15. duben 2018

Shrnutí
V uplynulém týdnu (8. 4 - 14. 4. 2018) počasí spíše připomínalo léto. Teploty vzduchu byly vysoké a do toho se objevovaly bouřky. Nejvíce srážek spadlo hlavně ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek se objevil lokální pás od Hodonína po Olomouc s úhrny okolo i 20 mm/den. V pátek byly bouřky hlavně v Čechách. Týdenní srážkové úhrny byly prostorově proměnlivé a pohybovaly se od 5 do 25 mm/týden. Reálně na některých místech v jižních Čechách nebo severní Moravě nepršelo vůbec nebo jen do 5 mm/týden. Nejvíce srážek spadlo tedy na jihovýchodní a střední Moravě a pak na Vysočině (10-22 mm/týden). Teploty vzduchu byly na toto období nadprůměrné. Vláhový deficit v půdě se mírně zhoršil a to na celém území. Nejvýraznější je v případě krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a také Moravskoslezského kraje. Nadále ale jen výjimečně (2,5 % území) přesahuje 40 mm a na zlomku plochy (0,3%) pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky a počínající sucho zemědělské je kombinováno s počátečními projevy sucha hydrologického. Ve střední Evropě panuje nejnižší nasycení půdy v Rakousku a právě v ČR, kde došlo i ke znatelnému zhoršení jak dokládají naše mapové výstupy pro tuto oblast.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je navzdory existujícímu deficitu díky prozatím relativně dobrá, ale v nejbližších týdnech se situace začne výrazně měnit. Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám regionálně zvláště v oblasti vymezené poledníky procházejícími Prahou na západě a Brnem na východě. Za nejvíce znepokojivý je plošný rozsah a trvání deficitu v letošním roce. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 15. 4. v celém profilu na 2/3 území. Hlubší vrstva byla zasažena ze 3/5 (tedy podstatně více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro polovinu dubna na 3/5území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 1/3 území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 1%.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy:  Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo zvláště ve svrchní vrstvě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 27% území, zatímco relativně dobře nasycen je profil na 1/4 území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně nevyskytuje.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se začíná prohlubovat a nadále zasahuje všechny kraje ČR. Nejhlubší deficit zasahuje západ kraje Jihomoravského a východ kraje Jihočeského a dále kraje Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy, kraj Středočeský jižně od Prahy a sever a východ kraje Moravskoslezského. Vývoj na středním a dolním toku řeky Moravy, na severu Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispěla i slabá sněhová pokrývka během uplynulé zimy. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 15. 4. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 9/10 území ČR, nicméně i nadále na méně než 3 % území zasaženo deficitem mezi 40 až 60 mm.

Kumulovaný stres: Aktuální hodnoty kumulovaného stresu neukazují od počátku roku výskyt hodnot pod 30% nasycení (stres suchem) a hodnoty za posledních 6 měsíců v sobě integrují především sušší konec uplynulého roku.

Dopady na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 8.4. Zprávy 147 zpravodajů z 52 okresů ukazuje relativně příznivý stav a tendenci k vysychání povrchové části profilu což je důležité pro umožnění polních prací. Zvyšuje se frekvence zpráv o spíše sušší orniční vrstvě a negativní vodní bilanci, která je hlášena 13 zpravodaji (vše v Čechách). V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, což je i případ několika dalších okresů zvláště v Čechách.

Kondice vegetace: Relativní kondice vegetace je na většině území v normě nebo mírně lepší než obvykle což dokresluje spíše relativní zpoždění nástupu vegetace oproti předchozím letům. Tento stav nelze prozatím spojovat s negativními dopady sucha a odráží především relativně pozdní nástup jara, kdy se nástup vegetačního období mírně opožďuje oproti hodnotám běžným v období 2000-2017. Podobná situace panuje na většině území střední Evropy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území ke snížení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm a ke stagnaci vlhkosti ve vrstvě 20-100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 31 % stanic, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních a jižních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají dosti výrazný propad v nasycení půdy na většině území ČR, zvláště pak jižní Moravy a Polabí. Podobný vývoj pozorujeme rovněž v severovýchodním Rakousku a zejména pak v oblasti Černého moře, e výrazné části východní Ukrajiny a téměř celý Balkánský poloostrov vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Na Chorvatském pobřeží Jaderského moře se situace zlepšila a naopak při ústí Dunaje a v severní Itálií se objevují enklávy s poměrně nízkým, které jsou obdobné jako v Rakousku a ČR. (Ve vyšších polohách se nadále nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné ve většině domény s plošně rozsáhlejším zhoršením právě na území ČR.

Většina území se vyznačuje horší než obvyklou kondicí vegetace v západních kvadrantech, které je současně horší i oproti minulému týdnu, nicméně tento vývoj spíše odráží pozdní nástup jara oproti letům 2000-2017 a na vyhodnocení vlivu nedostatku vláhy si budeme muset několik týdnů počkat.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (8. 4. - 14. 4. 2018) počasí spíše připomínalo léto. Teploty vzduchu byly vysoké a do toho se objevovaly bouřky. Nejvíce srážek spadlo hlavně ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek se objevil lokální pás od Hodonína po Olomouc s úhrny okolo i 20 mm/den. V pátek byly bouřky hlavně v Čechách. Týdenní srážkové úhrny odpovídají tomu, jak to předpovídaly modely. Tedy, že díky bouřkám budou hodně prostorově proměnlivé a budou se pohybovat od 5-25 mm/týden. Reálně na některých místech v jižních Čechách nebo severní Moravě nepršelo vůbec nebo jen do 5 mm/týden. Nejvíce srážek spadlo tedy na jihovýchodní a střední Moravě a pak na Vysočině (10-22 mm/týden). Teploty vzduchu byly na toto období nadprůměrné. Hlavně v pondělí a ve čtvrtek byly překonány dosavadní rekordy a byly zaznamenány první tzv. „letní dny“ tohoto roku (maximum překročí hranici 25°C). Jinak se maxima nejčastěji pohybovala od 18-21°C. Minimální teploty se nejčastěji pohybovaly od 5-10°C. Celkově byly ale hodně proměnlivé. Extrémní situace byla v pondělí, kdy v Čechách klesaly minima někde i pod bod mrazu a na Moravě byly okolo 15°C. Vítr byl po celý týden dost proměnlivý a pohyboval se od 2-5 m/s. Větrnější počasí bylo na Moravě a na Vysočině díky jižnímu až jihovýchodnímu proudění.

Předpověď sucha a prognóza: V tomto týdnu (16. 4. – 22. 4. 2018) začne převažovat vliv mohutné tlakové výše, která opět přinese slunečné a teplé počasí s minimem srážek. Ty se budou vyskytovat hlavně v pondělí 16.4.2018 a to díky přecházející tlakové níži. Po zbytek týdne čekáme už pak jen zcela ojedinělé přeháňky (v úterý v noci a ráno budou ještě doznívat na východě Moravy). Týdenní úhrn srážek bude tedy od 1-15 mm/týden a to vše podle finálního pondělnímu úhrnu, který by měl být vyšší v západní části Čech. Další srážky by se měly objevit až počátkem dalšího týdne. Teploty vzduchu se budou pohybovat nejčastěji mezi 18-23°C. Minimální teploty postupně klesnou díky jasnějším nocím na 5-7°C. V předpovědi sucha se situace přechodně zlepší během pondělí a to v místech s největšími úhrny srážek. Od poloviny týdne by se měla ale situace zase zhoršovat. Opět se budou v celém profilu 0-100 cm objevovat kategorie S3-S4, které znamenají už výrazné sucho. V povrchové vrstvě do 40 cm bude klesat relativní nasycení i pod 50 %.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 2 týdnech nejprve nadprůměrné a následovat budou teplotně průměrné dva týdny. Srážky jsou očekávány spíše průměrné nicméně s poměrně velkou variabilitou předpovědi. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou zatím malý, nicméně očekáváme poměrně výrazné změny již v průběhu měsíce dubna.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy, Svratky, Svitavy a Dyje a sever Moravsko-slezského kraje k nižšímu než obvyklému nasycení až do druhého květnového týdne. V případě středních a jižních Čech a střední a zvláště jižní Moravy se lokálně setkáváme s negativní prognózou až do 10. června, a byť tento odhad je zatížen velkou nejistotou ukazuje na existující riziko dlouhodobějšího jarního sucha minimálně lokálně.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.