Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 09.09.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02.09.2018 do neděle 09.09.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 9. 9. Zprávy 207 zpravodajů z 65 okresů ukazují lepší stav nasycení povrchové vrstvy zejména na Moravě a jihu Čech, ale současně potvrzují, co již ukázaly mapy kondice vegetace. Mapa potvrzuje propady výnosu obilnin a řepky odpovídající údajům zemědělské statistiky, ale predikuje také propady okopanin a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 65 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Vysoký je počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 32 okresech. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 23 okresech a v 10 pak škody středního rozsahu. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha
 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Srážky pouze v pondělí 3. 9. 2018 ve výši 22 mm, které zmírnily sucho v povrchové vrstvě. Postupem týdne návrat k suchému teplému počasí.'
BRNO VENKOV: 'Tento týden beze srážek, řepky po vydatném dešti z minulého týdne vzchází dobře, protože jsme zaseli až 22. srpna.'
BŘECLAV: 'Vydatné srážky z počátku měsíce velmi pozitivně ovlivnily dostatek vláhy do 30 - 40 cm. V hlubší vrstvě přetrvává značný nedostatek vláhy. Lze kvalitně pracovat s půdou a připravit ji na osev. Výnosy slunečnice jsou dobré, ale u kukuřice na zrno jsou výrazně nižší výnosy. U vinic došlo krátkodobě ke snížení cukernatosti a vinice jsou v dobré kondici.'
ČESKÁ LÍPA: 'Poslední týden opět bez srážek, déšť z minulého týdne se ihned odpařil.'
ČESKÁ LÍPA: 'Celý týden bez deště.'
DĚČÍN: 'Díky prudké přeháňce ze soboty je po cca 5-ti bezesrážkovému období situace přibližně stejná.'
DĚČÍN: 'Stav je nadále velice špatný. '
HODONÍN: 'beze srážek, optimální podmínky pro setí ozimu'
HODONÍN: 'Množství srážek 48,05 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 3 mm opět je znát sucho na cukrovce, po minulých srážkách vzešel výdrol obilovin a ozimé řepky,'
CHOMUTOV: 'U řepky hodnocen výsev pro sklizeň 2019, vzešlá z 30 %, nevyrovnaná, pokud do týdne nezaprší, přistoupíme k likvidaci některých porostů.'
JIČÍN: 'Produkce ovocných stromů je letos nadprůměrná, ale stromy jako takové zasychají. Poškození stromů suchem je tedy značné, nemá ale zatím vliv na produkci ovoce.'
KARLOVY VARY: '13 mm z toho 9 mm v pondělí a 5 mm v pátek. Došlo k mírnému ozelenění TTP na některých lokalitách, ale také je vidět lokality, kde porosty odumřely zcela a budou muset být obnoveny. Starší vegetace se nadále zhoršuje. Dovolím si citovat ze zprávy Povodí Vltavy s.p. o suchu ze dne 4.9., která myslím dobře vystihuje naší situaci: "Absolutně nejnižších vodností na úrovni Q364d nebo nižší je aktuálně dosahováno zejména v povodí horní Střely... Extrémně nízké přítoky jsou aktuálně stále zaznamenávány do přehradní nádrže Žlutice... Veškeré přítoky do vodárenské nádrže Žlutice jsou aktuálně prakticky zcela vyschlé..."'
KLATOVY: '16 mm srážek, potoky jsou opět suché, řeka na minimech. Vzhledem k velmi, na září, vysokým max. teplotám, se sucho rychle znovu projevuje. Bohatá ranní rosa ale udržuje travnaté plochy luk zelené. V lese se deště rychle vsákly a tam je sucho viditelně větší.'
KROMĚŘÍŽ: 'Od 31. 8. do 3. 9. napršelo v našem katastru celkem 51 mm srážek.'
KROMĚŘÍŽ: 'Svrchní vrstva půdy je oschlá'
KROMĚŘÍŽ: 'Prvního září napršelo v průměru 60 mm srážek.'
KUTNÁ HORA: 'I při lokálních srážkách v měsících červenci a srpnu byly v níže uvedených katastrech prakticky nulové. '
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dnů srážky 9 mm rozložené do 3 dnů, tzn. nevýznamné. Výdroly z letošní sklizně neklíčí, nově osetá řepka vzešlá ze 30 procent, a 15 procentech ploch. Ostatní zaschla nebo vůbec nenaklíčila.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršely 3 mm ve dvou deštích, takže to cukrovce nepomohlo a chrást odpoledne opět leží na zemi'
LOUNY: 'Neustále pokračuje sucho za poslední týden 2 mm, řepka neklíčí, ovoce padá i listí ze stromu'
MOST: 'u řepky hodnocen výsev pro sklizeň 2019, vzešlá z 30 %, nevyrovnaná, pokud do týdne nezaprší, přistoupíme k likvidaci některých porostů.
NOVÝ JIČÍN: 'Výrazné zlepšení zásoby vody v půdě - 1 - 2. 9. napršelo 38 mm srážek. od 3 - 9.9. napršelo 11 mm srážek. Nižší teploty a voda zachránilo nově zaseté porosty řepky ozimé, jetelů inkarnátů a traviček.'
OPAVA: 'O víkendu spadly u mě doma 4 mm srážek, o kousek dál nespadlo nic. Tam, kde něco spadlo, vegetace trochu ožila, o kousek dál je to jak troud. Po vydatných srážkách z předchozího víkendu došlo místy ke splavení půdy a někde se vytvořil škraloup. Místy kvůli tomu řepka vzchází velmi nevyrovnaně. '
OPAVA: 'srážky 8.9.2018 4,3 mm. cukrovka začíná retrovegetace, ozimá řepka dobře vzešla.'
PÍSEK: 'Začátkem týdne spadlo celkem 23 mm srážek, pro osevy blahodárné, i když začíná opět velmi teplé období. '
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 3.9. až 9.9.2018 jsme na lokalitě Lužany naměřili 13,6 mm srážek. zimá řepka konečně vzešla, porosty jsou zapojené a prozatím neočekáváme ztráty, i když vzejití bylo vlivem sucha po zasetí opožděné.'
PLZEŇ JIH: '18 mm srážek'
PLZEŇ SEVER: 'Deště na počátku měsíce a v minulém týdnu mírně zlepšily stav vláhy v povrchové vrstvě půdy, takže vcelku dobře a vyrovnaně vzešly řepky. Dochází také k regeneraci a obrůstání travních porostů. Předseťové zpracování půdy pro ozimy je však stále obtížné. Úhrn srážek za období od 2. do 8. září 2018 pro lokalitu Krukanice: 27,6 mm'
PLZEŇ SEVER: 'Srážky 9 mm, vzchází osetá řepka, kukuřice již nelze zlepšit ani vydatnými srážkami.'
PRAHA VÝCHOD: 'Nemožnost podzimních prací, zasychání vzcházející řepky, zaschlé porosty vojtěšky, sklizeň brambor ztížena. Srážky za minulý týden 0.'
PŘEROV: 'Srážky za srpen 20 mm. Srážky 1.9. 52mm. Srážky 2.-9.9. 6mm. Po vydatných deštích se zvedla Moštěnka, ale zas je na minimu. Dobrčický potok je stále vyschlý '
PŘEROV: 'Deště vylepšily situaci ve vrchních vrstvách půdy. Hlubší vrstvy beze změn. Deště podpořily růst zasetých porostů řepky a směsek.'
PŘÍBRAM: '22 mm srážek, bez zásadního doplnění, ochladilo se, takže pomáhají vzcházení i ranní rosy, nejsou druhé seče trav a jetelovin.'
PŘÍBRAM: 'U travin a jetelů byla pouze 1 seč na jaře. Momentální výška porostů jetelů a travin okolo 10 cm, druhé seče neočekáváme a nemáme dostatek píce na krmení'
PŘÍBRAM: '3.9.-10mm, 4.9.-6mm,8.9.-5mm,konečně začala vzcházet řepka, která byla měsíc zasetá'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 28,7 mm srážek. Bilance vody se částečně vylepšila, ale deficit je obrovský a vysoké teploty pokračují, proto bude potřeba deště mnohem větší. Sucho zapříčinilo nejednotné vzcházení řepky, snad se porosty časem zapojí.'
ROKYCANY: 'Srážek 20 mm za týden, cca 50 % ploch řepky ozimé dosud nevzešlo, začínají teď klíčit (seté před 4-5 týdny).'
ROKYCANY: 'srážky 12 mm voda ve studni stále stagnuje nebo klesá'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu srážky 0. Naštěstí došlo k mírnému ochlazení, jsou nějaké rosy a zkrátila se doba intenzivního slunečního svitu, takže alespoň nově oseté plodiny (v této době řepka, letní směsky a meziplodiny) začaly vzcházet a pomalu růst. Problémem jsou pícniny na op, TTP a porosty trav na semeno, kdy porosty již nerostou a defacto stojí. Samozřejmě problémy jsou i s nově zasetými plodinami. Půda je jen mírně vlhká, velmi tvrdá a obtížně zpracovatelná. V krajině je sucho se všemi projevy. Klesá hladina spodní vody.'
STRAKONICE: 'Za poslední týden spadlo dohromady 27 mm a to během 3 dnů velmi potřebná voda , i když už je zase pryč. '
TÁBOR: 'Sucho dále přetrvává, několik mm srážek během týdne se na travních porostech výrazně neprojevilo. Množství srážek 4 mm.'
TRUTNOV: 'Srážky v 36. týdnu: 0 mm! Příroda má barvu jak po letecké aplikaci glyfosátu. Co je zaseté neroste. Co se má sít se neseje. Příprava je přesýpáním prachu. Z nedaleké (již téměř prazdné) přehrady na Labi je nejnižší odtok za posledních 100 let. Vodní elektrárna odstavena. Z posledních pěti let 3x sucho a jednou zase přemokřeno - opravdu radost hospodařit...'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 3/9 - 21,8 mm, út 4/9 - 0,2 mm Začíná podzim. Srážky o víkendu dočasně zlepšily stav půdy , na produkci to ovšem mít vliv nebude . Je třeba se neustále vyjadřovat k plodinám , které jsou již dávno sklizeny ?'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V neděli 2.9. pokračovalo deštivé počasí, kdy spadlo 37 mm srážek. V sobotu 8.9. spadlo 0,9 mm srážek bez doplnění půdy vodou. Vršek půdy začíná být přeschlý, spodnější vrstvy mírně vlhké.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Sucho se stále prohlubuje a většina travních porostů usychá nebo již uschlo.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'I přes srážky v minulém týdnu, se situace nezlepšila. Sucho trvá nadále.'
VYŠKOV: '2.9. k.ú. Podivice 13 mm, k.ú. Radslavičky, Radslavice, Zelená Hora 14 mm, Pustiměř 17 mm, Drysice 15 mm do středy 5.9. Můžeme hovořit o dostatku vláhy - díky tomu vzešli kompletně porosty řepek ozimých zasetých v době od 6.8. do 10.8 - porosty jsou značně nevyrovnané. Od.6.9. narůstá teplota a nepřichází srážky - půda má pořád deficit z předchozího období. Snad přijdou nějaké srážky a umožní zachovat vzešlé rostlinky řepky s dvěma děložními lístky.'
ZNOJMO: 'U brambor zabráněno ztrátám závlahou'
ZNOJMO: 'srážky 55 mm'
ZNOJMO: 'srážky v předchozích 10 dnech 100mm'
ZNOJMO: 'Srážky za minulý týden 59 mm.'
ZNOJMO: 'U jablek ztráty z velikosti plodů'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '13,6 mm srážek, 6,3 mm výpar z vodní plochy, nedostatek objemných krmiv pro skot'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.