20. březen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (13.3. – 19.3.2022) byly srážky vázány hlavně na úterní přechod fronty. To spadlo nejčastěji okolo 3-10 mm. Nejvíce jich bylo pak v oblasti Orlických hor a to až 15 mm za týden. Sněžení se prakticky nevyskytovalo. V první polovině týdne se pohybovaly maximální teploty vzduchu mezi 10-14°C. Od středy do pátku pak byly teploty v průměru o 2°C nižší a na víkend se ochladilo o další 2-3 °C. Noční teploty byly většinou pod bodem mrazu a to hlavně zpočátku týdne, kdy padaly i pod -5°C. Ve středu povyskočily výrazně nahoru, ale pak v dalších dnech se opět ochladilo až k nočním teplotám pod -5°C.
Suchý březen bude pokračovat i během následujících 10 dnů. Srážky očekáváme až v polovině příštího týdne, kdy by mohlo dojít ke změně charakteru počasí.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se velmi slabě zlepšila, což zapříčinil déšť v minulém týdnu, ale situace zůstává nadále vážná. Silná intenzita sucha se vyskytuje na více než 90 % území republiky. Oproti zbytku republiky je na tom lépe jižní Morava, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o odchylku od dlouhodobého průměru.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají tři větší lokality na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a Krkonošsko. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho na většině území ČR.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně prohloubil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 20 mm. V Podkrušnohoří, místy v Polabí a v jižních Čechách je sledován ještě výraznější deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/suchona většině území republiky převažuje stav podnormální až normální vodnosti. Ve východní polovině republiky se však poměrně často objevuje i stav “sucho”.
V celém profilu do 1 m se k 20. 03. vyskytuje deficit na cca 95 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 58 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 11 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 20–70 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny je na většině území vegetace v příznivém stavu. Mírně horší stav je sledován na severní Moravě, případně ve východních Čechách. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vody.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13.03. Zprávy 230 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 13 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 27 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (47 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (39 % hlášení) až mírně vlhký (27 % hlášení).
V minulém týdnu nebyly zaznamenány žádné podstatné úhrny srážek. Stav půdy je na většině míst ve špatném stanu při vstupu do vegetační sezóny. V některých místech rostliny nadále vegetují a nemají sílu se probudit ze zimního klidu. Zima chudá na srážky a na sníh neposkytla vhodné podmínky pro vstup do nové sezóny. Vítr v minulých dnech a týdnech napomáhal k vysušování povrchu půdy a silné mrazy stavu půdy nepřidávají.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 03. V pěti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území pokračoval pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 8 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jihu Moravy, středních Čechách a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (13.3. – 19.3.2022) byly srážky vázány hlavně na úterní přechod fronty. To spadlo nejčastěji okolo 3-10 mm. Nejvíce jich bylo pak v oblasti Orlických hor a to až 15 mm za týden. Sněžení se prakticky nevyskytovalo. V první polovině týdne se pohybovaly maximální teploty vzduchu mezi 10-14°C. Od středy do pátku pak byly teploty v průměru o 2°C nižší a na víkend se ochladilo o další 2-3 °C. Noční teploty byly většinou pod bodem mrazu a to hlavně zpočátku týdne, kdy padaly i pod -5°C. Ve středu povyskočily výrazně nahoru, ale pak v dalších dnech se opět ochladilo až k nočním teplotám pod -5°C. Větrnější počasí bylo hlavně na začátku a konci týdne, jinak byly průměrné denní hodnoty pod 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 21.3.2022) nás bude ovlivňovat hlavně mohutná tlaková výše, která zeslábne až koncem týdne a v polovině toho dalšího by mohlo dojít ke změně charakteru počasí a objevit se snad i první srážky. Ale v tomto týdnu nečekáme žádné srážky a počasí bude většinou slunečné. Maximální teploty vzduchu budou šplhat k 15°C, místy i nad hranici 17°C. Díky jasné obloze i v noci lze čekat, že minima budou padat většinou ještě k bodu mrazu, ale spíše s tendencí se udržovat nad ním. Půdní vlhkost bude tedy i nadále v dalších 10 dnech výrazně pod svými obvyklými hodnotami a to hlavně ve svrchní vrstvě do 40 cm. V celém profilu 0-100 cm čekáme i ke konci týdne sníženou půdní vlhkost na 90 % území republiky. Mírné a horší suchu na 75-80 % území. Výjimečné až extrémní suchu pak bude do 20 % území.
Střednědobý výhled do 4. dubna předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou teplotně nadprůměrné. Ochlazovat se pak začne v půlce příštího týdne, kdy spadnou teploty na průměrné či mírně podprůměrné. Maxima se budou moci dostat koncem března pod 10°C a v chladnější dny klesat k 5°C. Noční mrazíky se na přelomu měsíce mohou objevit také častěji. Po 29. březnu mohou se vyskytovat častěji přeháňky, než tomu bylo v těchto dnech. Na druhou stranu od 29. března výrazně roste nejistota v předpovědi.
Dlouhodobá předpověď do 2. května předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny spíše nadprůměrné nebo průměrné. Srážky nedávají žádný zajímavý signál a až na tento týden předpokládají průměrné hodnoty.
Suchý březen bude pokračovat i během následujících 10 dnů. Srážky očekáváme až v polovině příštího týdne, kdy by mohlo dojít ke změně charakteru počasí.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.