11. únor 2018

Shrnutí
V uplynulém týdnu (4. 2. 2018 – 10. 2. 2018) se oblast České republiky většinou nacházela v nevýrazném tlakovém poli. Zpočátku týdne spíše převládalo slunečnější počasí, naopak v druhé polovině oblačno či zataženo. V západní části Čech nebyly zaznamenány srážky vůbec, směrem na východ většinou jejich množství rostlo. I tak nejčastěji se pohybovaly mezi 3-7 mm/týden, jen lokálně se dostávaly nad 10 mm/týden. Od středních poloh níže se přes sněžení minulý týden vyskytuje sněhová pokrývka jen v omezené míře. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy se zvětšila a nacházíme ale nejedná se až na enklávy na jihu Čech a v Olomouckém kraji o zásadní problém. Epizoda sucha z loňského roku sice vymizela a pozůstatky jsou zmíněné enklávy ale nadále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého, Jihomoravského a nově i Středočeského a Moravskoslezského. Znepokojivá je přes celkově dobré nasycení prvních 100 cm půdy téměř chybějící sněhová pokrývka v nížinách až do středních poloh. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje a nově i v Moravskoslezském kraji. Situace v povrchových je normální nebo mírně lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje a lokálně i v povodí Labe se objevují vodní toky s podnormální stavy. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu 2017 sice nadále velmi dobrá ale nelze přehlédnout počínající horšení, které přichází poměrně brzy. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně a to v severní polovině území zvláště pak v oblasti Moravskoslezského kraje, v oblasti střední Moravy a na jihu Čech. Domníváme se, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 11.2.. v celém profilu na 7% území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro polovinu února s výjimkou 10% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 1,2% území a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: se v porovnání s minulým týdnem mírně pokleslo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje jen na 0,5% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně nevyskytuje.

Deficit půdní vláhy: nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje kraje Jihočeský a Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy v menší míře pak kraj Středočeský a Moravskoslezský. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na středním a dolním toku řeky Moravy, na severu Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispívá i absence sněhové pokrývky. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 11. 2. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 1/5 území ČR, nicméně i nadále je pouze malý zlomek území zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Dopady na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 4.2. Zprávy 115 zpravodajů ze 47 okresů potvrzuje převažující uspokojivé nasycení půdy a pouze lokálně negativní bilanci nicméně poprvé již nejen v Čechách ale i na Moravě. V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, (např. okres Tábor kde stále přetrvává vodní deficit) což je i případ několika dalších okresů např. Jičína, Klatov, Hodonína či Uherského Hradiště. Celkově se dosavadní průběh jeví z pohledu dopadů sucha příznivě, nicméně otázkou zůstává další průběh zimy a doplnění zásoby vody v půdě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo u půdní vlhkosti k výraznějším výkyvům na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 51 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Předpověď sucha a prognóza: V tomto týdnu (12-18.2.2018) budeme nejdříve nadále v nevýrazném tlakovém poli, ve kterém se začne postupně prosazovat tlaková výše. Ze čtvrtka na pátek přejde přes naše území okluzní fronta a o víkendu tu bude převažovat brázda nízkého tlaku. Nejvíce srážek by mělo spadnout ze čtvrtek na pátek a potom ze soboty na neděli. Modely se liší v množství srážek, které na naše území spadne. Modely IFS (evropský) a CMC (kanadský) předpokládají malé úhrny mezi 5-10 mm/týden, ale GFS (USA) mezi 10-20 mm/týden. Zatím se kloníme k variantě s menším úhrnem srážek. Maximální teploty vzduchu budou jako na houpačce a modely se ani příliš neshodují v delším výhledu. Po většinu týdne bude mezi 0-4°C, v pátek by mohly ale teploty vystoupat k 6°C. V noci a ráno budou minimální teploty ještě pod bodem mrazu, nejčastěji mezi -2 až 5°C, ale při vyjasnění mohou padat až k -10°C. Podle předpovědi sucha na tento týden se předpokládá, že v povrchové vrstvě se situace bude zhoršovat a půda se bude postupně vysušovat. Relativní nasycení bude klesat většinou na 70-90 %, což oproti situaci před několika týdny je horší. Významně může situaci změnit srážky o víkendu, kde panuje již popsaná nejistota mezi modely. GFS předpokládá, že by došlo k opětovnému nasycení povrchové vrstvy. Tato varianta se nám zatím zdá méně pravděpodobná. V hlubších vrstvách 40-100 cm se nic výrazně měnit nebude a profil zůstane nasycený.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné až mírně nadprůměrné a doprovázené podprůměrnými srážkami. Charakter předpovědi se tak oproti minulému týdnu dosti výrazně změnil. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou obecně mizivý, nicméně zásoba vláhy ve sněhu je v nižších a středních polohách nedostatečná a v řadě oblastí se teploty přes den pohybují většinou nad bodem mrazu a napomáhají odtoku a výparu vody což z pohledu počátku vegetační sezóny situaci problematizuje. Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy a Dyje a Moravsko-slezský kraj k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce února resp. poloviny března. V případě středních a jižních Čech a střední Moravy se setkáváme s negativní prognózou až do první dekády dubna.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají uspokojivé nasycení půdy na většině území ČR a současně absenci sněhové pokrývky na většině území, což se týká i střední Evropy. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém, západní Ukrajinou, Běloruskem ale také většinou jihovýchodní Evropy vykazují nadále poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. (V řadě míst se nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Naopak nedostatek vláhy nadále panuje na většině území Itálie, byť zde se situace oproti minulému týdnu zlepšila a pak na jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží. Mírné zhoršení oproti minulému týdnu je patrné na většině sledovaného území zvláště pak v západní polovině.