Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 11. 8. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 4.8. 2019 do neděle 11. 8. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 11. 8. Zprávy 309 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Dle zpráv našich zpravodajů byly na většině míst ukončeny žně obilovin. Současné deštivější týdny neměly však na obiloviny už patrně vliv, zemědělci doufají, že alespoň kukuřici a cukrové řepě by mohlo současné počasí pomoci. Co se týče růstu travin záleží na dané lokalitě. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 10 okresů očekává extrémní poškození suchem, ve Slezsku hlásí toto poškození 1 okres. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Spíše než sucho, problém s hraboši'
BLANSKO: 'V poslední době přišly poměrně vydatné srážky, které však nemají dlouhodobý účinek, půda rychle vysychá či dochází k vsakování vláhy do jejich nižších vrstev. Stále je velká absence vody ve studních. Lze usuzovat, že se pořád projevuje vláhový deficit z minulých let.'
BRNO-VENKOV: 'Nic zásadního. Je patrné, že je spíše sucho. Vzrostlá borovice asi začne usychat, mladé stromky zatím relativně v pořádku. '
BRUNTÁL: 'Za poslední týden se situace zlepšila, napršelo cca 27mm srážek. Po dlouhé době úleva. Porosty kukuřice, zatím nijak zvlášť nereagují a srážky..., jsou již dost zaschlé, ale cukrovce to snad pomůže... pokud znovu přijde nějaký déšť tak se snad ještě trochu zvedne. Obavy máme stále z hlodavců, a to ve vztahu k zakládání nových porostů. Vzhledem k tomu, že máme většinu pozemků v erozním ohrožení, nemůžeme všude použít orbu, jak je nám doporučováno. Berličky pro dravce mají význam akorát v sadech a v TTP. Ve vzrostlých porostech nemá dravec šanci lovit. Na kladení nástrah přímo do nor nemáme pracovní sílu.'
BŘECLAV: 'Časté srážky doplňují deficit do hloubky 40 cm. V hlubších vrstvách přetrvává sucho. Tato situace již nevyhovuje ovoci - meruňkám ani broskvím ani révě vinné. Ovlhčení sebou přináší houbové choroby a hniloby. Projev sucha na vegetaci u nás není, ale bouřky a krupobití a časté srážky způsobují problémy ve zdravotním stavu a kvalitě pěstovaných plodin.'
DĚČÍN: 'Situace se zlepšuje, ale stále chybí vláha v hlubších vrstvách půdy. Hlouběji je stále sucho.'
DĚČÍN: 'Nižší teploty a jemnější vytrvalejší déšť pomalu zásobují půdu a trvalý travní porost se začíná zelenat. Znovu se objevila rosa. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky za uplynulý týden 71 mm. Po velmi významném období velkého sucha významné srážky. Na okolní krajině velmi viditelné zlepšení. Porosty ve školce se zlepšují, dochází vlivem srážek k prorůstání pupenů u ovocných stromků.'
FRÝDEK-MÍSTEK: '46 mm srážek v posledních 7 dnech, trávy dorůstají standardní rychlostí, kukuřice místy velmi pěkná, většina ale nízká, vymetaná, řídká.'
HAVLÍČKŮV BROD: ' V minulém týdnu naměřeno 18 mm srážek, přes deštivé počasí jsme v neděli dokončili sklizeň obilí. Výnosy oz. pšenice jsou na 110 % 5letého průměru, výnosy jarního ječmene jsou o 5% nižší než je 5 letý průměr. Sklizeň kukuřice na siláž očekáváme na loňské úrovni, sklizeň brambor bude vyšší než loni.'
HAVLÍČKŮV BROD: '10.8. napršelo 9 mm vody,neděle slunečná,teplo'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Sklizeň obilovin je ukončena.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo v těchto katastrech od 15 - 17 mm srážek, bohužel opět z důvodu vyšších teplot docházelo k rychlému výparu zejména u travních porostů, přesto se situace začíná pozvolna mírně zlepšovat.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Pozoruji, že vlhkost pomalu proniká hlouběji do půdy. Viditelně vlhká je vrstva cca do 6 cm. '
HODONÍN: 'V průběhu uplynulého týdne jsem ve sledovaném k.ú. Bohuslavice u Kyjova zaznamenal celkový srážkový úhrn 24,8 mm.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 21 mm. Vojtěška se konečně zazelenala i na suchých místech, kde poslední měsíc vůbec nic neobrůstalo. Vzhledem ke stavu pastvin na horách jsme byli nuceni krávy odvézt z pastvy do stáje. Teprve po posledních deštích začíná něco obrůstat. Pokud ještě bude pršet, doufáme alespoň v nějakou otavu.'
CHRUDIM: 'Ve sledovaném období napršelo 21 mm srážek, které by mohly zvýšit výnos kukuřičné siláže a cukrové řepy. Lučním porostům a třetím vojtěškám už nepomohou'
CHRUDIM: 'Minulý týden byl ve znamení střídání přeháněk, deště, teplých a chladnějších dnů. Výraznější srážky přišly v sobotu, úhrnem 7 mm. Končí sklizeň obilovin s průměrnými výnosy. Porosty kukuřice a cukrovky se po srážkách mírně zlepšily. Pokud jde o vojtěšku, jetele a TTP, tak ty jsou bídné a drobné srážky nestačí. Navíc porosty rychle stárnou a ztrácejí kvalitu. Voda v krajině není, stále přetrvává pocit sucha. Stavy v potocích, řekách a podzemní vody jsou silně podnormální.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek nepatrných 18,88 mm. Půda stále suchá. '
KARLOVY VARY: 'Minulý týden byl velmi vydařený se srážkami, spadlo 33 mm, ale komplikuje nám to sklizeň obilovin'
KLATOVY: '14 mm srážek, mírné zlepšení půdní povrchové vlhkosti, jinak beze změny.'
KOLÍN: 'Výnosy plodin jsou v hrubém stavu. Tedy před vyčištěním dle norem ČSN. Největší propad výnosu lze očekávat u jarního ječmenu z důvodu vysokých propadů 30% a více. 80% pšenice nedosahuje potravinářské kvality z důvodu velmi nízkéhé objemové hmotnosti (720-740) .'
KOLÍN: 'Od neděle 4.8. - 11.8 11 mm od 11.8. 22 mm. Půda stále v hloubce pod 30 cm vyschlá.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 54 mm. Sklizeno, díky srážkám mnoho slamy na poli. Snad nám voda pomůže v likvidaci hrabošů.'
KUTNÁ HORA: 'V lehkých půdách kukuřice zaschlá. Vojtěšky jetelotrávy a především louky od poloviny července prakticky nemá cenu sklízet. '
LITOMĚŘICE: 'Srážky lokální od 8 do 16 mm. U chmele se sucho nedá hodnotit, máme ho všechen pod závlahou. U kukuřice dochází vlivem chladnějšího a vlhčího počasí k oddálení sklizně, na výnos to již nebude mít vliv. Vegetativní fáze je ukončená.'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden spadlo 11-14 mm dle katastrů. V hloubce větší jak 20 cm se nasycení půdy pohybuje od 10 do 20 procent dle druhu půdy.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 28 mm, což zregenerovalo porosty cukrovky a kukuřice, snad do sklizně ještě něco přiroste'
LOUNY: 'Po mírných deštích koncem minulého týdne (celkový úhrn 15 mm) se situace ve vrstvě do 20 cm mírně zlepšila (zemina již není v 20 cm prašná, ale rozpadá se). Celkovou bilanci však tyto postupné přeháňky nikterak výrazně neovlivnily.'
LOUNY: '28 mm do 40 cm se situace zlepšila ale zásobní voda stále chybí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po prvních výrazných srážkách letošního léta 3.8. (19 mm), pokračoval již vlhčí charakter počasí s občasnými přeháňkami, bouřkami nebo občasným deštěm různé intenzity. Dochází k postupnému zasakování vody do hlubších vrstev, takže povrchové sucho již v podstatě pominulo. Celkově za hodnocený týden napršelo dalších 19 mm. V hlubších vrstvách půdy trvá dosud až extrémní sucho.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý víkend zde spadlo v průměru od 15 do 17 mm srážek. I díky ochlazení na tuto situaci pozitivně reagují jařiny-soja, kukuřice, řepa'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky v minulém týdnu dosahují téměř 30 mm, v TTP možná tráva dožene dvouleté byliny, aby bylo co sklízet v druhých sečích. Ani brambory už tyto srážky asi nezachrání, ranější odrůdy to mají za sebou a u pozdní se obávám nového nasazování.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden srážky kolem 30 mm, částečné doplnění vody. Teploty spíše nižší, kolem 20 - 25 °C. Srážky teď prodlužují žně.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 29,7 mm srážek. Bohužel z hlediska vegetačního období přišly tyto srážky pozdě. Kukuřici jsme byli nuceni z důvodu jejího úplného zaschnutí silážovat už 5.-6.8. Vojtěšky i TTP snad začnou po současných deštích trochu obrůstat, dosud nerostly vůbec. Půda je i přes současné srážky stále suchá a prašná - máme písčité černozemě.'
OPAVA: 'V neděli jsme dostaly 10 mm srážek, za čež Bohu děkujeme. Včera přišla další bouřka takže se vzduch vyčistil a doufejme, že to pomůže kukuřici a cukrovce.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo celkem asi 50 mm srážek a včera dalších 15 - 30 mm dle lokality. Povrch půdy je rozbahněný, místy na polích stojí voda. '
OPAVA: 'Za uplynulý týden 41,5mm - bouřky, velmi teplo, část vody vsákla, v KÚ sklizeň ukončena, problémy s hraboši, provádí se podmítky'
PARDUBICE: 'V lehkých půdách kukuřice zaschlá. Vojtěšky jetelotrávy a především louky od poloviny července prakticky nemá cenu sklízet. '
PÍSEK: 'Úhrn srážek za poslední týden je 12mm. Stále nic co by situaci výrazně zlepšilo '
PLZEŇ-JIH: 'Za sledované období spadlo celkem 14,6 mm. Půdní profil do cca 10 cm je provlhčený. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 32. týdnu jsme na stanici naměřili do nedělního rána 17,6 mm srážek (dalších 9,8 mm v neděli večer - bude v úhrnu za 33. týden). V neděli ráno do 15 cm půda vlhká, do 20 cm se zatím vláha nedostatla. V tomto týdnu byly na ŠS dokončeny podmítky a zahájena orba pod řepku. Průměrné výnosy hlavních plodin na provozních plochách ŠS (převážně semenářské porosty): Ječmen ozimý 8,27 t/ha ; ječmen jarní 6,17 t/ha ; pšenice ozimá 6,86 t/ha ; řepka ozimá 3,24 t/ha ; hrách polní 2,61 t/ha ; oves pluchatý 5,91 t/ha.'
PLZEŇ-SEVER: 'Deště v minulém týdnu zlepšily vláhový stav v půdě. To vytváří předpoklad lepších podmínek pro vzcházení řepek, které se budou v nejbližších dnech set. Pozitivní dopady může mít i na kukuřici na siláž a okopaniny a na přípravu půdy pro ozimy. Množství srážek za období od 4. do 10.8.2018 na lokalitě 26,4 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'v posledním týdnu se výrazně zlepšil stav sucha. Napršelo 21 mm. Výrazně se zlepšily porosty kukuřice, vojtěšky a TTP.'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu spadlo 22 mm srážek, které se krásně vsákly do půdy, povrchová vrstva do 10-15 cm je znatelně více zásobená vodou, u hloupějších vrstev zlepšení není tak výrazné.'
PRACHATICE: 'Týden byl chladný s přeháňkami, zastavil postup žní. Teploty ráno okolo 15 °C, během dne okolo 22 °C, na konci týdne oteplení na 25 až 26 °C . Srážky za celý týden 15 mm. Sklizeň obilovin se zpomalila až zastavila. Na konci týdne sklizeny jarní ječmeny, ostatní obiloviny oz. pšenice a triticale zatím nesečeny. Půda do 10 cm po srážkách mírně vlhká, do 20cm suchá.'
PŘEROV: 'Ztráty - všeobecně velký vliv hlodavců. Řepka - sucho, příliš vysoké teploty v době zakládání semen. Cukrovka - v současné době se hlodavci hromadně přesunují do porostů cukrovky.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden 5 deštivých dnů a celkem cca 30 až 35 mm srážek. Orniční vrstva je dostatečně navlhčená. Průsak v lysimetru poprvé po dlouhé době cen částečně do hloubky 40 cm. Porosty brambor a kukuřice pozitivně reagují, zlepšily se vizuálně i TTP. Ještě není sklizena všechna pšenice v okolí.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 12,6 mm srážek, což vylepšilo nasycení půdy v povrchové vrstvě. Vypadá to, že současný ráz počasí ukončí sucho, které výrazně poznamenalo všechny plodiny. Kukuřice bude pomalu dozrávat, takže to neskončí úplným průšvihem. Pouze nám to komplikuje konec žní.'
SEMILY: 'Sledovaný týden spadlo více než 25 mm srážek. To je hodně. Je to vidět i pouhým okem, travní porosty se opět zelenají. '
STRAKONICE: '11 mm srážek'
STRAKONICE: '6/7/2019 - 1 mm srážek 7/7/2019 - 2 mm 10/7/2019 - 6 mm 11/7/2019 - 11 mm'
STRAKONICE: 'V sobotu 10.8. 2019 spadlo 10 mm a následný déšť neděle až úterý při aktuální předpovědi počasí ukončil celkem dlouhé suché období. Velmi důležitá voda pro brambory a kukuřici, uvidíme, zda naroste ještě nějaká píce.'
SVITAVY: '30,5 mm srážky'
SVITAVY: 'Deštivý týden do 11.8. výrazně přibrzdil průběh a pokračování žní. Spadlo celkem 22 mm, které vodní stav v horní vrstvě půdy zlepšil. '
TÁBOR: 'Celkem 14 mm srážek se moc neprojevilo, protože pokaždé spadlo max. 3 mm najednou a za 3-4 hodiny nebylo znát, že pršelo.'
TACHOV: '3.8.2019 2,5mm, 6.8.2019 12mm. TTP se začínají zelenat.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'smrtelná kombinace sucha + hraboše'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Vzhledem k mírným srážkám se zpomalilo dozrávání jařin - žádná sklizeň . 10/8 - sklizeň vikev jarní 50% snížení výnosu . '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Minulý týden byl opět chudý na srážky, celkem spadlo 11,9 mm srážek, teplotně bylo období průměrné nebo i podprůměrné a poměrně se začínají snižovat noční teploty. Díky nižším teplotám se zmenšuje odpar srážek a proti loňskému roku je více zelně na lukách. Pícnin se urodilo ale velice málo a jsou hodně řídké. Spodní vody se zatím ani náznakem nedoplnily. '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Nižší teploty a jemnější vytrvalejší déšť pomalu zásobují půdu a trvalý travní porost se začíná zelenat. Znovu se objevila rosa. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 30 mm již pronikly hlouběji do půdního profilu. Nadále pokračuje přeháňkové počasí komplikující sklizeň a zhoršující kvalitu. U pšenice oz. sklizeno 45 % plochy, výnosy zatím o cca 10 % nižší v porovnání s rokem 2018, v porovnání s rokem 2017 nižší o cca 15 %.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V současné době dochází k doplnění tzv. zemědělské vláhy. Během týdne včetně dnešní noci napadlo 21 mm.'
VSETÍN: 'Díky alespoň nějakým srážkám se zlepšilo obrůstání otav'
VSETÍN: 'Za uplynulý týden napršelo 40 mm srážek'
ZNOJMO: 'Setrvalý stav, srážky 10 mm, projevy sucha se již neprohlubují. '
ZNOJMO: 'Srážky 10,5 mm; mimo vliv sucha byl výrazný vliv i hrabošů - další snížení výnosů cca o 10 - 15 %; další vysychání rybníků - stav na 50-ti letém minimu (rybník v Tavíkovicích naposledy vyschl v roce 1947); tráva žlutá.'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období celkový úhrn srážek činil 38 mm ve třech etapách, tato voda pozitivně podpořila vzcházení založených porostů řepek.'
ZNOJMO: 'Srážky 28 mm/týden. Poslední dva týdny prší opravdu krásně... Spásná věc pro krajinu, pro zemědělskou vegetaci na poli ale bohužel trošku pozdě.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '14 mm srážky, 12,9 mm výpar z vodní plochy, nyní bychom potřebovali aspoň 10 dní sucha a větší teploty poněvadž jsme začali žně.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '22 mm srážek za celý týden, ale v malých dávkách - jen zkazilo práci, a vodu do půdy to nedodalo'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 7. 4. 2020

  Rostliny se musí připravit na suché období

  Suché období pokračuje nadále. V minulém týdnu byly srážky velice malé, či na mnoha místech vůbec pršelo a tento trend bude pokračovat i tento týdne. To povede k rozšíření sucha až na 90 % území republiky. Tento týden by se neměly vyskytovat rizikové noční mrazy. Ty se ve slabší formě mohou vrátit počátkem příštího týdne.
  Podívejte se na naši animaci maximálních teplot vzduchu, která je z modelu GFS.
  Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 22. dubna předpokládá, že teploty vzduchu budou prakticky po celou dobu nadprůměrné, kromě poloviny příštího týdne, kdy se ochladí na obvyklé hodnoty. Poté opět teplota vyskočí a to na 1-2°C vyšší než je normál. Od příštího týdne tento model předpokládá srážky, ale pravděpodobně půjde často jen o slabší úhrny či přeháňky.

 • 6. 4. 2020

  Počasie bude ako maľované, môže ho pokaziť dážď?

  I na Slovensku je používán portál Intersucho. Stav půdního sucha byl prezentován v reportáži na portálu Pravda.
  Reportáž ke zhlédnutí ZDE.