Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 09.09.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02.09.2018 do neděle 09.09.2018 ráno)

   

JAK PRACOVAT S MAPAMI?

Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vody představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi léty 1961-2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném gridu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Například ačkoliv měla jižní Morava po většinu léta v půdě relativně málo vody, je to pro tento region typické, a proto v roce 2018 nepatřila mezi oblasti s největší intenzitou sucha. Mapa Kumulovaný stres ukazuje, jak dlouho byly rostliny vystaveny nedostatku vody v dané sezóně. Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady jsou důsledkem jak absolutního stavu půdní vláhy tak její anomálnosti.

Shrnutí:
V tomto týdnu se nám zmírnil rozsah sucha a to hlavně v oblastech, kde byly jeho projevy mírnější. Sníženou kapacitou vody trpí 58 % území republiky. Plocha extrémního sucha se ale od minulého týdne nezmenšila (17 %). Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají nadprůměrné teploty vzduchu. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.


V uplynulém týdnu (2. 9. – 8. 9. 2018) jsme byli zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Poté se v počasí začal projevovat vliv tlakové výše. To se projevilo také v rozložení srážek. Těch bylo nejvíce v neděli až úterý. Většina srážek spadla v jižní polovině republiky, kde byly úhrny většinou od 25-50 mm/týden, což odpovídá přesně naší týdenní předpovědi. Na severním okraji republiky nepršelo vůbec nebo jen pár milimetrů a směrem na jih srážek přibývalo. Maximální teploty během týdne byly nejčastěji od 22-26 °C a nebyl tam zásadní mezidenní rozdíl. Vláhový deficit v půdě se tedy na jihu území snížil a to dosti podstatně, ve středu a na severu však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno zvláště v severních Čechách. Na 31 % území přesahuje deficit 40 mm a na 9 % plochy pak 60 mm, tedy v zásadě stejně jako před týdnem. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zde prozatím uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí a části Německa, se suchem zasažených oblastí však největší zlepšení zažila Česká republika.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na velké části území zůstává neuspokojivá. Nicméně letošní suchá epizoda z pohledu plošného rozsahu zvolna ustupuje, nicméně zatím neočekáváme její ukončení. I nadále na téměř 2/3 území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám ve středu, na severu a na východě Čech a v hlubší vrstvě pak na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a zčásti v Jihomoravském a to v jeho severní části ale také Plzeňském a Karlovarském. Zprávy o hladinách podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Zlepšení tedy zatím stačilo na zlepšení v povrchové vrstvě půdy.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 9. 9. v celém profilu na 59 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 85 % (tedy o 10 % méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec srpna na 30 % území tedy přibližně jako před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 39 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 17 % což je podobná hodnota jako před týdnem. Byť sucho ustupuje dynamika ústupu oproti minulému týdnu výrazně zvolnila.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky zvýšily vlhkost půdy na jihu a východě ČR ve vrstvě 0 až 50 cm, na ostatním území vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 15 % stanic, v 10 až 50 cm je na 44 % stanic a v 50-100 cm na 62 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 3 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu území, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (2. 9. – 8. 9. 2018) jsme byly zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Poté se v počasí začal projevovat vliv tlakové výše. To se projevilo také v rozložení srážek. Těch bylo nejvíce v neděli až úterý. Většina srážek spadla v jižní polovině republiky, kde byly úhrny většinou od 25-50 mm/týden, což odpovídá přesně naší týdenní předpovědi. Na severním okraji republiky nepršelo vůbec nebo jen pár milimetrů a směrem na jih srážek přibývalo. Maximální teploty během týdne byly nejčastěji od 22-26 °C a nebyl tam zásadní mezidenní rozdíl. Noční a ranní teploty vzduchu byly vyšší do úterý, poté s nočním vyjasněním klesly. I tak byly často mezi 10-15 °C. Větrněji bylo v první části týdne a to v souvislosti tlakovou níží. Poté vítr zeslábl.

Více informací

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.

19. srpen 2018 / 33. týden

předchozí další stáhnout zavřít