29. květen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (22.5. – 28.5.2022) nás ovlivnili hlavně studené fronty. Nejvíce srážek pak spadlo v úterý, ale deštivěji bylo i ve středu a v pátek, i když to neznamená, že všude. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Znojma po Jeseníky. Zde byly zaznamenány úhrny většinou nad 25 mm, ale na Znojemsku dokonce i vyšší než 70 mm za týden. Naopak nejméně pršelo na naší západní i východní hranici, kde spadlo nejčastěji do 10 mm za týden. Denní maxima se v České republice pohybovaly okolo 20°C.
Předpověď půdního sucha je na dalších 10 dnů silně nejistá, jelikož nás bude ovlivňovat srážková oblast od jihu a bude významně záležet, jak moc se dostane severně. Doporučujeme sledovat upřesňující předpovědi. Hlavní nejistota je hlavně na víkend a počátek příštího týdne.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden poměrně zásadně v této vrstvě změnila. Počínající až výrazné sucho je sledováno převážně v Čechách a při hranicích se Slovenskem, zde je situace horší a je zde sledováno převážně až výjimečné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 68 % území (půdní profil 0–100 cm).


Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav zlepšil v pásu Krkonoše-Jeseníky až po jižní Moravu, zde nyní sledujeme neutrální stav, místy i mírný nadbytek- prohloubil. Na zbytku území však převládá deficit o více jak 5 mm.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil a zůstává v deficitním stavu.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 29. 05. vyskytuje deficit na cca 90 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 52 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 3 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 10–60 %. Nižší stav je sledován v především v severovýchodních a středních Čechách a na jižní a jihovýchodní Moravě, kde je stav výrazně pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení velmi nízké.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních a severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na většině území mírně lepší stav kondice vegetace než je pro tuto dobu obvyklé.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22.05. Zprávy 209 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 31 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 10 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Osm okresů očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (47 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (45 % hlášení) až suchý (28 % hlášení).
Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Místy probíhalo už zaorávání a plodiny živoří. Současný déšť pokrývá sotva potřebu rostlin a do spodních vrstev nemá šanci v podstatě dosáhnout.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 05. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v pardubickém okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY v rámci sledovaného území projevuje velmi rozmanitě. Všeobecně lze říci, že severovýchodní část sledovaného území má stav lepší. Nižší stav je sledován v severní Itálii, v Maďarsku, v severním Srbsku a na pobřeží Černého moře. Severní Německo a Francie se potýkají také s nižším indexem půdní vláhy. V České republice také není stav příznivý.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti:

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.5. – 28.5.2022) nás ovlivnili hlavně studené fronty. Nejvíce srážek pak spadlo v úterý, ale deštivěji bylo i ve středu a v pátek, i když to neznamená, že všude. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Znojma po Jeseníky. Zde byly zaznamenány úhrny většinou nad 25 mm, ale na Znojemsku dokonce i vyšší než 70 mm za týden. Naopak nejméně pršelo na naší západní i východní hranici, kde spadlo nejčastěji do 10 mm za týden. Denní maxima se v České republice pohybovaly okolo 20°C. Nejchladněji bylo ve středu a o víkendu, kdy maxima dosahovala jen 15-18°C. Chladnější rána pak byla v pondělí a sobotu, kdy místy bylo naměřeno i okolo +5°C a na horách někde i pod bodem mrazu. Vítr byl mírně silnější od čtvrtka do soboty.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 30.5.2022) nás bude hlavně ovlivňovat nevýrazné tlakové pole, ale také frontální rozhraní, které přináší obrovskou nejistotu do množství srážek, které na území České republiky v dalších 10 dnech spadnou. Jako jisté se zatím zdají srážky z úterý na středu. Od víkendu již pak nastává větší nejistota a to hlavně i na počátek příštího týdne. V dalších 10 dnech může spadnout v průměru jen do 15-20 mm, ale také podle jiného scénáře až více než 70 mm. Nejvíce pršet by mělo jižně od naší republiky, kdy v Rakousku mohou být srážky i přes 120 mm a bude hodně záležet, jak moc se srážkové pole posune nad Českou republiku. Nejvíce srážek se podle aktuálních modelů čeká v oblasti JČ a to mezi 25-50 mm a naopak na severozápadě republiky jen do 5 mm za 10 dnů. Doporučujeme sledovat předpověď počasí, jelikož se vývoj může postupně hodně měnit. Postupně očekáváme oteplování a maxima tento týden budou většinou mezi 23-26°C. Chladnější noc bude z pondělí na úterý, kdy minima mohou padat k +5°C. Vzhledem k obrovské nejistotě v množství srážek, tak nelze ani jednoznačně predikovat vývoj půdního sucha. Větší jistota panuje na tento týden, kdy by stav měl ke konci týdne odpovídat současným hodnotám. Tedy snížená půdní vlhkost bude na 60 % území. Mírné a horší sucho pak na 40 % území republiky. K zlepšení situace by mělo dojít hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. V hlubších vrstvách do 100 cm bude záležet opravdu na množství srážek. Pokud bude skutečností vysoké úhrny, tak se doplní úspěšně i hlubší vrstvy, při menších srážkách bude stav za 10 dnů velice podobný tomu současnému.
Střednědobý výhled do 15. června předpokládá, že teploty vzduchu budou do 7. května je mírně nadprůměrné, poté spíše průměrné. To znamená většinou maxima teplot vzduchu mezi 22-25°C.
Dlouhodobá předpověď do 11. července předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné, což se oproti výhledu z minulého týdne příliš nezměnilo.
Předpověď půdního sucha je na dalších 10 dnů silně nejistá, jelikož nás bude ovlivňovat srážková oblast od jihu a bude významně záležet, jak moc se dostane severně. Doporučujeme sledovat upřesňující předpovědi. Hlavní nejistota je hlavně na víkend a počátek příštího týdne.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.