Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14.04.2019 do neděle 21.04.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21.4. Zprávy 394 zpravodajů z 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Respondenti popisují nedostatek srážek, který způsobuje špatné vzcházení plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže, ze kterých vyplývá, jak situace je vážná.

Aktuální situace zachycená naším zpravodajem v okrese Děčín

Aktuální situace pšenice ozimé zachycená naším zpravodajem v okrese Příbram

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území): 
BENEŠOV: 'Sucho pokračuje. Srážky za uplynulý týden žádné. Těžší půdy rozpraskané, porosty slabé, hlinitější půdy zatím ještě pořád zbytek vláhy drží.'
BLANSKO: 'Od poloviny března nepršelo. Letos jsem výsevy podnoží vzdal, byly by to vyhozené peníze za osivo, respektive znehodnocená práce luštění semen. Naškolkovanou mám jen malou část podnoží, zbytek čeká ve sklepě, v dosavadním počasí to bez závlahy nemá smysl, nedělal bych pak nic jiného, než tam vozil na vlečce vodu v nádrži.. Roubovat teprve začnu, ale roubuju v korunce na 3-4 leté rostliny, takže na nich se sucho asi nepodepíše, ustály to i vloni. U nás na Vysočině stromky teprve raší, tak je brzo něco hodnotit, snad jen tu nemožnost vysévat a sázet do vyprahlé půdy. '
BRNO-VENKOV: 'Množství srážek 0 mm. Popraskaná zem. Dennodenní větry odnáší zbytky vlhkosti. Ozimé pšenice špatně odnožují, žloutnou. Ječmen a oves špatně vzešel, neodnožuje. Lesknice kanárská nevzchází ani po třech týdnech, světlice barvířská na pozemku s jarní přípravou velice špatně vzchází.'
BRNO-VENKOV: 'Dopady sucha se začínají projevovat na kopečcích a místech, kde je písčitější půdy.'
BRNO-VENKOV: '0 mm. U pšenice ozimé ztráta všech vedlejších odnoží, redukce délky tvořícího se klasu, na sušších místech a kolem stromů výrazné výpaly. Ječmen jarní neodnožuje. Hrách vzešel nerovnoměrně, nevykazuje výškový přírůst, stagnuje, někteří jedinci mělčeji zasetí zasychají. Cukrovka nevzešla rovnoměrně, na 50 % plochy výpadek. Mák netvoří silné listové růžice ale kotrče, rostliny v optimálně hustých a přehoustlých místech zasychají. Největší problém je výrazný tlak hmyzích škůdců v důsledku sucha, oslabené rostliny jim nejsou schopny odolávat.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky 0 mm. Ozimy shazují odnože. Na horších půdách zasychají.'
BRUNTÁL: 'Sucho se prohlubuje, v půdě jsou výrazné praskliny, vítr způsobuje erozi, travní porosty nerostou kvůli nedostatku vláhy, takže není kde pást a zásoby sena rychle ubývají a pokud se situace nezlepší, bude velký nedostatek sena a krmiv pro dobytek. Povrchové zdroje vody vysychají o 2 měsíce dříve než je to běžné v potůčcích a melioracích již neteče voda v místech, kde tekla i po celý rok.'
BRUNTÁL: 'Půda velmi vyschlá a hodně prašná.'
BRUNTÁL: 'Dále se prohlubující úbytek vláhy se začíná velmi projevovat na jarních porostech pšenic a ovsa, u ozimů dochází vlivem sucha k vegetativnímu poškození, které se vyznačuje žloutnutím a usycháním listů. Půda je rozpraskaná a velmi prašná. Při další absenci srážek již dojde k velmi výraznému poškození plodin, což se negativně projeví na výnosech. U sadů dochází k usychání stromků z jarní podsadby, ale i stromů starších, hlavně na náhorních expozicích. Travní porosty nejsou v podstatě žádné. Jsou proschlé, zakrnělé a bez možnosti seče. Potoky s minimálním průtokem.'
BŘECLAV: 'Extrémní sucho se prohlubuje. Neprší, teplo a je silný vítr, který ještě více vše vysušuje. Sucho je znatelné pouze zatím na polních plodinách. Ovocné stromy postupně velmi hojně kvetou a uvidíme, jak se projeví vítr na opylení. Začali jsme se závlahou mladých výsadeb meruněk. Situace s nedostatkem vláhy je velmi kritická.'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek, vysoké teploty a silný vítr. Půdní vlhkost klesla na 21,9 %.'
ČESKÁ LÍPA: 'Popraskaný půdní povrch, suché mapy v travním porostu, převaha rostlin jež mají hluboký kořen.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Pokračuje velké sucho od 16.3.2019 do dnes srážky 3 mm.'
DĚČÍN: 'Některé porosty jsou poškozeny mrazem, jinak sucho se velmi rychle prohlubuje. Kromě slunečního svitu také velmi často fouká vítr. V tuto dobu zalejváme, na duben v krajně neobvyklém množství, stejně jako během léta.'
DOMAŽLICE: 'Čerstvý vítr nadále porosty vysušuje, a vysoké denní teploty tomu napomáhají.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Viditelné poškození na porostech pšenice ozimé (fyziologické změny na listech-žloutnutí). Bez srážek. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu nebyly žádné srážky. Byly přízemní mrazíky.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu nebyly naměřeny žádné srážky, voda ve vodotečích ubývá, na vrcholech kopců, kde není žádná spodní voda je již výrazné sucho.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Dopady sucha a teplého počasí začínají být velmi citelné, bude velký problém se zajištěním pícnin, travní porosty a jeteloviny jsou velmi špatné, rostou minimálně, vývoj obilovin se téměř zastavil, začínají podesychat ozimé obiloviny, řepky jsou nízké a již jsou do květu. V uplynulém týdnu vůbec nepršelo a navíc byly vysoké teploty.'
HODONÍN: 'Negativní vlivy počasí se dále prohlubují - vysoké denní teploty, silný vítr.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden 2 mm, půda v ozimých obilovinách a řepce je do 10 cm suchá a tvrdá, ve 20 cm je půdní vlhkost lepší, stav jarních plodin neodpovídá tomu, že jsou již měsíc v půdě.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky v týdnu žádné. Na některých pozemcích vláha v 10 cm. Povrchová vrstva suchá.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Bez srážek, praskliny v půdě, zřeďování porostů, vadnutí - písčité půdy.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, vysušující vítr, rozpraskaná zem, '
CHOMUTOV: 'Cukrovka a kukuřice zatím nelze hodnotit, plodiny jsou již v zemi, čekáme na déšť, poté uvidíme.'
CHRUDIM: 'V tomto týdnu nebyly žádné srážky. Byly přízemní mrazíky.'
CHRUDIM: 'Za duben zatím srážky pouze 3,5 mm. Jařiny nevyrovnaně vzchází. Sucho a prašno na polích.'
CHRUDIM: 'Veškeré jařiny špatně vzcházejí anebo nevzcházejí vůbec. Ozimé pšenice a ječmeny na některých honech podesýchají.'
JIČÍN: 'Potřebujeme výrazné srážky, u nás nepršelo ani nepamatujeme. Silný vítr krajinu ještě více vysušuje.'
JIČÍN: 'Kukuřice prozatím těsně před vzcházením. Cukrovka nevyrovnaně vzchází a v některých lokalitách bloků ještě po 4 týdnech v zemi v semínku bez klíčku.'
JIČÍN: 'Sucho se zhoršuje, ani kapka nespadla. Jen vítr to dál vysušuje.'
JIHLAVA: 'Beze srážek. Ozimy se zatím drží. Jen na písčitějších půdách dochází k podesychání porostu. Zatím v omezené míře. U jařin je patrné nerovnoměrné vzcházení.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Předcházející týden znovu bez deště, na rozborech obiloviny napadány chorobami, stres z nedostatku vody. Nevytvořeno kořenové vlášení, nepřístupné živiny. To vše se podepisuje na zhoršování zdravotního stavu porostů. Tráva neroste. Redukce odnoží sníží výnosy.'
KARLOVY VARY: 'Srážky opět 0 mm. Jařiny velmi neochotně a nestejnoměrně vzchází, je to vidět zejména u ovsa. Ozimy shazují odnože. TTP na vysýchavých lokalitách nerostou, výška tak po kotníky a naopak dominují suchomilné plevele.'
KLATOVY: '0 mm srážek. Sucho na loukách, v lese, malé strouhy vyschlé, v potůčcích voda stojí. Řeka je na letních průměrech. Situace se suchem začíná být opět nedobrá. '
KLATOVY: 'Již několik týdnů žádné srážky. Všechny mraky jdou okolo a k nám žádný déšť. Některé obiloviny mají kroucené listy.. Traviny řídké nízké. '
KOLÍN: '0 mm, výrazné praskliny v půdě v průměru 3cm šířky. V sadě je již extrémní sucho, do hloubky 90 cm je půda silně vysušená, suché hrudky.'
KROMĚŘÍŽ: 'Zhoršení situace, nedostatek spodní vláhy včetně povrchových srážek.'
KROMĚŘÍŽ: 'V měsíci dubnu zatím do 21. 4. spadlo úhrnem ve dvou srážkách mezi 7 až 10 mm vody. Zatím v povrchové vrstvě (do 20 cm) nějaká vláha je, ale v nižší hloubce vody ubývá.'
KUTNÁ HORA: 'Na těžkých půdách se v obilovinách vytvářejí praskliny o šířce 1 cm. Pšenici ozimé na lehčích půdách zasychají spodní listy.'
KUTNÁ HORA: 'Pokud nepřijdou vydatnější srážky, sucho se na výši výnosů projeví.'
LIBEREC: 'Vzcházení jarních plodin je pomalejší a nerovnoměrné.'
LITOMĚŘICE: 'Minulý týden beze srážek. Na lehčích půdách začíná být nevratně poškozena suchem pšenice ozimá.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky 0 mm, jarní ječmen zasychá, na pozemcích jsou viditelné barevné projevy nedostatku vody. Veškeré investice do hnojiv a přípravků na ochranu rostlin jsem zastavil, nemá cenu do toho investovat. V této lokalitě spadlo za posledních 40 dní 2 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky 0 mm. Sucho se zvětšuje. Pokud v následujících 10 dnech nenaprší, bude dopad sucha viditelný už i u ozimé pšenice'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nepršelo. Porosty pšenic na lehkých půdách již usychají, ostatní porosty shazují odnože. Jarní ječmeny naštěstí na lehkých půdách nemáme, ale je zřejmé, že rostliny hodně zredukují počet odnoží.'
LOUNY: 'Vítr a žádná voda, jařiny neklíčí nebo mezerovitě, již není ani rosa.'
LOUNY: 'Opět nic, jen lehká rosa už mě to nebaví ani psát. Hold musí pršet, to je vše. '
MĚLNÍK: 'Srážky 0 mm, poslední vydatnější (max. 0,5 l/m2) 16.3., od té doby nezapršelo tak, aby se dalo množství vůbec změřit. Stav pastvin odpovídá prostředku suchého léta - tráva neroste, za zvířaty se práší, nedopasky nulové.'
MLADÁ BOLESLAV: '2,4 mm, zasychání odnoží u pšenice, vojtěška neroste, na loukách minimální nárůst hmoty, jarní ječmen podesychá, kukuřice nevzchází, cukrovka vzchází mezerovitě, nefunguje výživa.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Před týdnem v neděli napršel necelý milimetr srážek, takže sucho i vzhledem k vysokým teplotám, vysokému slunečnímu svitu a rychle se rozvíjející vegetaci se dále prohlubuje zejména v povrchové vrstvě.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0 mm. Nadprůměrné teploty, které neodpovídají měsíci dubnu. Pšenice na lehčích půdách podsychají a žloutnou. Cukrovka špatně vzchází. Poslední nevýrazné srážky v den setí 25.3.2019. Řepka je výrazně nižšího vzrůstu.'
MOST: 'Srážky za celý duben 2019 celkem 2 mm + větrné počasí s častým slunečním svitem, extrémní sucho v tuto dobu'
MOST: 'Srážky: 0 mm na písčitých půdách rostliny vývojově zakrňují, žloutnou - ozimé ječmeny, některé pšenice. Problém se vzcházením slunečnice, kukuřice, vojtěšky.'
MOST: 'Sucho začíná být kritické - bez srážek a poslední týden i bez ros .'
NÁCHOD: 'Další týden úplně beze srážek, nejsou ani rosy, pšenice i řepka na sušších stanovištích (štěrkopískové podloží) zasychá a předpoklad výrazných ztrát na výnosech, na lepších stanovištích (jílovité podloží) zatím akceptovatelné ztráty 30 %.'
NÁCHOD: 'Zoufalý stav. Vše usychá. Pomocí mimokořenové výživy N,P,K se snažíme nepříznivý stav zpomalovat.'
NOVÝ JIČÍN: 'Prakticky bez srážek za uplynulý týden. Vysoké teploty a vítr, byli dva silnější mrazy noční. Vegetace zastavuje dech, pokud nezaprší.'
NYMBURK: 'Silný vliv variability půdních podmínek na jednotlivých pozemcích. Na písčitých polích již místa s naprosto suchými rostlinami.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme nezaznamenali vůbec žádné srážky, nepršelo prakticky už přes měsíc. Situace je velmi vážná.'
OLOMOUC: 'Týden beze srážek se silným větrem'
OLOMOUC: 'Předchozí týden 0 mm, zasychání odnoží pšenic, místy nevyrovnané vcházení cukrovky, ječmen, řídká a suchá tráva, stromy bez poškození mrazem.'
OPAVA: 'Je už velké sucho. Jak dlouho to ozimy vydrží?'
OPAVA: 'V minulém týdnu nespadla ani kapka. Deficit vody se projevuje nejvíce u jarních výsevů, které pomalu a špatně vzcházejí. Ozimy zatím příznaky nedostatku vody nemají.'
OPAVA: 'Minulý týden beze srážek, velmi teplo, jařiny jakžtakž vzešly, pomalý růst, chybí vláha, řepky jsou nizoučké a začínají kvést'
PELHŘIMOV: 'Za poslední týden 0 mm srážek, brambory jsou zasázené, zatím nevzešly, stejně kukuřice. Silný východní vítr vysušuje dále ornici.'
PÍSEK: 'Neprší a neprší - bude Sahara, je potřeba asi začít sázet opuncie :)'
PLZEŇ-JIH: 'Ze zásob zimní vláhy naklíčily semena jařin, vytvořily první list. Od doby setí (15.3.2019) nespadl jediný milimetr srážek. Naklíčené rostlinky schnou. Nejvíce postižené jsou drobnosemenné porosty založené na jaře, jako kmín, svazenka, jetel.'
PLZEŇ-JIH: 'Za uplynulý týden 0 mm srážek, veliké severovýchodní větry.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné srážky, sucho se prohlubuje, půda v ozimých plodinách je velmi tvrdá, suchá, výrazné výsušné praskliny.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje především vlivem suchých a studených větrů východních směrů. Srážky za duben jsou zatím minimální. Na ozimech nejsou zatím pozorovatelná významnější poškození. Jařiny pomalu a nevyrovnaně vzcházejí.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Ve sledovaném období spadlo jen 0,2 mm srážek. Negativní dopady sucha na půdě jsou již patrné. Máme až 2 cm praskliny.'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm. Teplé, suché a větrné počasí za poslední týden se výrazně projevilo i na stavu doposud slibně vypadající porosty ozimů, pšenice a řepky.'
PŘEROV: 'Sucho pokračuje i nadále. Žádné srážky, jen vysoké teploty a vítr. Začínají se na těžších půdách objevovat první praskliny. Jařiny trpí suchem.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nezapršelo. Sucho se prohlubuje a porosty již viditelně strádají. Nejhůře je na tom pšenice ozimá, která mělko koření. Ta nejenže redukuje odnože, ale na mělkých půdách úplně zasychá. Také ostatní plodiny již viditelně strádají a bude znát každý další den bez vody. Také jsme omezily nebo úplně vypustily aplikace ochrany a hnojiv do postižených porostů. Když není voda, nic nefunguje.'
PŘÍBRAM: 'Opět bez deště!!! Za celý duben jen 1,5 mm srážek!! V uplynulém týdnu sucho, teploty až 22 °C. Většinou východní vítr - pocitově studený. Vlhkoměry přes den ukazují vlhkost vzduchu cca 20 %. Ozimy skoro stagnují, jařiny vzcházejí na etapy. Do cca 20 cm je půda proschlá. Porosty žijí jen z ranní rosy.'
RAKOVNÍK: 'Pšenice ozimá: žloutnutí spodních listů vlivem stresu ze sucha - na lehkých půdách, řepka ozimá: uvadání spodních listů, špatné větvení - na lehkých půdách, mák jarní: špatné vzcházení – mezerovitost.'
RAKOVNÍK: 'Zásadní zhoršení porostů z důvodu dlouho trvajícího extrémního sucha. Zásadní zvýšení průměrných teplot, ráno není ani rosa.'
ROKYCANY: 'Poslední srážky - 1,6 mm byly zaznamenány 26. března 2019; půda je rozpraskaná; rostliny nerostou; brání se suchu, ozimý ječmen předčasně přechází pozvolna do metání (24.4. stádium naduřelé pochvy)'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu srážky 0 mm, od 1.4. úhrn kolem 1 mm. Situace na poli a v půdě je zajímavá. Pod ozimy v půdě do 10 cm není téměř nic, do 20 cm velice málo vody. Problémem je, že nefungují kořeny (ozimy byli dlouho pod vodou, potom půda rychle ztvrdla a vyschla, vysoké denní teploty střídaly nízké noční). Zastavil se příjem živin, kořeny nestačily rostliny zpočátku zásobovat a nyní nemají vláhu. U jařin je situace jiná. Tam kde se selo kolem 5.3. jařiny dobře zakořenily (délka kořenů nejméně 10 cm). Půda si drží vláhu a již v hloubce kolem 3-5 cm je voda, do 10 cm je půda i mokrá, v dlani se dá zmáčknout. Samozřejmě tam, kde se seje např. kukuřice, s půdou se hýbe, tak tam samozřejmě vláha rychle mizí. Řešení vidíme v pásovém zpracování půdy (něco jako striptrill), které na našich polích zkoušíme. Jinak obecně je prostě sucho, špatné jsou ozimy i TTP. Hrozí slabá první seč, na kterou všichni spoléhají. Vody v krajině je málo, hladiny v potocích klesají. '
SEMILY: 'V týdnu nespadla ani kapka. Ale není to tak zlé, když jsem sázel brambory, tak na hloubku rýče byla zem dostatečně vlhká. Odtekla voda ze sněhu. Průtokem potokem se za týden snížil cca na čtvrtinu a blíží se normálu.'
STRAKONICE: 'Srážky v minulém týdnu nebyly, na svažitých loukách se již tráva místo růstu začíná ztrácet. Opět fouká vítr, takže ještě více vysušuje povrch půdy a rostliny '
STRAKONICE: 'V případě květnového sucha to bude masakr a sena méně než loni.'
SVITAVY: 'Další bezdeštivý týden do 21.4., přinesl zhoršení celkové situace. Ozimé obiloviny a řepka zatím bez následků, jarní obiloviny a hrách teprve vzcházejí. Teplota půdy je nízká. Nepříznivý vývoj se nejvíce projevuje na TTP. Voda ve volné krajině ve vodních tocích již chybí.'
ŠUMPERK: 'Srážky 0 mm, řepka zaorána, nově kukuřice na siláž.'
TÁBOR: 'Žádné srážky. Sucho trvá a stupňuje se. '
TÁBOR: 'Množství srážek za poslední tři týdny 1 mm, travní porosty totálně vyschlé, ozimé obiloviny začínají na 50 % výměry žloutnout.'
TÁBOR: 'Opět nespadla ani kapka vody. Všude sucho, rostliny začínají usychat, žloutnou. Tráva vůbec neroste, nebude co sklízet pro zvířata pokud urychleně nezaprší.'
TRUTNOV: 'Týden beze srážek. Trvalý vítr vysušuje svrchní vrstvu půdy'
TRUTNOV: 'Ze slibovaných srážek spadl pouze 1 mm - tedy nic. Bezesrážkové období tedy pokračuje sedmým týdnem! Ozimy si ještě sáhnou na vodu ve větší hloubce (vrchních 20 cm je proschlých), ale třeba jarní ječmen vzešel nevyrovnaně a v podstatě ještě stále vzchází (3 týdny po zasetí) - takže vzniká velká nehomogenita porostu - od jednoho po čtyři listy. Předpověď slibuje, když dobře, tak přibližně 3 milimetry. Kvalitativní přihnojení budeme muset provést přes list opakovanou aplikací roztoku močoviny. Velký problém je s travnatými porosty - nebude hmota. A ještě údaj z půdní sondy - vodní kapacita půdy v 50 cm: 52%, teplota: 12 °C.'
TRUTNOV: 'Sucho se zhoršuje, ani kapka nespadla. Jen vítr to dál vysušuje.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Přízemní mrazíky - mírné poškození jahody, část ovocných stromů (meruňky). Koncem týdne oteplení.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Sucho v naší oblasti jak vloni v létě. Sucho se výrazně zvýšilo, do půl metru suchá půda zcela. Praskliny v půdě šíře 2-5 cm. Sucho silné až extrémní '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Beze srážek. TTP jsou silně poškozeny loňským suchem. Místy bez porostu. Letos bez odložení vlivem vysokých teplot. Psárky začínají kvést. Výška 25- 35cm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden žádné, srážky v dubnu celkem 4 mm. Z toho vyplývá výrazné zhoršení ve všech plodinách, pokud brzy nedojde k vydatnějšímu dešti, bude nevratné.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Už mám z toho sucha deprese. To může být pro náš podnik likvidační. Jsme závislí na krmení a to bude další propad. Loni 50%, letos????'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za poslední týden 0 mm srážek. Po celý týden byl převládající jižní nebo jihovýchodní vítr. V pondělí 22.4. silný studený vítr po celý den. Ovocné stromy typu třešeň začínají odkvétat, jabloně začínají kvést. Řepka ozimá, pokud nemá dusík v kořenové zóně, začíná kvést, ostatní porosty začnou kvést během 2 dnů.'
VSETÍN: 'Srážky v období 15.4. - 21.4.2019: 0mm - špatné vzcházení a růst jarních obilovin a luskovin - porosty ozimých obilovin a řepky doposud nemohly vlivem sucha využít živiny z aplikovaných průmyslových hnojiv - na trvalých travních porostech je pozorován.'
VSETÍN: 'Poprvé se objevilo sucho, TTP obrůstají pomalu. Pampelišky kvetou na krátkých stoncích. První klásky psárek jsou na stéblech ca. 20 cm vysokých.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek za poslední týden 0 mm, půdní profil v zóně kořenů polních plodin je silně proschlý usýchají stromy v lese, květy ovocných stromů opadávají neopylené a zaschlé'
ZNOJMO: 'Od posledního hlášení do současnosti napršelo jenom 8 mm v jedné srážce. Celková negativní vodní bilance se prohlubuje. Na lehčích půdách už vegetace intenzivně reaguje na nedostatek vody.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm; obiloviny jsou na horších půdách místy zcela uschlé.'
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období 0 mm, na průměrné půdě rostliny viditelně trpí nedostatkem vody, na horších půdách jsou rostliny nevratně poškozené suchem. Jarní plodiny téměř nerostou - neodnožují . Navíc došlo v dolinách k poškození plodin mrazem u pšenice, máku, oz. řepky. Trvalé travní porosty nerostou '
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden. Situace na poli je již v tuto chvíli kritická, zemědělské sucho se výrazně podepisuje především na stavu ozimých obilovin (mají svinuté listy, odhazují odnože, od spodu zasychají, při rozříznutí stébla mají na svou vývojovou založený fázi malý klásek,...). Cukrová řepa a slunečnice vzchází nepravidelně, kukuřice leží v prachu a vše čeká na vodu.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden na všech zmíněných katastrech nepřibyly žádné srážky.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '13,3 mm výpar z vodní plochy, 0 mm srážek'