30. září 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu se situace citelně zlepšila, byť území ČR zůstává rozděleno na relativně dobře vláhou nasycený jihovýchod Moravy a velmi suchý sever Čech. Sníženou zásobou vody trpí sice stále 70 % území, ale plocha extrémního sucha od minulého týdne klesla z 20 % na cca 8 %. Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají spíše nižší srážkové úhrny. Proto i nadále nelze očekávat změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví zvláště nadále silně zasažené severním území, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

V uplynulém týdnu (23. 9. 2018 - 29. 9. 2018) bylo počasí dynamičtější. Počátkem týdne hrála dominantní roli mohutná tlaková níže, kterou naopak vystřídala tlaková výše. Srážky byly převážně minulou neděli (23. 9. 2018) a ty ovlivnily i celkový týdenní úhrn. Více srážek spadlo v severní polovině republiky a to mezi 10-20 mm/týden. Naopak na jihu bylo srážek málo, často jen do 5 mm/týden. Díky průběhu počasí je relativně dobrá situace, pokud jde o nasycení půdy na jihu a východě území a to dosti podstatně. Naopak ve středu a zvláště na severozápadě však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy v Libereckém a Královéhradeckém kraji a v menší míře pak kraji Pardubickém a Středočeském. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, byť se v případě průtoků mírně zlepšila. Rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a zvláště východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy pokračuje epizoda, jejíž součástí je i sucho v ČR, které zasahuje Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko, i když v posledně třech jmenovaných zemích se situace výrazně zlepšila. V těchto zemích pozorujeme výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé a následně jsou hlášeny nejen dopady sucha očekáván nižší výnos.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na severu území ČR zůstává neuspokojivá. Letošní suchá epizoda z pohledu plošného rozsahu kulminovala v srpnu nicméně neskončila a v řadě regionů je situace vážná. I nadále je na 3/5 území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám ve středu, na severu a na východě Čech a v hlubší vrstvě pak v podstatně širším území. Zprávy o hladinách podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Zlepšení odehrálo v povrchové vrstvě půdy, nicméně na jižní a zčásti střední Moravě a v jižních Čechách aktuálně panuje poměrně dobrá situace i v hlubší vrstvě.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 30. 9. v celém profilu na 70 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 82 % (tedy prakticky stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec září na 15 % území tedy výrazně méně než před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 43 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 8 %.

Deficit: Deficit půdní vláhy se zlepšil na většině území a dobrou zprávou je, že i na severozápadě ČR. Nicméně nejhlubší deficit nadále zasahuje sever a východ Čech a v menší míře pak i jih a západ Čech a části krajů Olomouckého, Zlínského a výrazněji i Moravskoslezského. V jádru aktuální epizody v Čechách je nejvíce zasažen střed a sever kraje Středočeského ale nejvíce oba kraje východních Čech a kraj Liberecký. Nadále platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy Kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých vrtech a také průtoky ve vodních tocích dle zpráv kolegů z ČHMÚ.
V celém profilu do 1 m se k 30. 9. vyskytuje deficit (byť méně výrazný než v uplynulých měsících) na prakticky celém území Čech (s výjimkou části jihočeské pánve). Na Moravě došlo k výraznému zlepšení jak v povrchové tak hlubší vrstvě, ale lepší než je obvyklé je situace pouze na jihu Jihomoravského kraje. Na 69 % území je deficit nejméně 20 mm, na 28 % pak deficit nejméně 40 mm a na 7 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo v povrchové vrstvě zvláště na jihu území a větší části Moravy a ve vrstvě 40-100 cm spíše stagnovalo, což se perfektně shoduje s měřeními půdní vlhkosti. Situace je nepříznivá v celé oblasti Polabí, Poohří a na dolním a středním toku řeky Vltavy v Čechách i na Vysočině. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/3 území, nedostatečná na méně než 1 % zatímco relativně dobře nasycena je na 16 % území. Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 5 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 65 % území a na 11 % se stále pohybujeme pod úrovní 30% nasycení tj. lze očekávat projevy stresu suchem

Kondice vegetace: Relativní kondice vegetace zaznamenala výraznou restituci stavu díky dešťům v uplynulých týdnech a došlo ke zlepšení kondice vegetace v krajině zejména na jihovýchodě území. S ohledem na končící sezónu lze očekávat spíše stagnaci nebo mírné zhoršování kondice vegetace v Čechách a setrvání aktuálního a poměrně příznivého stavu na Moravě. Podobný vývoj sledujeme již několik týdnů nejen v ČR ale i v Braniborsku a nyní i větší části Německa, Nizozemí, Belgii a Dánsku. Naše odhady jsou potvrzovány zprávami od našich respondentů v části dopady na zemědělství

Dopady na zemědělství: Zprávy 218 zpravodajů z 66 okresů, které postihují 512 katastrů ukazují lepší stav nasycení povrchové vrstvy zejména na Moravě ale nově i na většině území Čech. Současně ale dopady potvrzují to, co již ukázaly mapy kondice vegetace. Mapa dokládá propady výnosu obilnin a řepky odpovídající údajům zemědělské statistiky, a predikuje také propady okopanin a kukuřice, byť pesimismus je mírnější zvláště na jihovýchodě území. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 60 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Snížil se počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 23 okresech. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území vlhkost půdy mírně snížila, místy zvláště v Čechách se zvýšila v orniční vrstvě. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10 až 50 cm je na 38 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 4 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních, středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (23. 9. 2018 – 29. 9. 2018) bylo počasí dynamičtější. Počátkem týdne hrála dominantní roli mohutná tlaková níže, kterou naopak vystřídala tlaková výše. Srážky byly převážně minulou neděli (23. 9. 2018) a ty ovlivnily i celkový týdenní úhrn. Více srážek spadlo v severní polovině republiky a to mezi 10-20 mm/týden. Naopak na jihu bylo srážek málo, často jen do 5 mm/týden. Teploty vzduchu u nás byly podle předpokladu jako na houpačce. Zpočátku se ochlazovalo až na 10-12 °C v pondělí. Poté se oteplilo na teploty nad 20 °C a to ve čtvrtek a v pátek. V sobotu nám teploty vzduchu opět spadly dolů k 15 °C. Minulý týden byly dost chladné noci a rána. Ve středu dokonce na většině území spadly pod hranici bodu mrazu. V průměru se nejčastěji po celý týden pohybovaly okolo 5 °C. Větrné počasí bylo vázáno na tlakovou níži. V neděli a pondělí vítr dosahoval hranice vichřice. Byly zaznamenány materiální škody.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území ke zlepšení byť mírnému na většině sledované domény. Půdy v Polabí i nadále ukazují nasycení podobné jako nejvíce suchem zasažené oblasti Braniborska v Německu, nicméně na Moravě sucho ustoupilo. Je zřejmé, že letošní epizoda sucha na území ČR souvisí s podobně intenzivní epizodou zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na Chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, ale s ohledem na roční dobu není nikterak neobvyklá.
Jih sledovaného území se nadále vyznačuje výrazně lepší než obvyklou kondicí vegetace byť pozorujeme zřetelné zhoršení v jihovýchodním Maďarsku a severním Srbsku. Velmi dobrá kondice vegetace je stále pozorována na východě domény v pásu států od Běloruska na severu po Bulharsko na jihu, byť se zde projevuje postupné zhoršování stavu. Celkově je letošní situace na jihovýchodě domény neobvykle dobrá. Naopak po nesezónně vysokých teplotách a jasném počasí se projevuje vliv nedostatku vláhy zejména v Německu, v oblasti BENELUXU a na jihu Dánska a v Čechách, nicméně na našem území se situace výrazně zlepšila. Kondice vegetace v těchto regionech je až o 25 % horší než je obvyklé a je výrazně horší než situace v ČR.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (1-7. 10. 2018) bude do středy přes nás přecházet nejdříve zvlněná studená fronta a potom okluzní. V druhé polovině týdne se dostaneme pod vliv tlakové výše a teplejšího vzduchu od jihozápadu. Celkově by tedy mělo být více srážek a oblačnosti v první polovině týdne, poté čekáme relativně hezké podzimní dny. Srážek ale bude i tak velmi málo. Modely celkem ve shodě očekávají většinou úhrny do 5 mm/týden, maximálně k 10 mm/týden. Teploty postupně porostou nad hranici 15 °C, v sobotu dokonce očekáváme možnost maximálních teplot i nad 20 °C. Minimální teploty vzduchu budou nejčastěji mezi 4-8 °C. Do konce týdne se stav sucha bude mírně zhoršovat. V povrchové vrstvě půjde hlavně o rozšiřování oblasti na severu Čech. V hlubších vrstvách 40-100 cm se bude převážně rozšiřovat kategorie S2-S4. Nárůst by měl být malý. Ke konci týdne očekáváme nejmenší relativní nasycení půdy v 0-100 cm stále v Polabí (pod 40 %) a také v severní polovině JM kraje. Celkově bude převažovat relativní nasycení mezi 40 – 60 %.
K většímu rozdílu v předpovědi dochází na začátek příštího týdne, kdy model IFS je výrazně teplejší než model GFS. Pro první polovinu příštího týdne se bude tedy předpověď určitě ještě upřesňovat a lze na ni zatím méně spoléhat. V dlouhodobém hledisku předpokládá model GFS spíše nadprůměrné teploty vzduchu (10-17. října 2018). To potvrzuje vesměs i ECMWF ensemble, který předpokládá většinou průměrné teploty nebo lehce nadprůměrné.
V tomto týdnu i přes přechod studené fronty příliš srážek nebude. Na příští týden převládá zatím větší nejistota. Zatím je ale předpoklad, že z dlouhodobějšího hlediska nebude docházet k delšímu výkyvu počasí k podprůměrným či nadprůměrným teplotám či srážkám.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné a současně jsou očekávány podprůměrné srážky. Aktuální rozložení sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou výrazně nezmění.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou jižní Moravy a části jihočeské pánve k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce října. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé dekády listopadu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.