14. červen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.6.–13.6.2020) bylo naše území pod vlivem přílivu teplého a vlhkého vzduchu, což se v plné míře ukázalo na jeho konci. Srážky byly většinou bouřkového charakteru a místy i značně intenzivní. To znamenalo obrovské prostorové rozdíly v úhrnech. Na jižní Moravě a na dolním toku české části Labe byly týdenní úhrny většinou jen do 15 mm za týden. Naopak v jižních Čechách a v pásu od Jindřichova Hradce po Jeseník spadlo mezi 50–70 mm za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty vzduchu většinou okolo 15–20 °C, od čtvrtka se pak začalo oteplovat a v sobotu byl zaznamenán tzv. „tropický“ den, kdy na mnoha místech republiky překročila teplota hranici 30 °C. Noční teploty se pohybovaly často od 10–15°C.
V minulém týdnu pokračovalo vlhčí počasí. To způsobilo častý vznik bouřek, které byly značně intenzivní, ale lokální. Proto jsou výrazné rozdíly ve srážkových úhrnech. V dalším období předpokládáme nadále časté přeháňky a nadprůměrné teploty vzduchu.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se zlepšila natolik, že v podstatě zde sucho není sledováno. Vyskytují se pouze dvě menší oblasti se sníženou úrovní půdní vláhy a to v Českém středohoří a na Krnovsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se po dlouhé době již třetí týden v řadě zlepšuje. Na hranicích Moravy a Česka se vyskytuje oblast bez sucha. Ve středních a severních Čechách sledujeme převážně počínající až mírné sucho. V Podkrušnohoří je však stav horší, kde evidujeme výrazné až extrémní sucho. Na Moravě převládá počínající sucho a ve Slezsku je stav horší, kde převažuje výrazné až extrémní sucho.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 19 % území České republiky. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu a to obzvláště v nižších polohách.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu výrazně zlepšil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), nyní je zhruba 80 % v kladné odchylce. Menší deficit sledujeme v Českém středohoří a na Krnovsku.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) se situace lehce zlepšila. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Plzeňska, na Moravě a ve Slezsku. Lépe jsou na tom nyní jihozápadní Čechy, Vysočina a Orlické hory. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně z pěti nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Kategorie nadnormální stav vodních toků je sledován převážně v jižní polovině republiky, místy v Krkonoších a v povodí Labe. Normální stav je sledován spíše na Moravě, ve Slezsku a u západních hranic.
V celém profilu do 1 m se k 14. 06. vyskytuje deficit zhruba na 34 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 34 % území je deficit nejméně 10 mm, na 1 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Krušnohoří, jižní Morava má nižší relativní nasycení půdy.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Nyní po příchozích srážkách došlo opět ke zlepšení stavu vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. Horší stav vegetace nyní sledujeme na Hané, jižní Moravě, na Šumavě a v Krušnohoří. Je nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, protože při vhodném průběhu počasí (chladnější a srážkově bohatší) mohou být negativní dopady překonány (na některých místech). Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene a ozimé pšenice (převážně severně od dálnice D1), zatímco u řepky nejsou dopady zatím v podstatě pozorovány.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 06. Zprávy 368 zpravodajů ze 73 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Čtyři okresy hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze šesti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca hlášených třetina okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Menší ztráty na výnosech očekávají reportéři ve středu republiky.
Příchozí deště v posledním měsíci na většině míst pomohly, ale ne všude zachránily úrodu. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, avšak z některých míst je hlášeno dobré obrůstání po první seči..

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 06. V klatovském, znojemském a vsetínském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, okres Jihlava hlásí pokročilé projevy sucha. V dalších dvou hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře a také v Maďarsku, severním Srbsku a v severním Německu. V České republice je sledována nižší půdní vláha v Polabí a v pásu od Jeseníku po jižní Moravu.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha zlepšila hlavně ve středu sledovaného území.
Většina území západně od ČR se vyznačuje lepší než obvyklou KONDICÍ VEGETACE a to především v jižním Švýcarsku, Itálii a jihovýchodu Francie. Východní část má stav však podstatně horší. Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Moldavsko mají horší stav vegetace než je pro toto období typické.
Avšak mezi-týdně se kondice zlepšila právě v části, kde je stav nejhorší.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místy vydatné bouřky na větší části území zvýšily vlhkosti půdy především v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 43 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 28 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (7.6.–13.6.2020) bylo naše území pod vlivem přílivu teplého a vlhkého vzduchu, což se v plné míře ukázalo na jeho konci. Srážky byly většinou bouřkového charakteru a místy i značně intenzivní. To znamenalo obrovské prostorové rozdíly v úhrnech. Na jižní Moravě a na dolním toku české části Labe byly týdenní úhrny většinou jen do 15 mm za týden. Naopak v jižních Čechách a v pásu od Jindřichova Hradce po Jeseník spadlo mezi 50–70 mm za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty vzduchu většinou okolo 15–20 °C, od čtvrtka se pak začalo oteplovat a v sobotu byl zaznamenán tzv. „tropický“ den, kdy na mnoha místech republiky překročila teplota hranici 30 °C. Noční teploty se pohybovaly často od 10–15°C. Vítr byl uplynulý týden celkově slabý, ale při bouřkových situací výrazně stoupaly jeho krátkodobé nárazy. Noční teploty se pohybovaly často od 10–15°C. Vítr byl uplynulý týden celkově slabý, ale při bouřkových situací výrazně stoupaly jeho krátkodobé nárazy.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 15.6.2020) budeme pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu. Čekáme stále vlhčí počasí, tedy častější srážky, většinou bouřkového charakteru. Celkové úhrny budou značně prostorově rozdílné a jejich správná predikce bude dosti obtížná. Nejsou vyloučeny týdenní sumy srážek nad 50 i 70 mm. V místech, kde se bouřky méně objeví, tak spadne jen do 25 mm. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat nejčastěji mezi 20–24 °C. Ve svrchní vrstvě do 40 cm nebude i v dalších 10 dnech sucho pozorováno a na mnoha místech bude půda nasycena. To bude platit i pro hlubší vrstvy 40–100 cm, kde sucho bude zůstávat jen v pár lokalitách. Snížená půdní vlhkost bude maximálně do 10 % území republiky i v horizontu dalších 10 dnů.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 1. července se předpokládá, že teploty budou většinou stále nadprůměrné a to o 3–5°C. Maximální denní teploty budou tedy typicky na letních hodnotách (okolo 25 °C).
V minulém týdnu pokračovalo vlhčí počasí. To způsobilo častý vznik bouřek, které byly značně intenzivní, ale lokální. Proto jsou výrazné rozdíly ve srážkových úhrnech. V dalším období předpokládáme nadále časté přeháňky a nadprůměrné teploty vzduchu.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až mírně nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce června je cca 10–50% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu v nižších polohách republiky. Do začátku srpna je přibližně 20–50% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony Čech a Moravy. Deficit v severních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do září. Do konce listopadu je pak jen přibližně 30–70% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy na území České republiky.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na Hané.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.