23. srpen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 16.8. do 23.8. na většině území díky srážkám výrazně vzrostl obsah dostupné půdní vláhy v půdním profilu, zejména však v půdní vrstvě 0-40 cm. Došlo tak ke zlepšení vážné situace, kromě jižní části Středočeského kraje, Plzeňského kraje, západní poloviny Jihočeského kraje, Moravskoslezského kraje a severu Olomouckeho kraje a některých dalších území menšího rozsahu, kde i nadále přetvávají relativně nízké hodnoty nasycení půdního profilu, jak je patrné z animace základních map. Naopak velmi vysoké hodnoty půdní vlhkosti blížící se stavu nasycení se vyskytovaly v Krušných horách, na Českomoravské vrchovině či v oblasti Bílých Karpat.

 
Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy byly v neděli 23.8. zasaženy 2/10 území státu (oproti 9/10 v minulém týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo cca 6% území (oproti téměř 8/10 v minulém týdnu). V současné době je na ⅔ území ČR tato vrstva nasycena dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 16 % území, naopak nedostatek vláhy se objevil na 72% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti je stále téměř polovina území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na 10% území, tedy výrazně méně než v minulém období. Míra nasycení půdního profilu dosáhla svého letošního minima v týdnu od 2.-9.8.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, jsme svědky výrazného zlepšní situace v řadě regionů ČR oproti minulému týdnu. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 14 % území v povrchové vrstvě a v celém profilu pak 42 % území. Výrazná anomálie zasahuje stále části Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje, většinu území Plzeňského a Jihočeského kraje, dále Moravskoslezský kraj a sever Olomouckeho kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, dosáhl ⅓ plochy ČR v rámci celého půdního profilu, ale pouze 9 % v povrchové vrstvě. Na 13% území ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky v uplynulém týdnu zvýšily vlhkost půdy v orniční vrstvě půdy na většině území. Ve vrstvě 0-10 cm je na 29 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 33 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je ve vrstvě 0-10 cm na 19 % stanic a v 10-50 cm je na 16 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních Čechách a na severní Moravě.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 23.8. (zde). Série map poměrně jasně zachycuje období mírně zhoršené relativní kondice vegetace koncem června, a naopak spíše nadprůměrně dobrou kondici v první polovině července oproti obvyklým hodnotám v tomto období. Aktuální mapy z 26.7. až 23.8. pak jednoznačně zachycují nižší hodnoty relativní kondice vegetace na téměř celém území ČR, což můžeme jednoznačně přisuzovat vlivu suché epizody. (V případě mapy z 23.8. se jedná o operativní produkt, který může být v následujícím týdnu upřesněn díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících).
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se mnoha aktivním respondentům jeví jako velmi výrazné. Potvrdil se trend, kdy ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení je očekáván negativní dopad na výnos. Zásadní snížení výnosů v důsledku sucha bylo reportováno z 6 okresů. Většina respondentů uvádí výrazně negativní dopady na výnos, a to zejména okopanin a kukuřice. Dopady na výnosy obilnin nejsou ve většině okresů vnímány jako zásadní. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v řadě případů již zachytilo nárůst půdní vlhkosti. Naši zpravodajové zdůrazňují také negativní dopad na produkci ovoce a vinné révy (aktuálně v 6 okresech).
 
Prognóza výnosů na základě družicových dat v průběhu sezóny se velmi dobře shoduje s výsledky sklizňového zpravodajství, kdy byly podle očekávání negativně ovlivněny spíše jařiny. Naše odhady naznačovaly, že negativní dopad sucha na výnos ozimých obilnin bude nižší, než se všeobecně předpokládalo, což dokládají i zprávy z probíhajícící sklizně a od našich respondentů. Naopak velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradajové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny, zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako aktuální riziko vidíme výhled počasí na konec měsíce srpna a počátek září.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V minulém týdnu bylo přerušeno dlouhé tropické období silnou studenou frontou, která přinesla velmi vydatné srážky a výrazné snížení teplot vzduchu. Studená fronta přímo ovlivňovala naše území do středy 19.8.2015, v druhé polovině týdne se rozšířila nevýrazná tlaková výše doprovázena výškovou tlakovou níží. Od neděle do úterý byly na řadě míst zaznamenány úhrny nad 30 mm/den a nebyly výjimkou ani úhrny nad 60 mm/den. V neděli 16.8.2015 se rozkládalo hlavní srážkové pole směrem od Vysočiny na severozápad, kde byly zaznamenány také nejvyšší úhrny (okresy Jihlava, Třebíč a Jindřichův Hradec). V pondělí se hlavní srážkový pás posunul severněji a nejvyšší úhrny byly od Blanska přes Kutnou horu až ke Krušným horám. V úterý se posunul srážkový pás ještě více na sever a nejvyšší úhrny byly hlavně v severní polovině naší republiky (např. Orlické hory). Ve středu již srážky doznívaly a vyšší úhrny byly zaznamenány na jihovýchodní Moravě. Celkové týdenní úhrny přesahovaly na velké části území 50 mm/týden a lokálně i 100 mm/týden. Méně srážek spadlo v oblasti jižních a západních Čech (kolem 20 mm/týden). V minulém týdnu se citelně ochladilo. V neděli jen na západě republiky, v pondělí byla republika rozdělena na chladnější Čechy a teplejší Moravu a v úterý a ve středu byly již teploty vzduchu nízké na celém území České republiky. Od čtvrtka se začalo postupně oteplovat a maxima od pátku se dostala k hodnotám kolem 25°C. Minimální teploty během celého týdne postupně klesaly a ke konci týdne v mrazových kotlinách byly dokonce naměřeny hodnoty pod bodem mrazu. Na zbytku území se většinou pohybovaly od 10-13°C. Vítr v uplynulém týdnu zesiloval jen lokálně při bouřkách, jinak byl většinou pod 2 m/s.