30. červenec 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 23.7. do 30.7.2017 přinesl další zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a výrazné zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Spolu s dozráváním hlavních plodin pokračovala i relativně nižší spotřeba vláhy, což napomáhá ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se přes zlepšenou vláhovou situaci projevuje epizoda sucha nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil opět zejména v povrchové vrstvě. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše zhoršení stavu. Sucho opět přejde do povrchové vrstvy a bude přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy v porovnání s minulým týdnem v zásadě stagnovalo, případně se mírně zlepšilo. Situace je stále neuspokojivá na třetině území, zejména na jižní a střední Moravě a v řadě enkláv v jižních, středních a západních Čechách. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 15 % území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje ½ ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 18 % území (tj. o 6 % více než před týdnem), zatímco nedostatek zasahuje ⅔ území. Stres suchem zasahuje již přes 20 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než ¼ území (oproti 70 % ve druhé dekádě května), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 33 % území (tj. oproti 50 % v minulému týdnu). Z toho výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 3 % území a situace je tak lepší než před týdnem. Půdní vlhkost tak i přes aktuální srážky spíše zaostává za obvyklým průběhem.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila, a to jak v povrchové vrstvě, tak i v hlubších vrstvách půdy. Stav půdní vlhkosti je ale nadále neuspokojivý na jižní polovině území, kde se se suchem setkáváme již několik měsíců, čemuž odpovídá i relativně špatná kondice vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 30.7. v celém profilu na více než ⅕ území (oproti ½ před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z více než ⅔ (oproti ⅘ v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav pouze na 1 % území, což je výrazně méně než před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 5 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na méně než 1 % území, což je nejlepší situace od května.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místy vydatné srážky zvýšily půdní vlhkosti v orniční vrstvě, s výjimkou západu a východu území, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10 až 50 cm je na 29 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 31 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severu území na horách, nižší v nížinách na jihu a západě území, především na jižní Moravě a západu Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - V okresech Třebíč, Znojmo, Břeclav, Vyškov, Brno-venkov a v okresech na jihu Olomouckého kraje pozorujeme nadále negativní projevy sucha na vegetaci. Současně je zhoršení kondice vegetace patrné i v Čechách s výjimkou severní a centrální části kraje Vysočina. Na většině severní poloviny území (s výjimkou severozápadních Čech) se drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme, ale pozorovat zlepšení stavu prakticky na celém území.Toto zlepšení je spojeno s vyššími úhrny srážek a celkově příznivějším průběhem teplot v uplynulém týdnu, avšak pro řadu porostů přichází příliš pozdě. Očekávaný další vývoj a zejména vysoké teploty povedou spíše ke zhoršení kondice vegetace. Tomu odpovídá i prognóza výnosů, která pro velkou část ČR signalizuje výrazné snížení výnosů proti roku 2016 i oproti průměru posledních 5 let.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 121 zpravodajů z 49 okresů ukazují, že v povrchové vrstvě se situace oproti předchozímu týdnu pokud jde o míru dopadu výrazně nezlepšila. Na počátku minulého týdne bylo na většině území vidět mírně až středně vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než dvou pětin z nich jako extrémně suché. Hranice suchem postižených oblastí nadále probíhá přibližně severní hranicí krajů Ústeckého, Středočeského, Vysočiny a středem kraje Olomouckého. Poprvé se objevilo hlášení negativních dopadů do výnosů i v krajích Moravskoslezském a Královéhradeckém. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz. Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány přibližně stejně jako v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 17.7 a 24.7. Výhledy jsou negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. U 7 okresů je očekáván významný a u 8 okresů dokonce zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Strakonice, Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 14 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos a v 11 sucho, které je prozatím bez dopadů. Pouze 5 z 49 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.
 
Deficit půdní vláhy: Zatímco v západní a východní třetině území panuje deficit půdní vláhy, v pásu probíhajícím středem ČR je nasycení dokonce nad obvyklé hodnoty. Nicméně situace v oblastech s deficitem je nepříznivá s ohledem na kukuřici a okopaniny, u nichž je nepříznivě ovlivněna tvorba výnosu, resp. průběh vegetace. V povrchové vrstvě se situace zásadně zlepšila a povrchová vrstva je nasycena dokonce lépe, než odpovídá obvyklému stavu na většině území s výjimkou jihozápadu, jihovýchodu a severovýchodu ČR. V celém profilu i nadále k 30.7. převažoval mírný deficit do 40 mm, ale celková úroveň deficitu se snížila. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 53 % ČR, což je o 25 % méně než v minulém týdnu. Oproti minulému týdnu ubylo výrazného deficitu na úrovni 40-80 mm z 11 % na 3 % území a deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém, Zlínském, v Jihomoravském v oblasti severně od Brna a v Jihočeském na východ od Vltavy, a nově v kraji Západočeském a Moravskoslezském.
 
Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách. Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (16.7 – 23.7.2017) ovlivnil počasí hlavně průchod zvlněné studené fronty ve čtvrtek, kterou doprovázely dost silné bouřky. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Novohradských hor po severní část Vysočiny. Zde byly naměřeny úhrny i přes 60 mm/den. Kolem 20 mm/den spadlo i v západní části Moravy. Do konce týdne se pak vyskytovaly většinou lokální bouřky, které přinášely hodně silné intenzivní lijáky v daném místě. Za uplynulý týden nejméně srážek spadlo v západních Čechách, a to jen okolo 10-15 mm/týden. Od 40-80 mm/týden bylo zaznamenáno v okresech Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Kolem 30-60 mm/týden spadlo i ve Slezsku. Na jižní Moravě byly srážky hodně proměnlivé, a to od 10-30 mm/týden. Maximální teploty vzduchu minulý týden postupně rostly ke svému vrcholu ve středu a ve čtvrtek, kdy byly naměřeny hodnoty okolo 30-33 °C. Poté došlo k lehkému ochlazení zhruba o 2 °C. Naopak počátkem týdne se pohybovala maxima i na hranici 23-25 °C. Minimální teploty vzduchu byly velmi často okolo 15 °C. Chladnější noc a ráno bylo ještě v neděli 16.7.2017, kdy minima kolísala mezi 7-9 °C. Naopak uprostřed týdne byla často mezi 17-19 °C a v některých lokalitách se vyskytla i tropická noc. Vítr byl většinou dosti slabý, jen mezi 1-2 m/s. To se měnilo při bouřkových situacích, kdy se vždy na přechodnou dobu objevily dosti silné nárazy rychlosti větru.