13. březen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (6.3. – 12.3.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, která většinou přinesla slunečné, ale suché počasí. Oblačnost nás trápila jen na přelomu minulého týdne, ale v úterý už převažovala jasná obloha. Srážky se vyskytovaly zcela ojediněle a to většinou jen na horách v řádu několika milimetrů. Maximální denní teploty vzduchu postupně rostly a svého vrcholu dosáhly ve středu, pak se opět mírně ochladilo. Počátkem týdne tedy byly jen do 3 °C, ale ve středu dosáhly až 13 °C. Poté klesly k 5-7 °C.
Tento týden byl další z řady suchých. To bude pokračovat i v dalších 10 dnech a pravděpodobně i během celého zbytku března. Půdní sucho se bude dále mírně prohlubovat a na většině území republiky i za 10 dnů bude snížená půdní vláha.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden výrazněji zvýšila na celém území České republiky. Silná intenzita sucha se vyskytuje na 90 % území republiky. Oproti zbytku republiky je na tom lépe jižní Morava, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o odchylku od dlouhodobého průměru.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají tři větší lokality na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho,oblast v Polabí a Krkonošsko. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (jihozápadní Čechy, východní Morava, Krušnohoří apod.).


Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně prohloubil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 20 mm. Podkrušnohoří je sledován ještě výraznější deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální až normální vodnosti (spíše v severní polovině republiky), zatímco v jižní části převažuje stav podnormální až stav sucho.
V celém profilu do 1 m se k 13. 03. vyskytuje deficit na cca 93 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 48 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 9 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 40–70 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny je na většině území vegetace v příznivém stavu. Mírně horší stav je sledován na severní Moravě, případně ve východních Čechách. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vody.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06.03. Zprávy 204 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„ spíše sušší bez dopadů“ (44 % hlášen) až stav normální spíše vlhčí (30 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (39 % hlášení) až sušší (34 % hlášení).
V minulém týdnu nebyly zaznamenány žádné větší úhrny srážek. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Vítr v minulých dnech a týdnech napomáhal k vysušování povrchu půdy a silné mrazy stavu půdy nepřidávají. Respondenti na většině míst hlásí nepříznivý začátek sezony.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 03. V šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území pokračoval pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10 až 50 cm je na 11 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 10 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jihu Moravy, středních Čechách a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (6.3. – 12.3.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, která většinou přinesla slunečné, ale suché počasí. Oblačnost nás trápila jen na přelomu minulého týdne, ale v úterý už převažovala jasná obloha. Srážky se vyskytovaly zcela ojediněle a to většinou jen na horách v řádu několika milimetrů. Maximální denní teploty vzduchu postupně rostly a svého vrcholu dosáhly ve středu, pak se opět mírně ochladilo. Počátkem týdne tedy byly jen do 3°C, ale ve středu dosáhly až 13°C. Poté klesly k 5-7°C. Noční teploty byly celkem konstantně mezi -7 až -3°C. Větrnější počasí začalo až od čtvrtka, ale podepsalo se to na zvýšeném riziku přírodních požárů.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 14.3.2022) budeme nejdříve pod vlivem mělké tlakové níže, kterou nahradí tlaková výše ležící severně od naší republiky a přinese ochlazení díky vzduchu od východu. Srážek bude opět minimálně a bude převládat suché a celkem slunečné počasí. V dalších 10 dnech čekáme srážky pouze z úterý na středu a to v úhrnech okolo 5 mm, výjimečně i okolo 10 mm. Teploty vzduchu se budou ve svých maximech pohybovat okolo 10°C, o víkendu se pak ochladí na 6-8°C. Noční teploty budou většinou okolo bodu mrazu (0-5°C), o víkendu pak s větší pravděpodobností pod touto hranicí. Půdní vlhkost se nám sice ve svrchní vrstvě nepatrně po úterním dešti zlepší, ale velice brzy se vrátí situace k současným podmínkám. V horizontu 10 dnů bude snížená půdní vláha v celém horizontu 0-100 cm na 90 % území republiky. Z toho na 60 % území půjde minimálně o mírné sucho, na 40 % o výrazné sucho a do 10 % o extrémní sucho. Výrazně horší situace je v povrchové vrstvě do 40 cm, ale zhoršuje se viditelně i vláha ve větších hloubkách.
Střednědobý výhled do 30. března předpokládá, že teploty vzduchu budou oscilovat kolem dlouhodobých hodnot oběma směry. Do 18. března tedy nadprůměrné, pak do 22. března podprůměrné a poté průměrné či slabě nadprůměrné. Maxima se budou celou dobu pohybovat v rozmezí 7-11°C a noční mrazy se čekají jen mezi 18-22. březnem, jak už bylo zmíněno výše. Srážek má být po celý březen velmi podprůměrné množství. Na druhou stranu lze konstatovat, že již od 18. března roste nejistota v předpovědi a tak je pro období po 23. březnu celkem značná.
Dlouhodobá předpověď do 25. dubna předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny spíše lehce nadprůměrné nebo průměrné. Oproti minulému týdnu tedy modely jsou pesimističtější. Srážky by v následujících týdnech měly být podprůměrné, v dubnu pak průměrné. Zde nejistota výrazně roste s časem.
Tento týden byl další z řady suchých. To bude pokračovat i v dalších 10 dnech a pravděpodobně i během celého zbytku března. Půdní sucho se bude dále mírně prohlubovat a na většině území republiky i za 10 dnů bude snížená půdní vláha.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.