5. řijen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou zůstává bez výraznějších změn, čemuž odpovídá stále vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nyní prakticky nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 86% půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než ⅘ území, což odpovídá stavu na počátku minulého týdne. Situace se nezměnila a v hlubší vrstvě zůstává mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území momentálně nevyskytují a jde o měsíc s nejvyšším nasycením půdního profilu od počátku vegetační sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 1 % území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Posledním pozůstatkem výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech v Polabí nižší, než je obvyklé. Povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne zlepšil s výjimkou Polabí.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti, ve vrstvě 0-50 cm převládá vysoká vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 4 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm již na 31 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především v Polabí , což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: Uplynulý týden (28.9.-4.10.2014) se srážky vyskytly především v úterý a ve středu. V úterý 30.9. postupovala do střední Evropy v nevýrazném poli vyššího tlaku vzduchu slabá zvlněná studená fronta od západu, srážky se vyskytly v jižní části ČR – v Jižních Čechách (desítky mm) a na Vysočině (do 10 mm). Ve středu 1.10. pokračovala zvlněná studená fronta v postupu zvolna k východu, srážky se vyskytly na Moravě – především v její jižní a střední části – a ve Slezku (srážkové úhrny dosahovaly desítek mm). Ve Slezku se srážky v úhrnech jednotlivých mm vyskytovaly ještě 2.10. Ve zbytku dnů ovlivňovala počasí na našem území tlaková výše, během uplynulého víkendu s vlivem brázdy nižšího tlaku ve vyšších vrstvách atmosféry – na úplném východě republiky 4.10. spadlo opět několik mm srážek. Maximální teploty vzduchu klesaly na většině území od 20°C začátkem týdne k 15°C koncem uvedeného období. Minimální teploty rostly na většině území z hodnoty několika stupňů k hodnotám nad 10°C 1.10. (vyšší hodnoty se vyskytly na Moravě), poté minimální teploty po zbytek týdne opět klesaly. Hodnoty vlhkosti vzduchu kopírovaly minimální teploty vzduchu, tedy rostly do 1.10., poté klesaly. Rychlosti větru byly po celý týden na většině území nízké (vánek podle Beaufortovy stupnice síly větru).
 
V nejbližších dnech očekáváme mírný pokles relativního nasycení půdního profilu s ohledem na relativně nízké srážkové úhrny. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a průměrné srážkové úhrny. Proto lze očekávat spíše pokles nasycení půdního profilu nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.