15. říjen 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 8.10. do 14.10.2017 přinesl teplejší a relativně sušší ráz počasí na většině území ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy, i když signál je s končící vegetační sezónou méně zřetelný. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když srážky posledních dní situaci zlepšily na severní polovině území. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech. V hlubší vrstvě bude sucho přetrvávat i v některých regionech jižní a střední Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo jen mírně a celková změna není zásadní. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 3/4 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 2/5 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 1/4. Stres suchem zasahuje 6% plochy a situace je tak v hlubší vrstvě horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 1/2 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na 1/10 území a stres se aktuálně neobjevuje.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila a zůstává dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 15.10. v celém profilu na 5 % území (oproti 13 % před dvěma týdny). Hlubší vrstva byla zasažena z 15 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje mírně horší než obvyklý stav na necelém 1 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému poklesu půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, v 10 až 50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 28 % stanic, v 10-50 cm na 11 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních a jihozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Vegetace: V Jihomoravském, Jihočeském a Plzeňském, ale v menší míře také v dalších regionech pozorujeme projevy sucha v podobě horší než obvyklé kondice vegetace. S ohledem na končící vegetační sezónu se spolehlivost signálu začíná vytrácet.

Dopady na zemědělskou produkci: Zprávy 125 zpravodajů z 49 okresů ukazují, že přetrvává poměrně negativní vnímání důsledků letošního sucha na zemědělskou produkci s výraznou regionalizací. Na počátku minulého týdne bylo na větší části lokalit vidět mírně vlhkou až velmi vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše suché až velmi suché, nicméně v minulém měsíci došlo ke zlepšení. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.
Předpokládané dopady sucha odráží celkový vývoj v této sezóně. Dopady sucha jsou hodnoceny jako negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici, což teprve potvrdí/vyvrátí probíhající sklizeň. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Středočeského a Plzeňského. U 7 okresů je očekáván významný a u 6 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i další okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever a jih a z Rokycan. V dalších 15 okresech bylo pozorováno sucho, které snížilo výnos a v 7sucho, které bylo bez dopadů. Celkem 11 ze 49 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. Podobně vypadají i odhady produkce pro kukuřici a řepu. To, že regionálně došlo ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.

Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě prakticky nevyskytuje, pouze na jihu Čech a to na 6% území. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a výrazně méně Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky nedávným srážkám příznivá. V celém profilu i nadále k 15.10. převažoval mírný deficit do 40 mm. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 22 % ČR, což je stejně jako v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm najdeme jen na 0,2 % území, zatímco deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.
Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku
 

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha: V tomto týdnu bude ještě doznívat vliv tlakové výše, ale čím dál více se budou vyskytovat mlhy a nízká oblačnost, které by měly být už většího rozsahu a i déle se udržet, než tomu bylo o uplynulém víkendu. Tam kde se neutvoří lze očekávat ještě slunečné počasí. Ke konci týdne se k nám dostane zvlněná studená fronta, která přinese i srážky. Ty se čekají převážně v neděli. Zatím jsou predikovány celkem nízké úhrny do 10 mm/den. Teplota vzduchu bude ještě hodně závislá na množství nízké oblačnosti. Tam kde se neutvoří, mohou vystoupat maxima i k 17-20°C, ale v oblastech s déle trvající zataženou oblohou teploty spadnou jen k 14-16°C. Teploty v noci a ráno by měly v tomto týdnu být stále okolo 7-10°C. K většímu ochlazení by mělo dojít počátkem příštího týdne. V tomto týdnu se výrazně stav v kategoriích sucha měnit nebude. Stále bude počáteční sucho hlavně v oblastech v Jižních Čechách v horizontu 0-40 cm a 0-100 cm, naopak na Jižní Moravě bude sucho kategorie S3-S5 převládat v hloubce 40-100 cm. Nejnižší relativní nasycení půdního profilu 0-100 cm se bude udržovat na 40-50 % a to opět na Jižní Moravě, ale také západně od Prahy a v Jižních Čechách. Naopak ve vyšších nadmořských výškách bude profil prakticky zcela nasycen.