28. červen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.06.–27.06.2020) bylo počasí celkem proměnlivé. Srážky byly většinou vázány na intenzivní bouřky, proto byly značně prostorově proměnlivé i na velice malém území. Celkově více pršelo hlavně na Moravě. Tam jsou zaznamenány nejčastěji úhrny mezi 15–25 mm/týden, ale lokálně byly naměřeny srážky vyšší než 80 mm. Naopak v Čechách se srážkové úhrny pohybovaly většinou jen do 10 mm/týden. Teploty vzduchu byly také celkem proměnlivé. Nejčastěji se maximální teploty pohybovaly od 20–25 °C. Nejtepleji bylo v sobotu, kdy se maxima dostala místy i nad 30 °C. Noční teploty vzduchu byly nejčastěji mezi 12–15 °C.
V uplynulém týdnu byly srážkové úhrny značně prostorově proměnlivé a to i na velmi malém území. To bylo způsobené hlavně intenzivními lokálními bouřkami. Půdní vlhkost bude i v dalších 10 dnech odpovídat normálu.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v podstatě nyní nevyskytuje.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se zlepšila natolik, že zhruba na 82 % území není sledováno sucho. Oblasti, kde se i nadále vyskytuje sucho, je Krušnohoří a jeho podhůří, Olomoucko a Krnovsko. Poté se vyskytují drobnější místa, jako Plzeňsko, Třeboňsko, či Krkonoše.
V půdním profilu 0–100 cm sledujeme sucho na cca 4,7 %, v minulém týdnu se sucho vyskytovalo na 2,5 %.
V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v souhrnu oproti předchozímu týdnu mírně zlepšil. V povrchové vrstvě jsme v předcházejícím týdnu v podstatě neevidovali deficit. Nyní se stav mírně zhoršil v jihozápadních Čechách a oblasti jižně a severozápadně od Prahy.
Hlubší vrstva (40–100 cm) se víceméně nezměnila a v podstatě její stav stagnoval. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy, v Krkonoších, na Třeboňsku, v okolí Brna, na jižní Moravě, na Hané a na Krnovsku. Zbytek území vykazuje kladnou odchylku.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Co se týče vodnosti je republika rozdělená na pomyslné dvě části vodní tokem Vltava. Zatímco západně od ní je na vodních tocích normální stav případně podnormální vodnost, tak východně od toku převažuje výrazně nadnormální či nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 28. 06. vyskytuje deficit zhruba na 10 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 76 % území je kladná odchylka o více jak 5 mm, na 7 % území je kladná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Čech vykazuje menší relativní nasycení než Morava a Slezsko. V oblasti Poohří je stav nejhorší, kde jsou i místa pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá na severozápadě, na jižní a střední Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Nyní po příchozích srážkách došlo opět ke zlepšení stavu vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.
Horší stav vegetace nyní sledujeme na Hané, jižní Moravě, na Šumavě, v Krušnohoří a v oblasti severozápadně od Prahy.
Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene, zatímco u řepky a pšenice ozimé nejsou propady v podstatě až na výjimky očekávány.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 06. Zprávy 339 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Přes 40 % respondentů vnímá negativní vodní bilanci za poslední tři měsíce. Pouze 3 % hlášení sděluje, že je půda do 20 cm suchá nebo sušší.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Tři okresy (Domažlice, Hodonín a Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 26 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Menší ztráty na výnosech očekávají reportéři převážně ve středu republiky.
Suchý březen a duben způsobil na řadě míst zasychání odnoží či schnutí celých rostlin. Deštivý květen a červen většinou situaci dokázal zachránit, ale jsou místa, kde bylo již pozdě. Nyní se na mnoha místech vyskytuje přemokření a někteří zemědělci mají problém dostat se s technikou na pole, ne všude je možné sklízet první seč.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 06. V klatovském a jihlavském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, ostatní hlášené okresy nesledují projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil ve východní části sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována nižší půdní vláha v Polabí, v Poodří a ve střední části toku Morava.
Na většině sledovaného území došlo k zlepšení relativní KONDICE VEGETACE. Východní část má stav však podstatně horší. Jihozápadní Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko mají horší stav vegetace než je pro toto období typické.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místně vydatné srážky zvýšily vlhkosti půdy především v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 67 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 33 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severních Čechách, na jižní a severní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (21.06.–27.06.2020) bylo počasí celkem proměnlivé. Srážky byly většinou vázány na intenzivní bouřky, proto byly značně prostorově proměnlivé i na velice malém území. Celkově více pršelo hlavně na Moravě. Tam jsou zaznamenány nejčastěji úhrny mezi 15–25 mm/týden, ale lokálně byly naměřeny srážky vyšší než 80 mm. Naopak v Čechách se srážkové úhrny pohybovaly většinou jen do 10 mm/týden. Teploty vzduchu byly také celkem proměnlivé. Nejčastěji se maximální teploty pohybovaly od 20–25 °C. Nejtepleji bylo v sobotu, kdy se maxima dostala místy i nad 30 °C. Noční teploty vzduchu byly nejčastěji mezi 12–15 °C, chladnější noc byla ve středu a čtvrtek, kdy klesla i pod hranici 10 °C. Větrněji bylo počátkem týdne, poté vítr zeslábl a silnější byl jen lokálně během bouřek.

Předpověď a prognóza sucha: Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné a jsou očekávány kolem dlouhodobých průměrů. Jako nadprůměrný bude pravděpodobně tento týden, poté se teploty budou blížit opět průměru. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až mírně nadprůměrné, první dva týdny by mohly být mírně nadprůměrné.
Do poloviny července je cca 70–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Krušnohoří, oblast severozápadně od Prahy, Plzeňsko, Krkonoše, Olomoucko a Krnovsko však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20–50 %.
Do poloviny srpna je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do podzimu. Do poloviny prosince je pak jen přibližně 30–70% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy na území České republiky.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severozápadních Čechách, v Poohří, na Olomoucku či Krnovsku.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.