20. leden 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (13.1.2019 – 19.1.2019) nás ovlivňovaly přechody front. Slabší srážky se objevovaly skoro každý den. Množství zaznamenaných srážek celkem dobře odpovídal týdenní vydávané predikci. Na mnoha místech bylo zaznamenáno pouze 5 mm/týden (hlavně moravské nížiny a Polabí). Více srážek spadlo na horách a v návětrné straně Českomoravské vrchoviny. Většina srážek byla ve formě deště. Výjimkou bylo pondělí, kdy hlavně v Čechách byly srážky sněhové (2-5 cm). To neplatilo pro nížiny České republiky. K dnešnímu dni leží více než 2 m sněhu v Krkonoších a Beskydech. Dále okolo 20 cm sněhu leží na vysočině. Oproti tomu v nížinách není sníh pozorován.
Jak ukazují mapové podklady, přes výrazné zlepšení po třech týdnech roku 2019, pokračuje epizoda sucha, byť ve zmenšujícím se rozsahu a s menší intenzitou. V krátkodobém výhledu očekáváme stagnaci nasycení vrstvy půdy do 1 metru, nicméně v nížinách stále zůstáváme hluboko pod hodnotami, které by zaručovali dosycování vrstev podzemních vod a to zvláště na Moravě a ve východních a severozápadních Čechách.
Dlouhodobé modely na dalších 15-30 dní předpokládají, že tento týden bude ten nejchladnější. Srážek bude zpočátku spíše méně. To bude vézt k poklesu relativního nasycení půdy a rozšiřování sucha v povrchové vrstvě na střední Moravě.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na území České republiky i v minulém týdnu opět zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menší enklávě na severovýchodě a zvláště na severozápadě Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. Sucho se v této vrstvě oproti minulému týdnu snížilo pouze nepatrně. Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblasti povodí Labe a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke snížení sucha, ale i nadále je sucho pozorováno zhruba na 25 % území.
Na 4 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.

Deficit: V hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje většinu území. Na druhou stranu i v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě a celkově je situace nejlepší od loňského jara. Platí, že aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální vodnost. Nadnormální vodnost je sledována na tocích v Jihočeském kraji a na některých tocích v severních Čechách stékající z hor. Výrazně nadnormální vodnost je sledována na Šumavě a v Jeseníkách. Sucho a podnormální vodnost je sledována na tocích v Jihomoravském kraji, kde panuje již několik měsíců.
V celém profilu do 1 m se k 20.1. vyskytuje deficit na více než 38 % území ČR. Na 26 % území je deficit nejméně 20 mm, na 10 % pak deficit nejméně 40 mm a na 2 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 228 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 635 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje í ucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ve většině sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území vlhkosti půdy stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 47 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu a východě Čech, nižší především v nížinách v severních Čechách a na střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (13.1.2019 – 19.1.2019) nás ovlivňovaly přechody front. Slabší srážky se objevovaly skoro každý den. Množství zaznamenaných srážek celkem dobře odpovídal týdenní vydávané predikci. Na mnoha místech bylo zaznamenáno pouze 5 mm/týden (hlavně moravské nížiny a Polabí). Více srážek spadlo na horách a v návětrné straně Českomoravské vrchoviny. Většina srážek byla ve formě deště. Výjimkou bylo pondělí, kdy hlavně v Čechách byly srážky sněhové (2-5 cm). To neplatilo pro nížiny České republiky. K dnešnímu dni leží více než 2 m sněhu v Krkonoších a Beskydech. Dále okolo 20 cm sněhu leží na vysočině. Oproti tomu v nížinách není sníh pozorován. Až do pátku byly maximální teploty nad bodem mrazu a to většinou od 4-8°C. Ve čtvrtek dokonce na jižní Moravě byly naměřeny teploty i okolo 11°C. Na víkend se pak prudce ochladilo. Minimální teploty v noci a ráno se nejčastěji pohybovaly do -5°C. O víkendu začaly klesat i k -10°C. V pondělí až úterý nás doprovázelo větrné počasí s průměry okolo 4 m/s. Poté se vítr aspoň lehce uklidnil, ale stále lze minulý týden hodnotit jako větrnější.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na severu a severovýchodě sledovaného území ke zlepšení. V jihozápadní části sledovaného území došlo k mírnému zhoršení. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (21.1.-.28.1.2019) bude ve znamení velmi chladného, ale vesměs suchého počasí. Srážky budou jen ve formě občasného slabého sněžení. Celkové týdenní úhrny by měly být velmi nízké a to většinou jen do 5 mm (do 5 cm nového sněhu). Rozložení sněhové pokrývky bude velmi podobné současnému stavu. Do víkendu budou dále pokračovat tzv. ledové dny, což znamená, že ani maximální teploty vzduchu nebudou překračovat bod mrazu. V noci budou minima klesat nejčastěji k -5 až -10°C. Díky předpokládaným malým srážkám bude klesat relativní vlhkost půdy v povrchové vrstvě do 40 cm. Hlavně na střední Moravě bude se sucho v této vrstvě dále rozšiřovat. V Čechách sice nebude pozorováno, ale stav se zde bude mírně zhoršovat. V hlubších vrstvách bude zhoršení jen velmi malé a bude se udržovat současný stav.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí až do 6. února lze předpokládat, že nejchladnější epizodou bude právě tento týden, kdy teploty budou o 4°C pod dlouhodobým průměrem. Počátkem příštího týdne dojde k mírnému oteplení a až do konce predikovaného období lze počítat průměrné teploty. Také se od příštího týdne zintenzivní počet přeháněk, ale opět zde není pozorováno nějaké výrazné množství.
Měsíční výhled teploty vzduchu podle ECMWF ensemble předpokládá, že další tři týdny budou teplotně podprůměrné. I podle tohoto modelu bude tento týden ten nejchladnější, poté budou teploty lehce pod průměrem. Prvních 14 dní bude srážkově podprůměrných.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podnormální a srážky jsou očekávány rovněž podprůměrné až průměrné. Tendence posledních týdnů kdy docházelo sice pomalu, ale znatelně ke zlepšování situace nebude nejspíše v dalších 4 týdnech pokračovat. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech se tak krátí. Lze očekávat, zlepšení ve svrchní vrstvě půdy při tání sněhu koncem ledna a počátkem února, nicméně to nebude postačovat na zlepšení situace v nížinách, kde je zásoba vody ve sněhu minimální.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě nadále zasahuje výraznou část území zvláště na Moravě a v Polabí. Naopak ve většině Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje je situace relativně dobrá. Tyto čtyři oblasti spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severozápadních Čech a některých oblastí východních Čech, většiny Moravy a velké části Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé březnové dekády.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.