13. červen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (6.6. – 13.6.2021) nás ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole, které se projevovalo hlavně v častější bouřkové činnosti. To mělo za následek značné prostorové rozdíly v úhrnu srážek. V místech s bouřkou byly zaznamenány intenzivní srážky a o pár kilometrů vedle prakticky nemuselo pršet vůbec. Nejčastěji spadlo do 10 mm deště za 10 dnů. Naopak v místech se silnou bouřkou to bylo od 25 do 60 mm za týden. Nejvyšší úhrny byly hlavně na Šumavě a v Krušných horách. Během týdne byly teploty celkem vyrovnané. Maximální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly mezi 23-26 °C, v nižších polohách často kolem 28 °C.
Předpověď slibuje, že i zbytek června bude teplotně nadprůměrný a v tomto týdnu se budou objevovat i teploty nad hranicí 30°C. Srážky budou hlavně díky bouřkám, takže půdní vlhkost bude i dosti prostorově proměnlivá. Obecně se bude vysušovat hlavně povrchová vrstva do 40 cm.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se druhý týden v řadě prohlubuje. Aktuálně je sledováno převážně počínají sucho na větší části Moravy. Vyskytuje se také i v Čechách. V severní části Moravy jsou sledovány horší stupně intenzity a to mírné až výrazné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnila. Hlavní sledované lokality se nachází v Krkonoších a jeho podhůří a na severní Moravě.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 12 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulému týdnu došlo ke zvýšení o necelých 10 %.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se po lepším stavu v minulých týdnech začal zhoršovat. V povrchové vrstvě (0–40 cm) začal převažovat stav mírného deficitu na úrovni -5 až 20 mm oproti obvyklé zásoby vody za toto období. Lepší stav či neutrální je sledován pouze místy.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) v minulém týdnu mírně poklesl. Deficit nyní zůstává místy v severních Čechách, na střední Moravě, příp. v jižních Čechách. V dalších částech je stav lepší.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální vodnost vodních toků. Nadnormální vodnost se vyskytuje velmi zřídka, začínají se však vyskytovat častěji stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 13. 06. vyskytuje deficit na cca 47 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Oproti minulému týdnu se rozšířil deficit o 50 %. Na 1 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na 4 % území sledujeme zápornou odchylku o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem poměrně zásadně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je na v poměrně špatném stavu. Na většině území převládá stav pod 50 %, pod u hranice snížené dostupnosti. Ve vyšších nadmořských výškách je stav lepší (většinou pohraniční pohoří).
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
Ve srovnání vegetace oproti minulému týdnu došlo na většině území o zlepšení o 5 % a více. Vegetace reaguje na vzestup teploty a v současné době začíná být stav kondice lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 06. Zprávy 245 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v sedmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (73 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (11 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 54 % hlášení) až sušší (26 % hlášení).
Po několika týdnech, kdy byl půdní profil na většině území dosycen, začíná vrchní pudní profil vysychat a po intenzivních srážkách se na mnoha místech vytvořila silná krusta. Intenzivně dochází k první seči a dle informací agronomů je očekáván dobrý výsledek. Rychlé oteplení, které v minulých dnech nastalo pravděpodobně mnoha plodinám spíše přitížilo než pomohlo. Je velmi pravděpodobné, že se tato skutečnost projeví na výnosech. Také je otázkou jak plodiny doženou zhruba cca 14denní zpoždění.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 06. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v jednom, jindřichohradeckém okrese, jsou sledovány počínající projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále na pobřeží Černého moře, v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku, Německu, Francii a částečně také v České republice. Situace severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí, v Pomoraví a na jižní Moravě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území vlivem srážek a výparu ke kolísání vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 18 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 27 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy a v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (6.6. – 13.6.2021) nás ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole, které se projevovalo hlavně v častější bouřkové činnosti. To mělo za následek značné prostorové rozdíly v úhrnu srážek. V místech s bouřkou byly zaznamenány intenzivní srážky a o pár kilometrů vedle prakticky nemuselo pršet vůbec. Nejčastěji spadlo do 10 mm deště za 10 dnů. Naopak v místech se silnou bouřkou to bylo od 25 do 60 mm za týden. Nejvyšší úhrny byly hlavně na Šumavě a v Krušných horách. Během týdne byly teploty celkem vyrovnané. Maximální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly mezi 23-26 °C, v nižších polohách často kolem 28 °C. V noci klesaly minima na 10-13°C. Po většinu týdne vládlo spíše bezvětří a nebo jen průměrné denní rychlosti větru do 1,5 m/s. Větrněji bylo pak jen v sobotu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 14.6.2021) budeme nejdříve pod vlivem slábnoucí tlakové výše s tím, že ve středu přes nás přejde slabá studená fronta. Za ní převezme vliv opět tlaková níže a začne k nám proudit velmi teplý vzduch od jihu. Ten ukončí zvlněná studená fronta v neděli a pondělí, kdy na ni čekáme také silné bouřky. Srážky budou zase hodně proměnlivé. Nejčastěji naprší v dalších 10 dnech do 15 mm, ale v místech s intenzivními bouřkami mezi 20-50 mm. Ve čtvrtek by se měly dostávat teploty nad hranici tropických 30°C a příliv teplého vzduchu bude pokračovat o víkendu, kdy by mohly teploty šplhat k 35 °C. Po frontě se další týden ochladí k 25 °C. Noční teploty se budou pohybovat mezi 15-20 °C a není vyloučen výskyt tropické noci. Půdní vlhkost bude díky vysokým teplotám a minimálním srážkám po většinu týdne celkem rychle vysušovat a do 40 cm budeme pozorovat i horší stupně sucha. V hlubších vrstvách bude situace stále dobrá, i když se tam mírný deficit bude místy vyskytovat. Koncem týdne čekáme sníženou půdní vlhkost v celém profilu asi na 60 % území, ale mírné a horší sucho bude na méně než 30 % území republiky. Celkově horší situace bude na Moravě než v Čechách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 30. června se očekává po celou dobu teplotně nadprůměrné počasí, které až do 27. června bude i dost výrazné (až o pět stupňů). Srážky budou hlavně vázány na bouřky.
Předpověď slibuje, že i zbytek června bude teplotně nadprůměrný a v tomto týdnu se budou objevovat i teploty nad hranicí 30°C. Srážky budou hlavně díky bouřkám, takže půdní vlhkost bude i dosti prostorově proměnlivá. Obecně se bude vysušovat hlavně povrchová vrstva do 40 cm.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.