Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 8. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 1. 9. 2019 do neděle 8. 9. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 8. 9. Zprávy 310 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Ačkoliv je povrchová vrstva v poměrně dobrém stavu, hlouběji je sucho a projevuje se to na stromech i na nízkých hladinách řek. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 5 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Významný srážkový úhrn - od 1. do 7. září 70 resp. 75 mm, bohužel ve formě dvou intenzivních krátkých dešťů.'
BLANSKO: 'Souhrn srážek za 35. týden: 18 mm, Intenzita sucha: S1 - S2. Dochází k nouzovému dozrávání, opad ovoce. Stromy zbarvují listí jako na podzim , většina však jen hnědne. Plodina bez umělé závlahy ukončuje vegetaci . '
BRNO-VENKOV: 'Cukrová řepa je velikostí mrkve vlivem sucha během jara a vysokých teplot. Nyní je navíc téměř zlikvidovaná od hrabošů. Pokud bude tlak hrabošů pokračovat do vyorání, bude zničeno přes 90% úrody a nebude ekonomické zbytky okousaných řep vyorávat.'
BRUNTÁL: 'Poslední týden srážky cca 25 mm, v sobotu pěkně zapršelo... kukuřice beze změn, cukrovky vykazují mírné zlepšení, ačkoliv nejvíce energie dávají do obnovy chrástu... Oseté plochy řepek v pořádku, díky dešti a chladnějšímu počasí nastává úbytek hrabošů a hryzců.'
BŘECLAV: 'Doplňování vody postupně pokračuje z časté bouřkové činnosti. Vláha se zlepšuje do hloubky 40 - 50 cm. V hlubších vrstvách je stále vláhy nedostatek. Vinice jsou ve fázi dozrávání, vlhké počasí napomáhá šíření plísně na nových zálistcích a jsou vytvořeny podmínky pro plíseň šedou. Vlhčí počasí oddaluje sklizeň kukuřice na siláž i slunečnice.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Druhé seče jetele a TTP prakticky nejsou. Otavy cca 1 balík z 1 ha. 36. týden 16 mm srážek.'
DĚČÍN: 'Střídající se deště s teplým počasím porostům travin prospívají, zaznamenali jsme obrůstání i výrazně poničeným trvalých travních porostů.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Bohužel častěji se vyskytuji přívalové deště které akorát udělají škodu a půdní profil se nenasytí jako například u slabšího a vytrvalejšího deště.. za minulý týden 160 mm srážek.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za poslední týden 49 mm srážek, vrchní vrstvy půdy nasycené, místy rozbahněné. Není možné pojíždět po loukách ani na polích, zdržují se podzimní práce i senážování otav.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo od 28 - 37 mm, vzhledem k nižším teplotám došlo konečně k výraznějšímu zlepšení půdní bilance, pozitivní přínos je pro travní porosty a kukuřice, zaseté řepky ozimé mají pro růst velmi dobré podmínky.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za uplynulý týden naměřeno 26 mm srážek, celé množství spadlo od pátečního večera do nedělního rána. Déšť prospěl vegetaci, zvýšil průtoky v meliorační kostře, ale na půdní zásobu valný vliv neměl'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ochladilo se, 3 mm srážek, ráno mlhy, rosa.'
HODONÍN: 'V sobotu 7.9. napadlo 20 mm srážek v průběhu celého dne bylo sychravo a přeháňky. V neděli 8.9. napadlo 1 mm srážek. Půda na bez travnaté části značně vlhká. Zatravněná část mokrá ale neblátivá.'
HODONÍN: 'V průběhu týdne výrazné srážky v množství 42,3 mm. Významné doplnění půdního profilu vodou.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '1 mm, zhoršující se stav na rostlinách, pod 20 cm sucho'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 15 mm (7 mm, 8 mm), odpolední teploty v rozmezí 20 °C až 26 °C, ranní teploty v rozmezí 11 °C až 14 °C , probíhá sklizeň kukuřice na siláž, proběhla sklizeň vojtěšek většinou již 3. seč.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden do 8.9.2019 spadlo 41,6 mm srážek. Z toho 39,2 mm včetně krup během hodiny 1.9. v podvečer. Většina vody odtekla. '
CHOMUTOV: 'Deštivé počasí nakrátko zlepšilo půdní vlhkost, ale jen na povrchu, takže slunečné počasí v minulých dnech uvedlo vše opět do původního stavu - sucho. Nedělní bouřka trochu zalila, ale už je opět vše suché.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 27 mm srážek. Srážky budou mít pozitivní vliv jak na sklizeň čtvrté seče vojtěšek a na cukrovou řepu, ale také na zaseté obilí a řepku.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo proměnlivé počasí, které přineslo srážky počátkem a koncem týdne. Vláha v povrchové vrstvě půdy je v pořádku, ve větších hloubkách sucho přetrvává. '
JIČÍN: '6 mm srážek za sledovaný týden. Kukuřice doznala zrychlené zrání laboratorní sušina cca 32 % sušiny. Možnost zahájení sklizně pro BPS. Nadmořská výška porostů 490-530 m. n. m. Drobné deště v srpnu částečně oživily porosty TTP , je předpoklad , že proběhne částečná II seč. porostů.'
JIČÍN: 'Celkový úhrn srážek 10 mm, pomůže založeným porostům řepky na rok 2020, pozitivní vliv na stále rostoucí cukrovou řepu'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 9,6 mm.'
JIHLAVA: 'Přívalový déšť nám na několika pozemcích poškodil letošní výsev řepky.'
KLATOVY: '6 mm srážek, situace se nezměnila, strouhy a potoky prázdné, tráva neroste ,ale vzhledem ke kratším dnům, menším teplotám a ranním rosám je zelená. Jak má vypadat zdravá vegetace v tento čas - konec léta - jsem měla možnost vidět při mém pobytu v Alpách minulý týden. Tam, bohudíky, suchem příroda netrpí a i v řekách a horských potocích je hodně vody. Může to být ale paradoxně zvýšeným táním ledovců neb teplo v červnu, červenci a srpnu bylo i tam stejné, jako u nás. Každopádně tam ale prší o moc víc, a je to znát. '
KLATOVY: 'V týdnu od 2.9. do 8.9.2019 - srážky 18,6 mm.'
KOLÍN: 'Vzhledem k ochlazení v minulém týdnu se situace na polích zlepšila. Cukrovka už není zvadlá, ani kukuřice už nevypadá, že by trpěla suchem. Očekávané větší srážky v neděli měly také pozitivní dopad na porosty. Bohužel zde spadlo od soboty do neděle do noci pouze cca 10 mm, což z dlouhodobého hlediska není mnoho. Pondělí ráno spadlo cca 5mm. Dále zde panuje obava z předpovídaného oteplení koncem týdne. Nové porosty řepky díky spadlé vodě snad dovzchází.'
KROMĚŘÍŽ: 'Kromě sucha v dubnu 2019 ovlivnil výnos kalamitní výskyt hraboše polního'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 14 mm. Výnos silážní kukuřice 30 t/ha. I přes nějaké deště jsou potoky stále suché.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 5- 11 mm (pondělí), vzhledem k vysokému výparu došlo k mírnému zhoršení nasycení půdy zejména ve vrstvě do 20 cm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu tj. 26.8. - 1.9.2019, sice náhodné lehce přívalové deště zasáhly ve čtvrtek 29.8 a dále bouřka doprovázená přívalovým deštěm 1.9.2019 .zasáhly všechny sledované a monitorované katastry. Celkový úhrn srážek byl 28 l/m2. Vzhledem ke skutečnosti, že tento úhrn spadl v průběhu cca 0,5 hod. většina srážek odtekla do vodotečí a půdní profil příliš neovlažila.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledované období napršelo celkem 7,5 mm srážek, které pouze dostačovaly potřebám povrchové vegetace (pominuly tropy a její spotřeba vody se tak snížila) a tedy nebyly dostatečné na hlubší zasáknutí. Tím došlo k opětovnému prohloubení sucha. Zejména stromy trpí silným suchem v hlubších vrstvách půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu uplynulého týdne 40 mm, dostatečně se doplnila zásoba půdní vláhy. Tlak myší malý, tlak škůdců na řepkách vyšší, teplota přes den kolem 15 -20 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'Tak ne, že by vody nebylo potřeba, ale teď je ji celkem dost, od neděle nám tu zalélo v týdnu přes 70 mm a stále zalívá a zalívá. Podzimní práce se oddalují. Půda tak vydatné srážku v tak krátké době už velmi těžko absorbuje.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 3,3 mm srážek. Plodiny už jsou po vegetačním období.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden spadlo 58,9mm (měsíční normál 56mm), probíhají orby pod pšenici ozimou, hraboši postupně likvidují zaseté řepky, probíhá sklizeň kukuřice na siláž.'
OPAVA: 'Minulé pondělí spadlo 26 - 52 mm srážek, které poměrně dobře vsákly. Přes víkend a včera spadlo dalších 50 mm. Půda je rozbahněná, místy na polích stojí louže vody. '
OPAVA: 'Přišly nějaké srážky, takže situace se co se týče vlhkosti půdy zlepšuje. Nevím, jak to bude u výnosu cukrovky, doufám, že výnos ještě nadežene.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 36. týdnu jsme naměřili na stanici do nedělního rána 6,7 mm srážek, v neděli přes den pak 8,7 mm. V neděli ráno do 20 cm půda vlhká, na povrchu mokrá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho pokračovalo až do konce minulého týdne a v postupně se prohlubovalo. Ke změně došlo po deštích od nedělního večera do včerejška. To se projeví v hodnocení příští týden.'
PRAHA-ZÁPAD: 'V neděli spadlo 18 mm srážek, za celý týden spadlo 22,5 mm srážek a vodní bilance v půdě je v současné době vyrovnaná, půda nasycena vodou dostatečně. Pro setí ideální, vláhy pro vzcházení je dostatek. PS: do dnešního rána za noc z neděle na pondělí nám spadlo 28 mm srážek a stále prší, to trochu oddálí polní práce, půda už není příliš schopna tuto vodu pojmout.'
PRACHATICE: 'Celý týden teploty ráno okolo 10 °C, během dne okolo 20 °C, slunečno, 7 mm srážek. Půda je do 10 cm vlhk , rozsýpá se. Nejvíce trpí travní porosty, ztráty z prvních otav více jak 50%. Sklizeň obilovin ukončena, ozimé obiloviny bez vlivu sucha, výnosy mírně nad dlouhodobý průměr. Suchem utrpěl ztráty jarní ječmen v rozsahu cca 30 % . Porosty kukuřice na siláž optimální, likvidují je divoká prasata.'
SVITAVY: 'Příznivý průběh počasí jak teploty, tak srážky. V hodnoceném týdnu do 8.9. napršelo 60 mm. Řepky dobrý start vegetace, vše ostatní také. Kukuřice přirozeně pozvolna dozrávají, nikoli dosychají.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno 51 mm srážek. Výrazné doplnění půdního profilu.'
TACHOV: '7.9.2019 2mm srážek. Stav porostu neměnný od minulého týdne. Nesouvislý 10 cm zelený porost na TTP. Vypálená místa nebo pásy bez ozelenění.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: '2.9. spadlo 17 mm srážek, od pátku 6.7. do neděle 8.7. do 7:00 hod. spadlo dalších 33 mm srážek. (v neděli 8.7. spadlo ještě 17 mm srážek). Za první týden září napršelo 140 % normálu srážek za září..'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha se na sklizni podepsal též vliv přemnožených hrabošů.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ukončena sklizeň osivových porostů. Zahájena orba na setí.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Střídající se deště s teplým počasím porostům travin prospívají, zaznamenali jsme obrůstání i výrazně poničeným trvalých travních porostů.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 1.9.2019- 9,6 mm množství srážek do 25.8.2019-19,6 mm=chybělo v dotazníku množství srážek do 8.9.2019-37,8 mm'
VSETÍN: '- srážky v období od 2.9. do 8.9.: 43mm - mokrá půda po deštích znemožňuje přípravu půdy na setí ozimých obilovin a sklizeň kukuřice na siláž'
VSETÍN: 'Pravidelné srážky zlepšily stavy TTP. Pozemky jsou rozbahněné. (Platí stále)'
ZNOJMO: 'Zlepšení stavu díky víkendovým srážkám 38 mm, vliv na rostliny doposud nelze posoudit'
ZNOJMO: 'Srážky 32,5 mm/týden, po cca 3 týdnech spadlo konečně větší množství vody...'
ZNOJMO: 'Srážky v uplynulém sledovaném období 33 mm. Vše spadlo během 2 dnů. Nebylo to prudké, vše se pomalu vsáklo, nic neodteklo z pole pryč.'
ZNOJMO: 'Za poslední období úhrn srážek činil 35 mm ve dvou po sobě jdoucích dnech, toto množství vody se podařilo zadržet v půdním profilu, neboť srážky nebyly nijak prudké z pohledů vodní bilance je půdní profil do deseti cm promočený a hlouběji již do profilu nezasákl'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 40 mm srážek na všech zmíněných katastrech, při orbě se vyskytuje vláha do cca 12 cm, po té je půda suchá.'