21. říjen 2018

Shrnutí:
Díky „babímu létu“ došlo k opětovnému rozšíření sucha na území republiky České republiky. To díky zářijovým srážkám se výrazně zmírnilo, ale opět vyšší teploty vzduchu a také výrazný deficit srážek během minulých týdnů vrátil výskyt sucha na 83 % území a dokonce sníženou zásobu vody v půdě trpí 92 % republiky. Extrémní či výjimečné sucho je na 48 % území republiky, což je podobný stav jaký jsme zažívaly během letních měsíců. Naštěstí podle předpovědi počasí by v následujících dnech měly přijít srážky a rozsah sucha se zmírnit a to především v povrchové vrstvě. Naopak hlubší vrstvy budou reagovat pomaleji.

Aktuální intenzita sucha: Počátkem října před nástupem druhé fáze babího léta bylo sucho pozorováno na zhruba na 40 % území republiky a pouze na 7 % mělo stav extrémní či výjimečný. V povrchové vrstvě sucho prakticky již nebylo a v hlubších vrstvách byl špatný stav na východě a severu Čech. Během prvních tří týdnu v měsíci říjnu se stav výrazně změnil. A to díky vyšším teplotám vzduchu a prakticky vůbec nepršelo. Prakticky celé Čechy zasáhlo sucho kategorie S3 až S5, tedy výrazné až extrémní sucho. A to i v povrchové vrstvě (0-40 cm) či hlubších vrstvách (40-100 cm). Nejhorší situace je stále ve středních, východních a severních Čechách. Tedy hlavně oblast Polabí trpí nejvýraznějším suchem na území republiky. Naopak na Moravě je stav uspokojivý. Nejhůře je na tom oblast ležící severně od Brna a pak Ostravsko. Naopak na jižní Moravě není pozorováno sucho a je tam stav obvyklý pro dané období. Celkově na území republiky je sucho pozorováno na 83 % území a na 92 % je snížená zásoba vody v půdě. Dokonce na 48 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což odpovídá hodnotám letošního léta. Situace hodně připomíná rok 2015, kdy sucho vrcholilo v druhém týdnu srpna a díky jedné velké frontě došlo k významnému doplnění vody v půdě a sucho nebylo prakticky pozorováno. To se změnilo díky teplému babímu létu, kdy se během podzimu navrátilo prakticky na celé území republiky. Takto může vypadat i klimatická změna v budoucnosti, kdy díky teplejší zimě bez většího množství sněhu nedojde k doplnění vody v půdě a ve vodních zdrojích. Poté díky dřívějšímu začátku vegetační sezóny dojde k i rychlejšímu vyčerpáni vody v půdě. K tomu horké léto ještě více vysuší krajinu. A místo toho aby došlo k doplnění srážek během podzimu, může nastat delší období s tzv. babím létem.

Deficit: Deficit půdní vláhy se opět prohloubil a zasahuje prakticky celé území ČR s výjimkou několika enkláv na jihovýchodě Moravy. Nadále platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých vrtech a také průtoky ve vodních tocích dle zpráv kolegů z ČHMÚ.
V celém profilu do 1 m se k 21.10. vyskytuje deficit na více než 9/10 území ČR. Na 93 % území je deficit nejméně 20 mm, na 62 % pak deficit nejméně 40 mm a na 21 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Kondice vegetace: Díky vyšším teplotám vzduchu je nyní stav vegetace lepší než je v tuto dobu obvyklé. Nadmíru dobře je na tom vegetace na Moravě, kde kromě tepla bylo za poslední delší období i více srážek a sucho se zde tolik neprojevuje. Stav vegetace je tu místy i o 40 % lepší než je obvyklé. Naopak horší stav než je v toto období normální přetrvává na východě a západě Čech. Zde se na tom projevu hlavně nízká zásoba vody v půdě a tedy horší dostupnost vláhy pro rostliny. Oproti minulému týdnu došlo prakticky všude ke zlepšení.

Dopady na zemědělství: Zprávy 219 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 592 katastrů, ukazují lepší stav nasycení povrchové vrstvy zejména na Moravě ale nově i na území jižních Čech. Současně ale dopady potvrzují to, co již ukázaly mapy kondice vegetace. Mapa dokládá propady výnosu obilnin a řepky odpovídající údajům zemědělské statistiky, a predikuje také propady okopanin a kukuřice, byť pesimismus je mírnější zvláště na jihovýchodě území. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 64 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Extrémní poškození porostů je hlášeno v 28 okresech. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval mírný pokles vlhkost půdy v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkost stagnovala. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 37 % stanic, v 10 až 50 cm je na 44 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 2 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 4 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních, středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14.10.2018 – 20.10.2018) sice pokračovalo babí léto, ale postupně již začalo slábnout. Srážky se koncentrovaly hlavně v sobotu ve Slezsku, kde spadlo okolo 10 mm. Jinak celý týden na většině území republiky nepršelo. Tedy pokračoval říjnový srážkový deficit a prohlubování sucha. Během týdne se postupně ochlazovalo, i když až do víkendu jsme zažívaly velice příjemné skoro letní teploty vzduchu. Maximální teploty byly často mezi 18-22 °C. V pátek se nám již ochladilo na denní teploty okolo 12-16 °C. Minimální teploty byly prostorově velmi rozmanité a záleželo hlavně na oblačnosti. Málokdy ale padaly pod hranici 5 °C, ale také moc nepřekračovaly 10 °C. Větrnější počasí bylo v neděli a pondělí, poté došlo ke zklidnění situace.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území spíše ke zhoršení zvláště v oblasti Balkánu. Zatímco některé regiony v severním Německu ukazovali na zlepšení oproti minulému týdnu. Půdy v Polabí i nadále ukazují nasycení podobné jako nejvíce suchem zasažené oblasti Braniborska v Německu, zatímco na Moravě sucho již před pár týdny ustoupilo. Je zřejmé, že letošní epizoda sucha na území ČR souvisí s podobně intenzivní epizodou zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast nadále zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, ale s ohledem na roční dobu není nikterak neobvyklá.
Jih sledovaného území se nadále vyznačuje obecně lepší než obvyklou kondicí vegetace byť pozorujeme zřetelné zhoršení v jihovýchodním kvadrantu celé oblasti. Velmi dobrá kondice vegetace je stále pozorována na východě domény v pásu států od Běloruska na severu po Ukrajinu na jihu a také téměř celé Polsko. Po neobvykle suché sezóně se projevuje vliv nedostatku vláhy zejména v Německu ve východní Francii a v Čechách, nicméně na našem území se situace výrazně zlepšila. Kondice vegetace v ČR je v nejhůře postižených regionech o 25 % horší než je obvyklé.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (22-29.10.2018) nás čeká výrazné dynamické počasí, kdy se budou střídat nad našim územím tlakové útvary a na ně vázané fronty. To by mělo celkově přinést konečně i srážky. Ty by se měly většinou formou přeháněk objevovat každý den, snad s výjimkou pátku. Týdenní úhrn srážek bude prostorově nevyrovnaný. Předpoklad je v nižších úhrnech na jižní Moravě, kde by mělo spadnout jen do 5 mm/týden, jinak většinou by mělo napršet od 15-25 mm. Díky nástupu srážek by se měl rozsah sucha v České republice zmenšovat. Rychlejší a i viditelnější bude v povrchové vrstvě do 40 cm. Naopak v hlubších vrstvách bude odezva menší. Relativní nasycení půdy bude nejčastěji mezi 40-50 %. Nejhorší situace nejspíše přetrvá v Polabí.
DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 21.10. – 9.12. 2018

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné a současně jsou očekávány průměrné až mírně nadprůměrné srážky. Mělo by dojít ke zmírnění současné epizody sucha, nicméně stále očekáváme pouze zmírnění nikoliv návrat do normálního rozložení sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou výrazně nezmění.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou jižní Moravy a části jihočeské pánve k nižšímu než obvyklému nasycení až počátku druhé listopadové dekády. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do konce první dekády prosince.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.