27. únor 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.2. – 26.2.2022) jsme byli pod vlivem přechodu frontálních systémů v první polovině týdne a tlakové výše v druhé polovině. Srážky se vyskytovaly více na začátku týdne. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších, Šumavě a Jeseníkách (40-70 mm za týden). V nižších a středních polohách bylo zaznamenáno okolo 1-7 mm za týden. Většina srážek byla ve formě deště. Sníh se objevoval hlavně na horách, ale relativně v malém množství. Denní maxima byla nejčastěji mezi 5-10°C. Ve čtvrtek byl nejteplejší den z týdne a maximální teploty se dostaly k 12°C
Oproti minulému týdnu se výhled počasí změnil a předpokládá se, že nebudou teploty tak nadprůměrné, naopak spíše okolo průměru. Srážek bude velice málo, což způsobí velký rozvoj půdní sucha. Sníženou dostupnost půdní vláhy už budeme pozorovat na 80 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden výrazněji zvýšila v lokalitách, kde bylo sucho již sledováno. Silnější intenzita se nyní vyskytuje v Podkrušnohoří, Polabí, v jižních Čechách, v Pomoraví a na Ostravsku. Počínající až mírné sucho je sledováno místy na jižní Moravě, Plzeňsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají dvě větší lokality na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho a poté oblast v Polabí. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Polabí a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 39 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje mírně deficitní stav jedná se především o nižší nadmořské výšky, tzn.v Polabí, Podkrušnohoří, v jižních Čechách, na jižní Moravě, v Poodří a v Pomoraví.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav nadnormální vodnosti (spíše v severní polovině republiky), zatímco v jižní části převažuje stav normální.
V celém profilu do 1 m se k 27. 02. vyskytuje deficit na cca 57 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 27 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 4 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na východě republiky a ve středních Čechách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 50–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.02. Zprávy 200 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V sedminokresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 22 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (55 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (34 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (32 % hlášení) až mírně vlhký (29 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu, ačkoliv se místy již začíná probouzet. Na některých místech panují obavy ohledně vstupu do vegetační sezony. Vítr v minulých dnech napomáhá k vysušování povrchu půdy. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20. 02. V osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území klesla vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 27 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 26 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jihu Moravy a v Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (20.2. – 26.2.2022) jsme byli pod vlivem přechodu frontálních systémů v první polovině týdne a tlakové výše v druhé polovině. Srážky se vyskytovaly více na začátku týdne. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších, Šumavě a Jeseníkách (40-70 mm za týden). V nižších a středních polohách bylo zaznamenáno okolo 1-7 mm za týden. Většina srážek byla ve formě deště. Sníh se objevoval hlavně na horách, ale relativně v malém množství. Denní maxima byla nejčastěji mezi 5-10°C. Ve čtvrtek byl nejteplejší den z týdne a maximální teploty se dostaly k 12°C. Naopak v sobotu bylo nejchladněji s denní teplotou na 4-7°C. Noční teploty se pohybovaly nejčastěji okolo bodu mrazu. Nejchladnější noc byla ve čtvrtek s teplotami mezi -3 až -5°C. Větrné počasí bylo hlavně na začátku týdne, poté postupně ustával.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 28.2.2022) budeme pod vlivem tlakové výše a přílivu chladnějšího vzduchu od severu a severovýchodu. Srážek bude v dalších 10 dnech minimálně. Tento týden by se neměly vyskytovat vůbec a menší množství čekáme až příští pondělí. Teploty vzduchu během dne budou okolo 5°C. V noci pak budou klesat i pod -5°C. Čekáme tedy noční mrazy. Vzhledem k tomu, že se neočekává příliš srážek, tak se dál bude vysušovat půda a to hlavně ve svrchní vrstvě do 40 cm, ale začne se to projevovat již i v hlubších vrstvách. Ve svrchní vrstvě už budeme za 10 dnů pozorovat počínající až výjimečné sucho. V celém profilu 0-100 cm bude na 80 % území republiky za 10 dnů snížená půdní vlhkost, na 40 % mírné sucho a na 15 % již výjimečné sucho.
Střednědobý výhled do 16. března předpokládá většinou teploty okolo dlouhodobých hodnot do 8. března. Poté by se mělo mírně oteplit i nad obvyklé hodnoty. Do 10. března budou denní teploty mezi 5-10°C (pomalé oteplování), pak se dostanou lehce nad tuto hranici. I noční mrazy budou méně pravděpodobné s tímto datem. Srážkově se předpokládá celé období, že bude nadále chudé.
Dlouhodobá předpověď do 11. dubna předpokládá v týdenních odchylkách, že budou všechny týdny spíše teplotně průměrné. Oproti minulému výhledu je to změna směrem k chladnějším variantám počasí (předpokládali se nadprůměrné teploty). Signál ve srážkách je opět nulový a tedy modely předpokládají průměrný úhrn pro dané období.
Oproti minulému týdnu se výhled počasí změnil a předpokládá se, že nebudou teploty tak nadprůměrné, naopak spíše okolo průměru. Srážek bude velice málo, což způsobí velký rozvoj půdní sucha. Sníženou dostupnost půdní vláhy už budeme pozorovat na 80 % území republiky.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.