4. září 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 28.8. do 4.9. se situace dále zhoršila a nedostatek vláhy se prohloubil hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém a Vysočina, ale také v kraji Jihočeském, Středočeském a na severu kraje Olomouckého. Nedostatek vláhy přetrvává i v hlubší vrstvě, kde jsou kromě zmíněných krajů suchem zasaženy části krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Povrchová vrstva je nasycena nedostatečně na většině území.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo dosti výrazně a zhoršení je patrné nadále v pásu mezi kraji Vysočina, Pardubickým a Královéhradeckým. Území se sníženou zásobou půdní vláhy se postoupilo od tohoto pásu ještě dále na západ i na východ a pokrývá největší plochu za posledního půl roku. V povrchové vrstvě se změna ve srovnání s minulým týdnem projevila nejvíce, situace na úrovni normálních či nadnormálních hodnot je zřejmá již jen na malé ploše na jihozápadním, severozápadním a severovýchodním okraji republiky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje již na více než 9/10 území, což je nárůst vzhledem k minulému týdnu o 10 % a v porovnání s předminulým týdnem o 40 %. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu výrazně poklesla a pokrývá zanedbatelných 0,1%. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 1/7, zatímco nedostatek zasahuje více než ½ území a situace je horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 16 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 1/20 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná již na 7/10 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje téměř 1/5 území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách, ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na téměř 7/10 území s tím, že je postižena i hlubší vrstva, kde je zasažena více než 1/3 ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 2/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie objevují na ⅔ území. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 1/10 území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k snížení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubších vrstvách se vlhkost nezměnila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 12 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 25 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 2 % stanic a v 10-100 cm na 8 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě, Beskydech a v Krkonoších, nejnižší ve středních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Celkově nadále převažuje pozitivní vývoj kondice vegetace. Tento rozdíl oproti zvyšující se intenzitě sucha je dán průběhem počasí v červenci, které přineslo na většině území dostatek srážek, a faktem, že reakce vegetace na obsah vody má několikatýdenní setrvačnost. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti východních Čech, dále částečně v krajích Jihomoravském a Olomouckém. Nicméně postupné zlepšování v důsledku příznívých podmínek pro vývoj vegetace v průběhu srpna až do počátku září je zřejmé např. na animaci posledích 4 týdnů. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. Nadále očekáváme mírné zhoršení kondice vegetace, které se prozatím projevilo v jihozápadní části území. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Zároveň byl odhad kondice vegetace ovlivňován sklizňovými pracemi.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 105 zpravodajů ze 47 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativní hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského i na východě Čech. Negativně se jeví situace i na severu Olomouckého kraje. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální (na Moravě) až sušší (Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena především v krajích středních a východních Čech, na jihovýchodě kraje Vysočina a na jižní Moravě. Nicméně ve většině případů je nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze dvou okresů. V dalších 14 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha, a naopak ve stejném počtu okresů není žádný negativní dopad na výnosy očekáván.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (28.8-3.9-2016) nás zpočátku ovlivnila zvlněná studená fronta postupující od západu. Poté se začalo projevovat spíše srážkově sušší a teplejší počasí. Zvlněná studená fronta byla doprovázena bouřkami, proto srážkové úhrny jsou spíše lokálního charakteru. Kolem 20 mm/den bylo zaznamenáno již v neděli na Šumavě. V pondělí byly nejintenzivnější srážky kolem 20 mm/den naměřeny v oblasti středních Čech. Tomu odpovídají i týdenní úhrny srážek. Na Moravě spadlo většinou jen do 2-3 mm/týden, ale v jižních a středních Čechách to bylo od 10-30 mm/týden. V západních Čechách a Polabí většinou nepršelo vůbec. V neděli 28.8.2016 maximální teploty vzduchu překračovaly ještě hranici 30°C, ale díky studené frontě se v pondělí ochladilo zhruba o 8°C. Ve čtvrtek se dostaly teploty vzduchu ve svých maximech již nad 27°C a tyto hodnoty se udržovaly až do konce týdne. Minimální teploty vzduchu v uplynulém týdnu výrazně kolísaly. V pondělí se ještě většinou pohybovaly mezi 15-17°C, avšak ve středu nejčastěji klesaly k hodnotám kolem 6°C. Ke konci týdne se opět minima zvýšila převážně k hranici kolem 13°C. Vítr byl v uplynulém týdnu spíše slabší, nejčastěji v průměru do 2 m/s.