24. červenec 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (17.7. – 23.7.2022) nás zasáhl příliv velmi teplého vzduchu s malým výskytem srážek. Ty se objevily velmi lokálně ve čtvrtek a v sobotu a většinou šlo o bouřky. Na mnoha místech republiky vůbec nepršelo. Tam, kde se srážky objevily, tak to bylo nejčastěji do 10 mm za týden, při lokální bouřce se na pár místech objevily úhrny nad 20 mm. Maximální teploty vzduchu po většinu týdne dosahovaly hodnot přes 30 či dokonce 35°C. Příliv teplého vzduchu vrcholil ve středu a ve čtvrtek, kdy prakticky na celém území republiky se vyskytoval tropický den.
Výhled počasí na další období není stále příliš příznivý. Sice dojde k přechodnému snížení půdního sucha na konci tohoto týdne, ale poté by se měl stav opět zhoršovat. Dlouhodobé předpovědi se kloní spíše k nadprůměrným teplotám.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se oproti minulému týdnu výrazně zhoršila. Nejhlubší intenzitu sledujeme v západních Čechách, kde je sledováno počínající až výrazné sucho a poté na východní a jižní Moravě. V podstatě celá republika je zasažena suchem. Nejnižší intenzita sucha je sledována v okolí Prahy.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se prohloubila v místech, kde je sucho sledováno delší dobu, tedy v místech, kde nebyly sledovány intenzivní srážky v posledních týdnech. Jedná se o západní a severozápadní Čechy, částečně Vysočina, Polabí, Morava a Slezsko.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 77 % území

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu zásadněji prohloubil především v povrchové vrstvě (0–40 cm). Kdy převažuje na většině území deficit o více jak 5 mm. Deficit o více jak 20 mm je sledován většinou u německých hranic, v Krkonoších, na severní Moravě a ve Slezsku.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) na většině území snížil. Deficit se nachází téměr na celém území, s výjimkou podél toku Vltava, a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Situace je je horší na severní Moravě a ve Slezsku.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. Vyjma povodí Vltavy, kde je místy stav normální vodnosti. Na mnoha místech se však vyskytuje i stav “sucho”, především na Moravě..
V celém profilu do 1 m se k 24. 07. vyskytuje deficit na cca 92 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 70 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 21 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy:  Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem velmi intenzivně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zhoršení došlo na celém území, nejhorší stav je sledován na jižní Moravě, v západních a severozápadních Čechách, kde hodnoty jsou okolo 10-20 %. Lepší stav je sledován v Krkonoších, jižních Čechách a Beskydech, zde je sledován stav okolo 30–50 %. Na zbytku území převažuje také velmi nízká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE se ve srovnání s minulým týdnem zlepšila na většině území Česka. Nejhorší situace přetrvává v severozápadních Čechách a to jak pro polní plodiny tak pro veškerou vegetaci. Poté je horší stav sledován v okolí D1 a také místy na jižní Moravě

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.07. Zprávy 209 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 16 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 20 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (11) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (32 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako velmi suchý (32 % hlášení) až spíše sušší bez dopadů (28 % hlášení).
Situace se liší v rámci regionů v České republice a záleží kde byly zaznamenány silné srážky v minulých týdnech. Situace však v posledních dnech není příznivá a plodiny nemají dostatek vláhy a sucho se prohlubuje.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 07. Hlášena je situace v osmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V karlovarském okrese jsou sledovány pokročilé projevy sucha na dřeviny a tachovském okrese počínající projevy sucha, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY ukazují oproti uplynulému týdnu pouze mírnou změnu. Nejnižší hodnoty josu aktuálně sledovány na území Maďarska, Itálie a na pobřeží Černého moře.Situace není dobrá ani ve Francii či v Německu

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-50 cm, v 60-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 22 % stanic, v 10 až 50 cm je na 27 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 5 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 8 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Šumavě, nižší na jihu Moravy, v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (17.7. – 23.7.2022) nás zasáhl příliv velmi teplého vzduchu s malým výskytem srážek. Ty se objevily velmi lokálně ve čtvrtek a v sobotu a většinou šlo o bouřky. Na mnoha místech republiky vůbec nepršelo. Tam, kde se srážky objevily, tak to bylo nejčastěji do 10 mm za týden, při lokální bouřce se na pár místech objevily úhrny nad 20 mm. Maximální teploty vzduchu po většinu týdne dosahovaly hodnot přes 30 či dokonce 35°C. Příliv teplého vzduchu vrcholil ve středu a ve čtvrtek, kdy prakticky na celém území republiky se vyskytoval tropický den. Minimální teploty vzduchu byly dosti proměnlivé. Zpočátku týdne padaly i dost pod 10°C, ale postupně jsme pak během týdne zažili i tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20°C. Větrnější dny byly ve středu, čtvrtek a v sobotu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 25.7.2022) budeme častěji pod vlivy různých frontálních systémů. Srážky se budou objevovat hlavně v pondělí,-úterý a pak pátek-sobota. Celkově by v dalších 10 dnech mělo spadnout většinou mezi 10-25 mm, na východě republiky to může být až 40 mm. Teploty vzduchu budou nejvyšší v pondělí, poté dojde k ochlazení s maximem mezi 25-30°C. Půdní sucho se v dalších dnech bude stále udržovat na podobných hodnotách jako nyní, ale díky víkendových srážkám se nám zlepší situace ve svrchní vrstvě půdy do 40 cm. To bude znamenat, že na konci týdne bude snížená půdní vlhkost na 60 % území, mírné a horší sucho pak na 25 %. S nástupem dalšího týdne čekáme opět zhoršování stavu.
Střednědobý výhled do 10. srpna předpokládá, že teploty vzduchu se budou pohybovat kolem dlouhodobých hodnot. V srpnu pak budou spíše inklinovat k lehce nadprůměrným hodnotám. Maxima se tedy dlouhodobě budou pohybovat mezi 25-30°C, že v srpnu mohou s větší pravděpodobností dostávat i nad tuto hranici. Srážek by mělo být relativně málo.
Dlouhodobá předpověď do 5. září předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu nadprůměrné po celé období.
Výhled počasí na další období není stále příliš příznivý. Sice dojde k přechodnému snížení půdního sucha na konci tohoto týdne, ale poté by se měl stav opět zhoršovat. Dlouhodobé předpovědi se kloní spíše k nadprůměrným teplotám.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.