Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16.06.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09.06.2019 do neděle 16.06.2019 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16.6. Zprávy 360 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu především u obilovin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále především do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a především severozápadních. V okresech Most a Louny očekávají reportéři extrémní dopady sucha. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz.

Respondenti za sledované období hlásí časté bouřky a také vysoké teploty a výsušný vítr. Nadále pokračují hlášení o přemnožení hraboše polního a také výskytu hlízenky. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Ztráta výnosů podle sklizně senáže a sena je 20-30%.'
BRNO-MĚSTO: 'V místech méně ornice, či kopečcích ozimy zasychají'
BRNO-VENKOV: '0 mm, opět se projevuje sucho svinutím listů rostlin. Hraboši katastrofálně pokračují v ničení porostů.'
BRNO-VENKOV: 'V neděli napršelo 6 mm a během týdne pár neměřitelných přeháněk.'
BRUNTÁL: 'Ke konci týdne napadlo cca 18 mm srážek. Velká pomoc plodinám, které už začaly velmi reagovat na nedostatek vláhy - hlavně cukrovky a kukuřice. Spodní profil 25 cm + zůstává ve velmi velkém deficitu. Podsadba nových stromků v sadech, ale už i starší ovocné stromky začínají reagovat a usychají. Začínají opadávat plody. Ke konci týdne očekáváme další srážky, ale pokud budou takto slabé, tak to problém v naší oblasti nevyřeší.'
DĚČÍN: 'srážky 12. 6. 2019 -22,9 ml srážky 16. 6. 2019 - 1 ml Vysoká prašnost na cestách a loukách, i když srážky spadly, vítr a vysoké teploty rychle vrátily polní cesty a louky na vysokou prašnost'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Nastává výrazné sucho, projevující se na zdravotním stavu rostlin '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V uplynulém týdnu spadl jen 1 mm srážek, panovaly vysoké teploty přes 30 stupňů a prakticky celý týden foukal teplý vítr, což přispělo k vysušení vrchní vrstvy půdy. TTP po seči obrůstají pomalu, zlepšení je ale v dohledu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V katastrech na kterých hospodaříme (Jedlá, Bělá u Jedlé, Chřenovice, Dobrá Voda u Jedlé, Habrek, Obrvaň, Souboř, Vrbka u Ledče nad Sázavou, Sychrov, Kozlov u Ledče nad Sázavou, Leština u Kozlova, Olešná) napršelo v sobotu a neděli 15. a 16. 6. cca 17 mm srážek. Dnes v úterý 18. 6. porosty stále trpí nedostatkem vláhy, zejména kukuřice na siláž a jařiny. Výrazný nedostatek srážek nejen na porostech, ale vysychající i studny. Kopaná studna pro ŽV vyschla", nutno čerpat vodu z 40ti metrového vrtu s denní spotřebou 50 až 70 m3."'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu docházelo k většímu výparu vody z důvodu vysokých teplot, celkový úhrn srážek je hodně rozdílný - Havlíčkův Brod a Pohled 9 mm, Přibyslav 28 mm / zde je vláhová situace zatím velmi dobrá, v katastru Havlíčkův Brod a Pohled je v horní vrstvě půdy vláhová bilance o něco horší, zatím ale celkově stav proti loňskému roku nesrovnatelně lepší.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'za uplynulý týden naměřeno 31 mm srážek, které spadly zejména při prudkých bouřkách. V krajině nejsou pozorovány žádné projevy sucha, naopak na neodvodněných pozemcích se znovu začínají objevovat mokřady, které poslední roky zmizely.'
HODONÍN: 'Ve sledovaném k. ú. Bohuslavice u Kyjova jsem zaznamenal srážky od 12,7 do 19,3 mm. Vyšší srážkový úhrn byl naměřen v severozápadní části katastru.'
CHOMUTOV: '11. 6. nám spadlo 47 mm. Na ječmenu ozimém je vidět jaké bylo sucho na podzim. Při zakládání generativních orgánů bylo sucho a krátké klasy tomu odpovídají. Tyto srážky pomohly kukuřici.'
CHRUDIM: 'Za sledované období pouze 3 mm srážek a velmi vysoké teploty okolo 33 stupňů. Porosty zatím tyto teploty snášejí, ale pokud nezaprší, začnou se vysoké teploty a nízké srážky opět negativně projevovat na porostech.'
JIČÍN: 'V Ostroměři lokální bouřka 14. -15. 6. - celkový úhrn srážek 25 mm = krátkodobé zlepšení, problémem jsou vysoké teploty, vítr - rychlé odpařování. '
JIČÍN: 'Ve 24 týdnu 11 mm srážek, velmi teplé a větrné počasí stav sucha - opět dochází ke zvýšení intenzity sucha. '
JIČÍN: 'Za týden napršelo jen 6 mm přes noc, což v odpoledne nebylo ani znát. '
JIČÍN: 'Ze soboty do neděle u nás napršelo 25-31 mm srážek. Pršelo hodně, ale voda se vsakovala a povrchový odtok byl minimální. '
KARLOVY VARY: 'V neděli spadlo v našem katastru 20 mm srážek, déšť byl hustý vydatný, ale ne přívalový - Porosty jsou z mého pohledu optimální - Vojtěšky po prvních sečích hezky obrůstají, takže by se nějaká hmota při druhé seči mohla sklidit -Kroupy se nám naštěstí vyhnuly'
KROMĚŘÍŽ: 'Extrémní výskyt hrabošů způsobený především suchým počasím v dubnu a příznivou vegetací v květnu (šťavnaté plodiny) likvidují zvláště porosty ozimé pšenice, vojtěšky a poškozují spodní partie ozimé řepky, v současné době se přemisťují do porostů cukrovky a kukuřice.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky v bource ze čtvrtka na patek cca 35-41 mm, malé krupky, jinak průběh počasí spíše sušší, vysoké teploty, výsušný vítr.'
KROMĚŘÍŽ: 'V minulém týdnu nás zasáhla série prudkých bouřek, někde spojených s přívalovým deštěm a krupobitím. Konkrétně čtvrtek večer (15 až 75 mm) a pak v neděli v poledne (30 mm).'
KROMĚŘÍŽ: 'V minulém týdnu spadlo v bouřce 33mm, bohužel v krátkém čase a s velkým větrem! To způsobilo polehnutí téměř všech jarních obilnin bez výjimek! Ozimé obilniny to zvládly podstatně lépe, ale i ty jsou místy polehlé poměrně hodně! Vláhové podmínky se zlepšily.'
KUTNÁ HORA: 'v týdnu 14mm srážek, rychlé ubývání půdní vlhkosti vlivem vysokých teplot'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 4 mm. Sucho se výrazně prohlubuje. Započata 2.seč vojtěšky - porost začal nouzově kvést, výrazné snížení výnosu. '
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo 8 mm, ale silný výpar, začínají usychat pšenice ozimé na lehčích půdách.'
LOUNY: 'Situace v uplynulém týdnu se zhoršila vzhledem k nárůstu teplot a celkovému úhrnu srážek pouze 5 mm a to přívalovým deštěm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 15,9 mm srážek, ale bohužel díky extrémně vysokým teplotám rostliny značně trpí suchem'
MLADÁ BOLESLAV: '32 mm, kroupy,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Dobrý den, 15. 6. přívalové srážky 40mm, ale 17. 6. jsme již vyorávali brambory, protože půda rychle vyschla.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V průběhu hodnoceného týdne bylo několik bouřek a přeháněk s celkovým úhrnem 14 mm. Těmito srážkami se částečně doplnila voda spotřebovávaná povrchovou vegetací, ale byly naprosto nedostačující pro vsáknutí do hlubších vrstev půdy.'
MOST: 'stav porostů se nemnění . za minulý týden spadlo 18 mm tak se udržují rostliny ještě ve stavu růstu- zrání.'
NÁCHOD: 'V sobotu při přechodu bouřkové vlny spadlo od 20-38 mm srážek včetně krup, kde v katastru Provoz poškodily kukuřici z 50%. V katastru Zákraví kroupy poškodili řepku z 15%.'
NYMBURK: 'výrazné zlepšení bilance vody v půdním profilu cca do 30 cm, srážky za víkend 44 mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 40,4 mm srážek a situace se v tomto týdnu oproti minulému zlepšila.'
OPAVA: 'Minulý týden se prohluboval deficit vody, v naší oblasti nepršelo, bouřky se nám vyhýbaly. V neděli spadlo 25 mm, ale o kus dál jen 1,7 mm. Polní plodiny zatím nemají příznaky nedostatku vláhy.'
OPAVA: 'Srážky nějaké spadly ale najednou, takže převážně odtekly. Když jsem kopal rýčem do hloubky tak mokro nebylo, spíše sušší zemina, která se trochu tvarovala.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 24. týdnu (10. -16. 6. 2019 jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili 36 mm srážek. I přes přívalový charakter srážek voda vsakovala dobře. V neděli byla půda v profilu do 20 cm plně nasáklá, na povrchu místy bahnitá. V porostech ozimých ječmenů začalo místy poléhání (v bouřkách vítr s deštěm a slabě i kroupy), pšenice zatím drží. Dometaly pozdní odrůdy ovsa, polní hrachy ukončují kvetení. "'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 19,5 mm, obiloviny odkvétají a začínají nalévat zrno. Srážky jsou rychle spotřebovávány plodinami.'
PLZEŇ-SEVER: 'V současnosti nepozorujeme významnější projevy sucha. Určité problémy zřejmě nastanou u jarních plodin, a to nejen vlivem sucha, ale také v důsledku vysokých teplot v červnu. Úhrn srážek za období od 9. do 15. 6. 2019 na lokalitě Krukanice: 9,4 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'výrazné zlepšení bilance vody v půdním profilu cca do 30 cm, srážky za víkend 44 mm'
PRAHA-ZÁPAD: '35 mm. Značná bouřková činnost, ale kroupy se nám naštěstí vyhnuly.'
PRACHATICE: 'Minulý týden vedra, v noci teploty okolo 15°C, ve dne okolo 28°C, ve st. až 30°C. Srážky celkem za týden 42 mm, z toho nejvíce v sobotu a neděli 32 mm. Zbytek srážek v po 10 mm, ve čt. 2 mm. Půda po víkendu nasycená, do 10 cm vlhká, tvarovatelná. Pokračuje senoseč, sklízené množství proti loňsku lepší, v průměru za poslední normální roky cca o 20 - 30 % nižší. Porosty obilovin optimální, především ozimých, jarní trochu poškozené suchem. Porosty kukuřice zatím optimální.'
PŘEROV: 'Oblastí prošly silné bouřky se srážkami v rozmezí 25-80 mm. Lokálně značné poškození kroupami.'
PŘÍBRAM: '8 mm srážek sobotní noční bouřka, celotýdenní vysoké teploty, 1 noc 20st.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 34,0 mm. Bohužel až o víkendu a některé porosty na mělkých půdách jsou nenávratně poškozené. Pro porosty ještě zelené to byla záchrana v poslední chvíli. Jak velké sucho bylo je znát na potoce, kde průtok vody po dešti se zvýšil jen nepatrně.'
PŘÍBRAM: 'Ozimé ječmeny dozrávají, probíhá nalévání zrna u pšenice, či šešulí u řepky, která na lehčích půdách začíná tlakem hlízenky (hlavně na souvratích) zasychat. Srážky za poslední týden 10 - 20 mm podle katastrů.'
PŘÍBRAM: 'Za sobotu a neděli celkem 12 až 15 mm v okolních katastrech. Předcházející vysoké teploty a sucho. Voda pomohla, ale stále k dnešnímu dni nám za poslední 3 měsíce schází cca 60 mm vody - pokud zauvažujeme vysoké teploty, pak by se dalo tvrdit, že deficit by byl až 90 mm, aby se půda opravdu dostatečně nasytila vodou. Zlepšily se stavy kukuřic i brambor. Ozimy jsou lepší, zlepšily se i jarní ječmeny. Sklizeň TTP již většinou proběhla, výnosy jsou o cca 30 % nižší.'
RAKOVNÍK: '10.6. - 6 mm 15.6. - 3 mm pšenice ozimá: podesychání míst s lehkou písčitou půdou řepka ozimá: zasychání veškerých listů '
ROKYCANY: 'Celý týden teploty 20 - 31 C. Oves podesychá (spodní patro listů). Srážky 11. 6. 4 mm (předchozí týden bylo 45 mm).'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl až do soboty extrémně horký s výsušným větrem. Zhoršující se vláhové poměry byly však zažehnány přechodem fronty se soboty na neděli, kdy ani ne nijak přívalově, ale rovnoměrně spadlo až 30 mm srážek. Pokud jde o stav porostů: -ozimé obiloviny jsou poškozeny dubnovým počasím, kdy díky suchému dubnu došlo k redukci odnoží, porosty jsou řidší, toto bylo částečně kompenzováno chladným a vlhkým počasím v květnu, kdy rostliny načerpaly dusík z půdní zásoby a porosty se zlepšily -řepka-vcelku dobrá, některé porosty mohou být částečně poškozeny pravděpodobně květnovými mrazíky, kdy dochází k mírnému zmlazení a dokvétání porostů, otázkou je při tak dlouhém kvetení i nebezpečí rozšíření infekce hlízenky -kukuřice jsou slušné, možná ve vyšších polohách mírně ovlivněné chladným květnem - pícniny-první seče jsou většinou ukončeny, deštivý květen pomohl výnosu zejména na TTP, otázkou je kvalita hmoty - jařiny /obiloviny, luskoviny) se zdají být optimální Jinak toto horké počasí sebou stále přináší nebezpečí sucha, ještě není vyhráno.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V sobotu při přechodu bouřkové vlny spadlo od 20-38 mm srážek včetně krup, kde v katastru Provoz poškodily kukuřici z 50 %. V katastru Zákraví kroupy poškodili řepku z 15%.'
STRAKONICE: 'KT 24/2019 - cca 40 mm, něco více" se zřejmě dostalo i do podzemní vody, z vrtu byla 2 dny zakalená voda, což nikdy předtím nebylo a přímo do vrtu se voda dostat nemůže. Vodní bilance je oproti loňsku výrazně lepší. Bohužel suchý duben "zazdil" výnos sena jinak by to byl dobrý rok."'
STRAKONICE: 'Minulý týden vedra, v noci teploty okolo 15°C, ve dne okolo 28°C, ve st. až 30°C. Srážky celkem za týden 42 mm, z toho nejvíce v sobotu a neděli 32 mm. Zbytek srážek v po 10 mm, ve čt. 2 mm. Půda po víkendu nasycená, do 10 cm vlhká, tvarovatelná. Pokračuje senoseč, sklízené množství proti loňsku lepší, v průměru za poslední normální roky cca o 20 - 30 % nižší. Porosty obilovin optimální, především ozimých, jarní trochu poškozené suchem. Porosty kukuřice zatím optimální.'
SVITAVY: 'V hodnoceném týdnu + 4 mm srážek, dobré to, ale mohlo být rozumně více. Při teplotách až 27 °C a nárazovém silném větru je vysychání a odpar velký. Polní tržní plodiny si již jdou svou cestou bez zatím plánovaných velkých zásahů. Jarní ječmeny plně vymetány, dostanou ještě druhý fungicid. Dokončena sklizeň TTP na senáž s velmi podobným výnosem jako čistosevy jetelů- 80q/ ha ve sklizené sušině. Na jetel slabé, na TTP dobré. '
ŠUMPERK: 'Ve 24 týdnu spadlo 26,5 mm srážek bez velkých přívalových dešťů a krupobití. Takové události řešili v okolí našeho katastru.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno 37 mm srážek. V k. ú. Leština u Zábřeha 72 mm a kroupy.'
TÁBOR: 'Porosty kukuřice vlivem sucha nerostou a jsou opožděné ve vývoji, trvalé travní porosty před sklizní druhých sečí jsou ve ztrátě minimálně 50% objemu hmoty. Za uplynulý týden naměřeny 4 mm srážek.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn 10 mm - v jedné bouřkové přeháňce. '
TRUTNOV: 'úhrn srážek v katastru Voletiny za květen 88 mm (úhrn rozdistribuován do 14 dní v tomto měsíci, čili pršelo rovnoměrně). O přívalech můžeme mluvit teď v měsíci červnu (úhrn 72 mm napadl ve čtyřech dnech (7., 8., 15. a 16. června). Jen 7. června napadlo během jedné hodiny 40 mm srážek, což zapříčinilo značnou erozi na orné půdě, v sobotu 15. června činil úhrn 26 mm.'
TRUTNOV: 'Za týden napršelo jen 6 mm přes noc, což v odpoledne nebylo ani znát. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: beze srážek Naplno probíhá sklizeň 1. sečí ttp . Zhoršení stavu jarních obilovin. Prognóza úrody ovoce - podprůměrná .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 12 mm udržely zásobenost rostlin vodou na přijatelné úrovni. '
VSETÍN: 'V týdnu nebyly srážky, sucho se zatím neprojevuje. Pokosy obrůstají.'
ZLÍN: 'nedostatek vody se začíná projevovat na pastvinách, sklidila se zhruba polovina sklizně předešlého roku a brzy nebude na čem pást'
ZNOJMO: 'beze srážek, teploty okolo 30°C, půda do cca 5 cm vyschlá, na horších pozemcích dochází k nouzovému dozrávání'
ZNOJMO: 'od minulého hlášení úhrn srážek nula nedostatek vody na exponovaných místech se začíná projevovat předčasných zasycháním rostlin ne dozráváním '
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden. Do soboty opět pod vlivem velmi vysokých teplot s vysušujícím větrem v zádech, což má za následek výrazné zhoršení stavu naší vegetace. Čekáme na vodu....'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za uplynulý týden 0 mm. panují vysoké teploty a místy silný výsušný vítr.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 36,5 mm, výpar z vodní plochy 21,3 mm, byly zaznamenány velké rozdíly srážek v katastru ZD Sněžné ( 27 mm x 45 mm )'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky pouze v bouřkách dle katastrů 18-29 mm. Voda ve velké míře stekla, v případě porostů brambor a kukuřic smyv s erozí a splachem. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky na všech zmíněných katastrech. Bylo zde velmi teplé počasí, s teplotami kolem 30 °C a foukal zde teplý vítr.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 6. 2019

  Přednáška pro komunální politiky Olomoucka

  Vegetační období v Česku se kvůli postupnému růstu průměrné roční teploty v příštích 30 letech podle vědců prodlouží až o měsíc. Dřívější nástup jara výrazně zvýší riziko letního sucha i poškození úrody zemědělských plodin jarními mrazíky. Na konferenci Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika vystoupil profesor Zdeněk Žalud.

   

  Celý článek k přečtení ZDE

 • 19. 6. 2019

  Hostem Fokusu Václava Moravce na ČT24 byl Miroslav Trnka

  Jak se bude měnit klima v České republice, jak hospodaříme s vodou, jak je to se závlahovými systémy a jaké jsou dopady sucha? Nejen o tomto mluvil bioklimatolog prof. Miroslav Trnka v pořadu Fokus Václava Moravce dne 18. 6. 2019 na téma Farmáři.

  Pořad ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 1:14)