Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 05.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 29.07.2018 do neděle 05.08.2018 ráno)
 

Shrnutí
V uplynulém týdnu (29.7 – 4. 8. 2018) pokračoval další tropický týden a Česká republika zažívá vleklou horkou vlnu. Srážky byly hlavně z bouřkové činnosti, což znamenalo velké prostorové rozdíly. Na velké části republiky vůbec nepršelo anebo jen pár milimetrů. Maximální teploty vzduchu přesahovaly po celý týden hranici tropické teploty a to dost významně. Na většině území republiky byly měřeny každý den maxima přes 33 °C a převážně v Polabí stoupaly teploty nad hranici 35 °C (lokálně i 37 °C). Vláhový deficit v půdě díky této kombinaci nízkých srážek a extrémně vysokých teplot opět zesílil a zasahuje až na drobné výjimky celé území. Nejvýraznější je aktuálně deficit severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno. Na téměř 3/5 území přesahuje deficit 40 mm a 17 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ již několik měsíců podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Jádro nedostatku vláhy je na východ od osy řeky Vltavy s nejhorším stavem v oblast východních a severních Čech a na Českomoravské vysočině, ale také v oblasti povodí řek Moravy a v západních Čechách. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což odpovídá oblastem s dlouhodobým výskytem sucha. V kontextu střední Evropy se nižší hodnoty nasycení na území ČR vyrovnají aktuálním nejhlubším deficitům na Slovensku a Maďarsku a sucho u nás navazuje na rozsáhlé sucho v povodí celé řeky Labe.. Nejvýraznější deficity pozorujeme na většině území severního Německa, v Dánsku, východní Francii a Beneluxu. Nízké nasycení půdy najdeme i v Itálii a na pobřeží Jaderského moře, ale v těchto případech je výrazný pokles půdní vlhkosti obvyklý


Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se na většině území oproti minulému týdnu výrazně zhoršila vinou kombinace vysokých teplot a nízkých srážkových úhrnů. Na téměř 9/10 území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám zvláště ve středu, na severu a na východě Čech, na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém, Zlínském a zčásti v Jihomoravském a to v jeho severní části. Znovu se zhoršil stav v povrchové vrstvě do 40 cm, a to zvláště na severu ČR. Domníváme se, a zprávy o hladinách vodních toků a podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ tomu poslední týdny nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 5. 8. v celém profilu na 93 % území. Hlubší vrstva byla zasažena také z 92 % (tedy více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec července na 81 % území což představuje nárůst oproti předešlému týdnu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 84 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na téměř 45 %, což je zásadně více oproti situaci před týdnem a tyto hodnoty představují prozatím vrchol letošní suché epizody.


Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k snížení vlhkosti půdy ve všech vrstvách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 45 % stanic, v 10 až 50 cm je na 39 % stanic a v 50-100 cm na 47 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm a v 10-50 cm, pouze v 50-100 cm na 5 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu Čech a na východní Moravě, nižší v nížinách ve východních, středních a severních Čechách a na střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (29. 7. – 4. 8. 2018) pokračoval další tropický týden a Česká republika zažívá vleklou horkou vlnu. Srážky byly hlavně z bouřkové činnosti, což znamenalo velké prostorové rozdíly. Na velké části republiky vůbec nepršelo anebo jen pár milimetrů. Do toho se objevují malé lokality s týdenními úhrny přes 40 mm. Celkově více těchto srážek spadlo na západě republiky. Maximální teploty vzduchu přesahovaly po celý týden hranici tropické teploty a to dost významně. Na většině území republiky byly měřeny každý den maxima přes 33 °C a převážně v Polabí stoupaly teploty nad hranici 35 °C (lokálně i 37 °C). Mezi nejteplejší regiony patřily okresy Praha, Mělník, Litoměřice, Mladá Boleslav a prakticky celá jižní Morava. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji okolo 18 °C, ale v nižších polohách a ve velkých městech neklesaly ani pod hranici 20 °C. Vítr byl slabý, v průměru pod 2 m/s.

Více informací

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.