4. únor 2018

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V uplynulém týdnu (28. 1. 2018 – 3. 2. 2018) přes nás přecházelo více frontálních systémů, takže počasí bylo většinou dosti proměnlivé, doprovázeno přeháňkami, ale zároveň teplé. Plošně rozsáhlejší srážky byly v úterý a ve čtvrtek, ale většinou šlo o úhrny jen do 3 mm/den. K dnešnímu dni leží nejvíce sněhu v Krkonoších (až 200 cm), na Šumavě a v Jeseníkách. Od středních poloh níže se vyskytuje sněhová pokrývka jen výjimečně. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá stale jen male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z loňského roku sice vymizela a pozůstatky jsou zmíněné enklávy ale nadále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v v regionech krajů Jihočeského, Olomouckého a Jihomoravského. Znepokojivá je přes celkově dobré nasycení prvních 100 cm půdy téměř chybějící sněhová pokrývka v nížinách až do středních poloh. Předchozí nedostatek vláhy se nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje lokálně přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech neočekáváme výraznou změnu tohoto stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem nezměnilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1% území.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu 2017 nadále velmi dobrá a je výrazně lepší než ve stejném období v loňském roce, nicméně znepokojivý je nedostatek sněhu. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám jen lokálně a to na jižní a střední Moravě a na jihu Čech. Domníváme se však, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 4.2.. v celém profilu na 2% území. Hlubší vrstva byla zasažena z 3 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec prosince s výjimkou 2% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na zlomku území (0,3%) a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Deficit půdní vláhy nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Jihomoravský kraj a dále pak kraj Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na dolním toku řeky Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy půdní profil byl pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispívá i absence sněhové pokrývky. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se ke 4. 2. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 10% ČR, a pouze zlomek území je zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Dopady na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 22.1. Zprávy 104 zpravodajů z 47 okresů potvrzuje převažující uspokojivé nasycení půdy a pouze lokálně negativní bilanci a mírně horší než obvyklý stav půdní vláhy na jižní a střední Moravě. V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, (např. okres Tábor kde stále přetrvává vodní deficit) což je i případ několika dalších okresů např. Jičína, Hodonína či Uherského Hradiště. Celkově se dosavadní průběh jeví z pohledu dopadů sucha příznivě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo u půdní vlhkosti k výraznějším výkyvům. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 47 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Předpověď sucha a prognóza: V tomto týdnu (5-11. 2. 2018) nakonec nedojde k tak dramatickému ochlazení, jak ještě v průběhu minulého týdne modely předpokládaly. I tak ale oproti velmi teplému lednu k nám začne proudit chladnější vzduch a teploty budou více odpovídat zimnímu období. Bude nás nejdříve ovlivňovat přechod tlakové níže a pak výběžek tlakové výše, vše ale bez výrazného frontálního rozhraní. To způsobí, že následující období bude srážkově chudší. Předpokládá se, že celkové týdenní úhrny budou nejčastěji do 5 mm. Díky nižším teplotám by mělo jít většinou o slabé sněhové přeháňky. V noci se bude hodně ochlazovat hlavně v úterý a pak od pátku do neděle. V úterý se čekají minima k -8°C, v severní polovině republiky (hlavně Slezsko) i méně než -10°C. O víkendu pak budou minima padat nejčastěji k -5°C. Přes den bude nejchladněji v úterý, kdy se maxima dostanou jen těsně nad bod mrazu. Po zbytek týdne by se měly pohybovat až k +4°C. Jelikož nás čeká spíše sušší období, tak se to začne projevovat i v půdním profilu a to převážně ve svrchní vrstvě 0-40 cm. Většina republiky má sice vysoké nasycení, ale to bude postupně klesat a na některých místech v Jižních Čechách a Moravy se mohou objevovat počítající kategorie sucha. Na přelomu tohoto a následujícího týdne by mohlo relativní nasycení půdy klesnout na 70 až 90 % na většině území republiky.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše podprůměrné, podobně jako srážky budou průměrné až mírně podprůměrné. S ohledem na nižší spotřebu vody vegetací po konci sezóny je prognóza pro půdní příznivá pro většinu území. Nicméně zásoba vláhy ve sněhu je v nižších a středních polohách nedostatečná a v řadě oblastí se teploty přes den pohybují nad bodem mrazu a napomáhají odtoku a výparu vody což z pohledu počátku vegetační sezóny situaci problematizuje.
Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních Čech a okolí řek Moravy a Dyje k nižšímu než obvyklému nasycení až do počátku března února a v případě některých lokalit až počátku dubna. Až na tyto výjimky se situace jeví jako relativně příznivá ale spíše s tendencí k nižšímu nasycení půdy.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají uspokojivé nasycení půdy na většině území ČR a současně absenci sněhové pokrývky na většině území, což se týká i střední Evropy. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém, západní Ukrajinou, Běloruskem ale také většinou jihovýchodní Evropy vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. (V řadě míst se nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Naopak výrazný nedostatek vláhy nadále panuje na většině území Itálie, jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží. Mírné zhoršení oproti minulému týdnu patrné na většině území Itálie a v jihovýchodním kvadrantu mapy.