1. říjen 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 24.9. do 1.10.2017 přinesl poměrně teplé a jasné počasí se srážkami pouze na severu ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho na relativně malé části území a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech, kde přetrvává deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu výrazně nezměnil, a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích ve Slezsku i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme přetrvání sucha jen v oblasti Čech jižně od Prahy. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě i v jižní polovině Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo, i když celková změna není zásadní. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/5 území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 1/2 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř polovinu. Stres suchem zasahuje 10 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 3/10 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na ⅕ území a stres se objevuje na 0,5% území.

Pokud jde o MÍRU INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zásadně zlepšila a lze hovořit o normalizaci stavu. Stav půdní vlhkosti zůstává neuspokojivý pouze v hlubší vrstvě v jihovýchodní polovině území, kde se setkáváme se suchem a kde nedostatek vláhy panuje již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží vcelku příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 1.10. v celém profilu na 13 % území (oproti 5 % před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z 23 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje mírně horší než obvyklý stav na 5%. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 4% plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na méně než 1% území.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému poklesu půdní vlhkosti v povrchové vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 19 % stanic, v 10 až 50 cm je na 31 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 20 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

VEGETACE: V Jihomoravském, Zlínském ale v menší míře také v dalších regionech pozorujeme projevy sucha v podobě horší než obvyklé kondice vegetace. Na velké části území Čech se ale drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme pozorovat výrazné zhoršení v některých oblastech zvláště na východě území.

DOPADY SUCHA NA ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 24.9. Zprávy 110 zpravodajů z 47 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že přetrvává poměrně negativní vnímání důsledků letošního sucha na zemědělskou produkci. Na počátku minulého týdne bylo na větší části lokalit vidět mírně vlhkou až velmi vlhkou povrchovou vrstvu půdy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše až velmi suché, nicméně v minulém měsící došlo ke zlepšení. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.
Předpokládané dopady sucha odráží celkový vývoj v této sezóně. Dopady sucha jsou hodnoceny jako negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici, což teprve potvrdí/vyvrátí probíhající sklizeň. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského a Plzeňského. U 9 okresů je očekáván významný a u 6 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 18 okresech bylo pozorováno sucho, které snížilo výnos a v 6 sucho, které bylo bez dopadů. Sedm ze 47 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. Podobně vypadají i odhady produkce pro kukuřici a řepu. To, že regionálně došlo ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY: Deficit půdní vláhy se nevyskytuje v povrchové vrstvě pouze na jihu Čech. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Moravu, a to zvláště Zlínský,Olomoucký kraj a dále pak Jihočeský a Plzeňský kraj. Situace v oblastech s deficitem je díky aktuálním srážkám příznivá.V celém profilu i nadále k 1.10. . převažoval mírný deficit do 40 mm. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 45% ČR, což je stejně jako v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm najdeme jen na 0,8 % území, zatímco deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

KUMULOVANÝ STRES: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.

POPIS VÝVOJE METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ V UPLYNULÉM TÝDNU A VLIV NA VÝVOJ SUCHA:

V tomto týdnu budou ovlivňovat Českou republiku hlavně frontální systémy. První se objeví v pondělí a v úterý, který přinese od 10-30 mm srážek. Další fronta bude postupovat přes nás ve čtvrtek a pátek. Nejvíce srážek bude právě počátkem týdne, poté už většinou půjde o slabší přeháňky. Teploty budou v tomto týdnu nejčastěji mezi 12-15°C, pouze ve čtvrtek by mohl přechodně vrcholit příliv teplého vzduchu s maximy kolem 18°C. V pátek a v sobotu by se k nám měl dostávat chladný vzduch od severozápadu a maxima spadnou na hranici 12°C. Teploty vzduchu v noci a ráno budou nejčastěji mezi 4-8°C s tím, že koncem týdne budou klesat k nižším hodnotám. V povrchové vrstvě 0-40 cm se nic v oblasti sucha měnit nebude a sucho nebude pozorováno. Ale i během tohoto týdne bude nadále pozorováno sucho kategorie S3-S5 na jižní Moravě ve vrstvách 40-100 cm. Jeho mocnost ale bude postupně klesat. Relativní nasycení půdy na jižní Moravě bude v hloubkách 40-100 cm okolo 40 %, naopak v povrchové vrstvě nad 80 %. Počínající sucho, které se začalo objevovat v jižních Čechách, by mělo být díky srážkám v pondělí a úterý odvráceno.

Zdroj:
ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy
ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky
ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data
ČHMÚ - Aktuální zprávy
ČHMÚ - Předpovědi počasí
Vstupní meteorologická data pro výpočty byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.