Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 4. 8. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28. 7. 2019 do neděle 4. 8. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 4. 8. Zprávy 325 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Dle zpráv našich zpravodajů byly na mnoha místech žně již ukončeny. Je hlášeno, že v některých lokalitách déšť pomáhá a rostliny se začínají opět zelenat, záleží však na dané lokalitě.. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem, na Moravě hlásí toto poškození 1 okres. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Srážky červenec cca 55 mm zdaleka nestačí při vysokých teplotách pokrýt potřebu rostlin, navíc se v lehčích půdách moc neudrží - problémy má s tím i silážní kukuřice. Tradičně s nedostatkem vody potýkají trvalé travní porosty - jen část jich obrostla po květnových deštích, v současnosti mají charakter stepi, není kde pást, už musíme denně přikrmovat.'
BLANSKO: 'Srážky 20 mm, mírně chladnější počasí a docela pravidelné srážky pomalu zlepšují vlhkost půdy.'
BRNO-VENKOV: 'Ozimý ječmen poškozen i hraboši. Ztráta oproti normálu 30-40 %, u pšenic propad výnosu spojený s hraboši 10-20 %.'
BRNO-VENKOV: 'V sobotu napršelo 7 mm a během týdne přišlo 6 neměřitelných přeháněk.'
BŘECLAV: 'Během týdne napršelo 20 - 25 mm. V povrchové vrstvě do 30 cm je vláhy dostatek, v hloubce 40 - 100 cm je stálo sucho a nedostatek vláhy. Vinice jsou ve fázi počátku zrání, vláhy mají dostatek. Závlahy jsou vypnuty až na mladou výsadbu meruněk.'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden je 28 mm. Půda je suchá, struktura půdy je prachovitá.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky okolo 2 mm, v pruzích i 8 mm. Většina pozemků je suchá a práší při podmítkách i orbě. '
DĚČÍN: 'Srážky jsou spíše přívalové, ale tráva se začíná zelenat, možné lehké doplnění deficitu vláhy, kterému pomáhá i nižší teplota v minulých dnech. Obrůstání strnišť pozvolné.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky za uplynulý týden 70 mm. Část srážek v přívalových deštích rostliny nevyužily. Výrazné zlepšení vegetace jak ve školce, tak v krajině. Bohužel srážky přišly o 1 měsíc později. Nyní bouřky lokální. Sucho se podepsalo významně na kvalitě výpěstků, které prakticky nerozvětvily a velká část bude v tomto roce neprodejná.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V uplynulém týdnu sice spadlo nárazově 50 mm srážek, ale zcela to nepomohlo vyrovnat vodní bilanci půdy. Srážky přišly pozdě a již neovlivní výnosy letošní úrody. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledních dnech časté srážky, které jsou nárazové, nedá se sklízet obilí, opakující se srážky 15 minutové přeháňky, kterými se zvolna zavlaží půda do 20 cm hlouběji je stále sucho'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Zaznamenal jsem 42 mm srážek, z toho 27 mm spadlo v průběhu 30 min.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky v posledním týdnu 31 mm, na TTP je znát výrazné zlepšení, stejně tak i u kukuřice. Srážkové období pokračuje, proto očekáváme další zlepšení porostů.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu naměřeno 36 mm srážek, časté přeháňky a bouřky komplikují sklizeň obilovin, ale prospívají kukuřici na siláž, bramborům a TTP'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo od 8 - 14 mm srážek, z důvodu vyšších teplot docházelo k rychlejšímu výparu z půdy, z tohoto důvodu se intenzita sucha v těchto katastrech prohlubuje. Nejhorší situace je u trvalých travních porostů, máky začínají zasychat, nejméně je asi zatím poškozená kukuřice. Výnosy u řepky jsou podstatně slabší než v předchozích letech.'
HODONÍN: 'Velice teplé období. Celkově naměřené srážky ve vinohradě 9,5 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '25 mm, do 8 cm provlhlé, níže prach, cukrovce usychají listy'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 20 mm ( 9 mm , 2 mm , 9 mm ), vrstva půdy do 15 cm je vlhká, pod 20 cm je půda suchá, v porostech cukrovky a kukuřice je půda tvrdá, těžko se ryje pro půdní vzorek, žně jsou ukončeny, zbývá sklizeň máku, probíhá orba pro ozimou řepku, srážky za červenec - 42 mm, srážky za období leden - červenec - 332 mm , průměr za posledních 10 let činí - 365 mm '
CHOMUTOV: 'Za poslední týden napršelo 9,6 mm rozloženo do 4 dní, na půdě to vidět není.'
CHOMUTOV: 'Výnos řepky byl dobrý, ale na úkor olejnatosti. Stres kukuřice byl zmírněn deštěm, cukrová řepa trpí spálou.'
CHOMUTOV: 'Deště v posledních dnech trochu vláhy přinesly, ale ztráty vlivem sucha nedoženeme'
CHRUDIM: 'Srážky 3 mm, lokální bouřky nás minuly.'
CHRUDIM: 'Za období 17 mm srážek a to 4.8.2019. Sklizeno 90 % obilovin, nižší výnos o 20 % dlouhodobého průměru. Po sklizni obilovin bude následovat sklizeň vojtěšek na senáž a poloviny rozlohy luk na seno, druhá polovina luk je úplně holá.'
CHRUDIM: 'Jediné srážky přišly o víkendu, v sobotu 11 mm, v neděli 1 mm. Srážky neměly prakticky na vegetaci žádný vliv. Končí sklizeň obilovin s průměrnými nebo možná mírně podprůměrnými výnosy. Kvalita obilovin je vynikající, u řepky velmi nízká olejnatost i pod 40 %. Sucho se projevuje na kukuřici, dochází ke stáčení listů, na sušších stanovištích i k usychání spodních listů Voda v krajině není, v půdě minimum. Stav podzemních vod je podprůměrný.'
JIČÍN: 'Úhrn srážek za minulý týden - 20 mm pondělí (bouřka), neděle - 6 mm. Půda ve 20cm stále prašná a nekonzistentní. Problémy se zpracováním půdy, obavy z nedostatku vláhy pro setí a následné vzcházení řepky. Nižší výnosy u pšenice cca 20% - drobné, zaschlé zrno, nízká objem.hmotnost. Cukrovka - porost se po srážkách mírně zlepšil, ale bulvy jsou menší než je standard v tuto dobu. V půdě se objevují pukliny. '
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo na jedné lokalitě 12 mm na druhé 3 mm. Když mělo pršet, tak nepršelo. Teď, když potřebujeme sklidit to málo, co vyrostlo, tak pořád ucmrndává. Nezaleje to, ale sklízet se nedá.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Do neděle ráno spadlo 28 mm srážek. Zhoršení výnosů mají za následek také vysoké teploty, které byly na začátku léta.'
KARLOVY VARY: 'Za minulý týden spadlo 7 mm srážek - Plodiny na polích už špatně dosychají a počasí komplikuje další průběh sklizně '
KLATOVY: '5 mm z bouřky. Sucho nadále pokračuje. Občasné srážky jsou silně lokální a našemu místu se zatím hodně vyhýbají. Mohu popisovat pouze své nejbližší okolí cca 5km, nikam jinam nejezdím. Potoky a stoky jsou prázdné, v lese sucho. Javory již hnědé, břízy zvadlé, posečené louky hnědé.'
KOLÍN: 'Cukrová řepa, listy uvadlé, po menších srážkách se snaží regenerovat. Sušší místa bulvy sotva poloviční. Mák sekáme, výsledky později.'
KOLÍN: 'Jsme pěstitelé zeleniny, část pozemků máme pod závlahou. Některé druhy zelenin i v případě závlahy v těchto extrémních teplotách vykazují kvalitativní i kvantitativní úbytek.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srazky 11-16 mm, poskozeni hrabosi v repce zpusobilo ztratu 25 % z vynosu, u jecmene ztraty 40 % a u psenice 25-50 % z vynosu'
KUTNÁ HORA: 'V těžších zemích větší poškození suchem. Srážky úhrn 1-5 mm. Průměr je brán za posledních 5 let s odečtením nejlepšího a nejhoršího roku. Pokud by byl brán průměr posledních tří let, byly poslední dva roky kritické. např. výnos pšenice 2018 cca 35q/ha.'
LIBEREC: '28.7.-3.8. - 5,8mm výnos žita oz. je z pokusu (neošetřovaná varianta) na provozních plochách ho nemáme ostatní zadané výnosy jsou z provozních ploch'
LITOMĚŘICE: 'V sobotu 3.8. srážky 12-18 mm. Porosty kukuřice vypadají tragicky. Žně jsou ukončeny. Výnosy o 30-40 % nižší proti průměru.'
LOUNY: 'V podstatě máme sklizeno a je to celkem průser. Srážky za minuly týden 31 mm to už je pozdě do budoucna je to samozřejmě dobře jen ať prší.'
LOUNY: 'Oproti předchozímu týdnu se situace v ohlašovaných katastrech nevylepšila, V uplynulém týdnu a to v úterý,sice spadlo 8 mm přívalových srážek (o 8 km dále směrem na JZ 30 mm, což však již není v ohlašovaných katastrech), 3.8. pak v přeháňce 4 mm. Konzistence vrstvy ornice do 20 cm je však neměnná. Pokud se týče přívalové srážky, velká část z nich odtekla do potoku Hasina.'
LOUNY: 'Oproti minulému týdnu se situace nezlepšila, přeháňky se opět zmíněným katastrům vyhýbaly a předpověď srážek na sobotu a neděli se nenaplnila. V úhrnu spadly 4 mm/m2, což kritickou situaci nevylepšilo. Nedostatek srážek se citelně projevuje v poklesu spodních vod, takže kriticky ohrožuje hlubokokořenící vytrvalé plodiny (chmel) na převážné většině stanovišť.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Konečně o víkendu vytoužený déšť. V naší oblasti v sobotu a neděli a průměrně cca 15 mm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Přívalové srážky v poslední den sledovaného období (19 mm) změnily výrazně vlhkostní poměry v povrchové vrstvě k lepšímu. Hlouběji se však zatím neprojevily a tudíž výrazné sucho ve vrstvě pod 20 cm trvá. Celkem za sledované období napršelo 20,5 mm.'
MOST: ' Konečně nějaká voda, na podmítce vlhko do 25 cm, hlouběji sucho.'
MOST: '17,2 mm srážek, schnou stromy, keře, padá ovoce ze stromů.'
NÁCHOD: 'Srážky za týden celkem 9mm, po 1,5 - 2 mm, okamžitě vyschlé, vliv na sucho žádný, '
NOVÝ JIČÍN: 'U nás již žně skončily. Poslední jsme sklidili jarní pšenici. Jarku sucho nejvíc poznamenalo. Porost od počátku byl ze všech nejslabší. Výška porostu cca 35 cm výnos 1,8 t/ha. Srážky v minulém týdnu 8,2 mm. Bohužel stav sucha se nezměnil, voda moc nepomohla bramborám ani trávám, pastviny jsou vyprahlé, otavy téměř nejsou (5q z ha). '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 2,6 mm srážek. Celkový úhrn za červenec činí 18,8 mm. Je to strašné. Obilí (ječmen, pšenice, oves) sklizeno drobné a zaschlé, zejména pšenice je extrémně drobná. TTP neobrůstají, nebudou žádné otavy. Neroste ani vojtěška. A nejhorší věc - momentálně už silážujeme kukuřici. Palice nejsou zralé, ale rostliny už zcela zaschly. Soustu rostlin také nemá palice vůbec žádné. Sucho je u nás momentálně obdobné jako loni, srážky za červen+červenec jsou ještě nižší než loni. '
OLOMOUC: 'Na porostech obilovin a řepky se projevila kombinace sucha a silného poškození hraboši, v uplynulém týdnu 31,5 mm srážek v průběhu bouřek.'
OPAVA: 'U nás zase nic nespadlo, jen přeháňky po mm. V okolí to je ale třeba jiné, je to opravdu strašně různé.'
OPAVA: 'Během minulého týdne spadlo asi 25 mm srážek, pomohlo to z nejhoršího. Včera tady v sérii lokálních bouřek spadlo 12 - 24 mm. Nespadlo to najednou, dobře to proto vsáklo a výrazně to pomohlo. V trávě začaly růst žampióny.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 22,9 mm v bouřkách, srážky lokálního charakteru, převažuje sucho, v našem k.ú. končí sklizeň, zbývají máky, pole převážně ošetřena podmítkou.'
PARDUBICE: 'V těžších zemích větší poškození suchem. Srážky úhrn 1-5 mm. Průměr je brán za posledních 5 let s odečtením nejlepšího a nejhoršího roku. Pokud by byl brán průměr posledních tří let, byly poslední dva roky kritické. např. výnos pšenice 2018 cca 35q/ha.'
PELHŘIMOV: 'Za 31. týden cca 18 mm prudkých srážek, následoval vítr, který vysušil to, co zůstalo na povrch'
PLZEŇ-JIH: 'V 31. týdnu (22.-28.7.2019) na stanici napršelo 11,5 mm srážek. Byla dokončena sklizeň ovsa. Červen i červenec byly srážkově deficitní a teplotně nadnormální. V červnu bylo naměřeno 46,4 mm srážek (61,3% 60-letého normálu, tj. -29,3 mm; průměrná teplota 20,7 °C, tj. +4,3°C oproti normálu). V červenci jsme naměřili 39,5 mm srážek (jen 49,7% normálu, tj. -40,0 mm; průměrná teplota 19,7 °C, tj. o 1,7 °C tepleji, než dlouhodobý průměr). Srážkový deficit od počátku roku narostl na -80,8 mm, a -23 srážkových dnů oproti průměrnému roku.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky posledních dnů zlepšují vláhový stav v půdě, ale k zásadnímu doplnění zatím nedošlo. Množství srážek za období od 28.7. do 3.8.2019 na lokalitě 17,6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 3,8 mm, rozdělené v celém týdnu. Neměly žádný vliv na změnu . Sklízené zrno obilovin a řepka jsou zaschlé a drobné , odhaduji , že v každé plodině chybí min. 1 - 2t/ha, pokud by zrno přirozeně dozrálo a nezaschlo by . Obsah oleje v řepce 34 - 36 % .'
PRAHA-ZÁPAD: 'Žně jsou u konce. Výnosy byly mírně nižší. Srážky v minulém týdnu 18,5 mm. Snad to zachrání ovoce na stromech, co nespadlo, opad listů se zastavil.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu došlo k ochlazení, noční teploty okolo 15 °C během dne 22 – 23 °C. Ojedinělé srážky, celkem za týden 10 mm v pěti dnech. Půda do 20 cm suchá, nevykazuje známky vlhkosti, rozsýpá se. Travní porosty jsou zažloutlé ( po posečení a sklizni otav), žně zatím neprobíhají, porosty obilovin jsou zralé. Porosty kukuřice na siláž zatím optimální.'
PŘEROV: 'Deště doplnily zásobu vody ve vrchních vrstvách. Spodní profily jsou stále suché - chřadnutí keřů a stromů. U pšenice a ječmene jsou udány ztráty z důvodů přemnožení hlodavců. Je třeba poznamenat, je zde také jistý vliv počasí, ale hlodavci jsou v dané situaci rozhodující. Je samozřejmé, že výše škod je rozdílná pozemek od pozemku - ztráty v rozmezí 10 až 80 %. U porostů řepky je rozhodující vliv počasí (sucha, vysokých teplot při nasazování semen a pod), ovšem vliv hlodavců je zde také, asi v rozmezí dalších 5-10 %. '
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden 3 x cca 5 mm, celkem asi 15 litrů vody. Jen lehké oživení TTP jinak nic moc. Stále při jakýchkoliv polních pracích - orba, podmítka… se za mechanizací práší. Pokud se objeví kousek vlhké půdy, ihned oschne a půda zůstává velmi suchá. Potřebujeme rychle cca 50 mm srážek.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 49 mm, což byla záchrana na poslední chvíli, hlavně pro kukuřice, jinak by doschly jako loni. Bohužel toto množství spadlo pouze v k.ú. Krásná Hora, jinde bylo o dost méně. I přes toto množství vody se potok oživil jen mírně a u půdy nejsem schopen udělat hroudu. Propad výnosů u obilovin dál pokračuje, ač na to porosty nevypadají. '
PŘÍBRAM: '11 mm srážek, bez zásadního doplnění povrchových i spodních vod'
SEMILY: 'V sobotu spadlo 3 mm srážek. Během týdny byly několikrát přeháňky, ale naprosto nepodstatné. Voda se odpařila z rozpálené plechové střechy, do sudů mi nic nepřibylo.'
STRAKONICE: 'pondělí 29.7. 2019 15 mm. Již dlouho nedošlo k provlhčení půdy do větší hloubky než 10 cm. Rostliny, které ještě vegetují (brambory, kukuřice, traviny), jsou ve stresu a silně redukují růst. Na mělkých půdách má kukuřice asi tak metr na výšku.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu došlo k ochlazení, noční teploty okolo 15 °C během dne 22 – 23 °C. Ojedinělé srážky, celkem za týden 10 mm v pěti dnech. Půda do 20 cm suchá, nevykazuje známky vlhkosti, rozsýpá se. Travní porosty jsou zažloutlé (po posečení a sklizni otav), žně zatím neprobíhají, porosty obilovin jsou zralé. Porosty kukuřice na siláž zatím optimální.'
STRAKONICE: 'Srážky za rok 2019 - měřeno od 28/3/2019 březen: 29/3 - 1 mm duben: 28/4 - 2 mm 29/4 - 11 mm květen: 2/5 - 2 mm 5/5 - 4 mm 8/5 - 1,5 mm 12/5 - 7 mm 14/5 - 1 mm 15/5 - 10 mm 19/5 - 5 mm 22/5 - 4 mm 24/5 - 7 mm 26/5 -11 mm 27/5 - 4 mm 28/5 - 2 mm červen: 5/6 - 20 mm 9/6 - 1 mm 15/6 - 16 mm 19/6 - 4 mm 22/6 - 10 mm 30/6 - 3 mm červenec: 6/7 - 2 mm 10/7 - 5 mm 14/7 - 15 mm 20/7 - 4 mm 29/7 - 17 mm srpen 1/8 - 4 mm 3/8 - 0,7 mm srážky od 28/3/2019 do 4/8/2019 ikdyž se zdá, že srážek je dost - je třeba si uvědomit, že suchý duben a teplotně nadprůměrný červen má pro zemědělce, a zejména pro krmivářský fond pro dobytek, tvrdé dopady.'
SVITAVY: 'V týdnu do 4.8. okrajové bouřky přinesly celkem 10 mm srážek, které mají spíše negativní vliv na průběh a pokračování žní, úklidu slámy apod. Na doplnění půdního profilu vodou, zlepšení stavu v lesích a vodních tocích kladný vliv malý. Pšenice a řepky překvapily nadprůměrným výnosem na danou oblast a roky nazpět, velmi dobré. Jarní slad, ječmen a žito ani hektar sklizen, jsme v očekávání. Kukuřice vegetuje dobře, začala kvést, má již v průměru skoro 3 m na výšku. '
TÁBOR: 'V minulém týdnu spadlo v našich katastrech od 15 do 90 mm srážek. Ve středu nás postihly ve dvou katastrech (Prasetín, Oblajovice) kroupy, které způsobili na řepkách škody 85 - 95 %, v kukuřici 45 - 60%. '
TACHOV: 'k 29.7.2019 srážky 19,5mm . 31.7. srážky 0,1mm. 3.8. srážky 2,5mm. Na porostu TTP není pozorována žádná změna, porost je v 90% zaschlý.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 25 mm. Krom pondělního pěkného deštíku (20 mm) to pak byly o víkendu jen bezvýznamné přeháňky, které vodu nepřinesly, ale kombajny z pole vyhnaly, takže se z celého týdne dalo sklízet jen ve čtvrtek, pátek a pár hodin v sobotu. Z výnosů letos opět zklamání a přecházíme na strategii low input, tedy nízkých vstupů - nemá smysl investovat do porostů, které koncem června uschnou. Třetinu polí zatravníme (ona tam tedy neporoste ani tráva, ale to nebude stát náklady). Samozřejmě zvažujeme i prodej celého podniku, protože tohleto nikoho nebaví...'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 30/7 - 5,5 mm, st 31/7 - 0,9 mm, so 3/8 - 0,2 mm. Skončila sklizeň ozimých obilovin . Začíná sklizeň brambor - hlízy jsou menší . Zvýšení stavů černé zvěře . Průměrná teplota červenec 2019 19,3°C(2018 19,6°C). Měsíční úhrn srážek 56,6 mm(2018 68,0 mm)'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'všechny obiloviny a řepka jsou již sklizeny. Srážky: 30.7. 3 mm, 4.8. 0,5 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha se na hospodaření negativně projevuje extrémní přemnožení hraboše polního.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Minulý týden byl na rychlé srážky bohatý v porovnání s minulými měsíci, Spadlo 57 mm srážky od 29.7 do 3.8mm nejvíce 29.8 a to 38,9mm ale týden byl poměrně teplý ale teploty až na dva dny nepřesáhly 30 st. Ve vrchní vrstvě pudy na polích a lukách se mírně zlepšil stav vláhy ale lesy a hlubší vrstvy nad 10 cm nepocítili vláhu žádnou. Deficit spodních vrstev se stále jen zvyšuje, snad pomůže vlhcí a chladnější podzim.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Srážky jsou spíše přívalové, ale tráva se začíná zelenat, možné lehké doplnění deficitu vláhy, kterému pomáhá i nižší teplota v minulých dnech. Obrustání strnišť pozvolné.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 29 mm. Většina bouřkově, v půdě zatím došlo k ovlhčení jen několika málo cm. Současné přeháňkové počasí komplikuje sklizeň, zhoršuje se i kvalita.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Poškození suchem u jetelovin a travních porostů nastalo až od června, kdy u nás začalo suché období. Poškozeny byly druhé seče a o třetích sečích se nedá zatím moc uvažovat. Travní porosty jsou dost vypálené, deště, které teď chodí v úhrnech do 5-10 mm týdně nestačí dojít do spodní vrstvy a rychle se odpařují. Kořenová vrstva je tak v suchém profilu. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V posledním období jsme ve výrazném srážkovém stínu, deficit srážek se projevuje na porostech brambor, cukrovky a kukuřice. Některé porosty řepek v důsledku sucha předčasně dozrály.'
ZLÍN: 'Průměrný výnos sena z 1. seče TTP - 2 t/ha. Průměrný výnos vojtěšky na senáž 5 t/ha. Průměrný výnos jetele na senáž 4,4 t/ha. Pšenice ozimá 3,1 t/ha, ječmen ozimý 2,9 t/ha, oves 2 t/ha. To vše v ekologickém zemědělství.'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 35 mm ale jednalo se o 2 bouřky kdy došlo na svazích k velké erozi a minimálnímu vsakování srážek'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období napršelo celkem 10 mm ve třech rozdělených časových termínech tato voda však nikterak nesnížila vláhový deficit u kukuřice a slunečnice.'
ZNOJMO: 'Ozimý ječmen poškozen i hraboši. Ztráta oproti normálu 30-40 %, u pšenic propad výnosu spojený s hraboši 10-20 %.'
ZNOJMO: 'Srážky 51 mm/týden, vše z lokálních bouřek. Po dlouhé době krásná voda. Vzhledem k pokročilým vegetačním fázím jařin už neočekáváme zásadní vliv na výnosy. Poškození rostlin suchem a vysokými teplotami je u nás nevratné….'

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ

18. júl 2019 / 29. týždeň

previous next Stiahnuť close