7. červen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (31.05.–06.06.2020) jsme byli pod vlivem okluzních front a v závěru týdne zvlněné studené fronty. To přineslo vydatné srážky a dokonce v neděli byly v Olomouckém kraji zaznamenány přívalové povodně. Nedělní srážky nejsou ještě součástí vyhodnocení tohoto týdne. Celkově za uplynulý týden nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách, Vysočině, v Orlických horách a na severní Moravě. Nejčastěji se jednalo o úhrny mezi 30–60 mm za týden. Naopak relativně slabší srážky byly na jižní a střední Moravě a to do 15 mm za týden. Méně srážek pak bylo zaznamenáno také v okresech Děčín, Česká Lípa, Liberec, Domažlice a Tachov (5-15 mm/týden). V pondělí až čtvrtek vystoupaly maximální teploty vzduchu na většině území nad 20 °C, místy i nad hranici 25 °C. Relativně zajímavá situace byla v sobotu, kdy nad republikou se nacházelo teplotní rozhraní. Na západě republiky byly naměřeny teploty vzduchu jen okolo 13 °C a naopak na jihovýchodě dokonce 27 °C.
V minulém týdnu bylo zaznamenáno na našem území větší množství srážek a vlhčí období bude pokračovat i nadále. Půjde většinou o bouřkové situace, proto bude je v předpovědích těžké přesně lokalizovat. Modely slibují většinou 40–60 mm v dalších 10 dnech, ale zároveň by mělo být období teplotně nadprůměrné.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se zlepšila natolik, že v podstatě zde sucho není sledováno. Vyskytují se pouze tři menší oblasti se sníženou úrovní půdní vláhy a to v Českém lese, na Českolipsku a na Krnovsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se po dlouhé době již druhý týden v řadě zlepšuje. V cca polovině území je počínající sucho. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále v jižních Čechách (především na Písecku a Třeboňsku), v Karlovarském, Pardubickém, Královéhradeckém kraji a v Jeseníkách.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 43 % území České republiky. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu zlepšil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), zhruba na polovině území je kladná odchylka.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) se situace lehce zlepšila. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Plzeňska a u slezských hranic. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně z pěti nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Kategorie podnormální stav vodních toků je sledován převážně ve středních Čechách. Normální stav je sledován na jihu Čech a Moravě.. Nadnormální stav je pozorován v pásu od Vysočiny po Jeseníky.
V celém profilu do 1 m se k 07. 06. vyskytuje deficit zhruba na 58 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 22 % území je deficit nejméně 20 mm, na 2 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Krušnohoří, povodí Labe, jižní a střední Morava má relativní nasycení půdy pod 50 %, což znamená pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Nyní po příchozích srážkách došlo opět ke zlepšení stavu vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. Horší stav vegetace nyní sledujeme v Krušnohoří, na Šumavě a místy na Moravě. Je nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, protože při vhodném průběhu počasí (chladnější a srážkově bohatší) mohou být negativní dopady překonány (na některých místech). Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene a ozimé pšenice (převážně severně od dálnice D1), zatímco u řepky nejsou dopady zatím výrazné.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31. 05. Zprávy 327 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce.
Pět okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a z osmi okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca třetina hlášených okresů reportuje střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech.
Příchozí deště v posledním měsíci na většině míst pomohly, ale ne všude zachránily úrodu. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, první senáž bude na většině míst podprůměrná a panuje obava, zda-li bude dostatek krmiva pro dobytek. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31. 05. V klatovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, okres Jihlava hlásí pokročilé projevy sucha. V dalších čtyřech hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu trochu zlepšil. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře, jihu Rumunska a také v Maďarsku, severním Srbsku a v severním Německu. V České republice je sledována nižší půdní vláha v okolí velkých řek.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha trochu zlepšila, na Ukrajině došlo ke zlepšení o 10–15 %.
Většina území západně od ČR se vyznačuje lepší než obvyklou kondicí vegetace a to především v jižním Švýcarsku, Itálii a jihovýchodu Francie. Východní část má stav však podstatně horší. Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Moldavsko mají horší stav vegetace než je pro toto období typické.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území spadlé srážky zvýšily vlhkosti půdy především v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 38 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a v Čechách a v úzkém pruhu ve středu Čech, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (31.05.–06.06.2020) jsme byli pod vlivem okluzních front a v závěru týdne zvlněné studené fronty. To přineslo vydatné srážky a dokonce v neděli byly v Olomouckém kraji zaznamenány přívalové povodně. Nedělní srážky nejsou ještě součástí vyhodnocení tohoto týdne. Celkově za uplynulý týden nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách, Vysočině, v Orlických horách a na severní Moravě. Nejčastěji se jednalo o úhrny mezi 30–60 mm za týden. Naopak relativně slabší srážky byly na jižní a střední Moravě a to do 15 mm za týden. Méně srážek pak bylo zaznamenáno také v okresech Děčín, Česká Lípa, Liberec, Domažlice a Tachov (5-15 mm/týden). V pondělí až čtvrtek vystoupaly maximální teploty vzduchu na většině území nad 20 °C, místy i nad hranici 25 °C. Relativně zajímavá situace byla v sobotu, kdy nad republikou se nacházelo teplotní rozhraní. Na západě republiky byly naměřeny teploty vzduchu jen okolo 13 °C a naopak na jihovýchodě dokonce 27 °C. Noční teploty byly v první polovině týdne mezi 5–8 °C, poté se i v noci oteplilo na zhruba 8–12 °C. Vítr byl dosti proměnlivý a to hlavně díky bouřkovým situacím. Průměrné denní rychlosti větru se pohybovaly mezi 1,5-3,0 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 08. 06. 2020) budeme stále pod vlivem přílivu teplého, ale vlhkého vzduchu. Proto čekáme četné přeháňky anebo bouřky. Předpověď srážek v tomto případě nebude příliš stabilní a i prostorová chyba může být vyšší. Nelze tedy zcela spoléhat na předpověď srážek pro danou lokalitu, ale doporučujeme sledovat spíše prostorovou předpověď. Srážkové úhrny v následujících 10 dnech mohou dosahovat až 40–60 mm na velké části území. Místům, kde se vyhne více intenzivních bouřek, tak očekáváme jen do 20 mm za 10 dnů. Teploty vzduchu budou během týdne postupně růst a o víkendu by se mohly denní maxima vyšplhat nad hranici 25 °C. Noční minima by neměla příliš klesat pod 10 °C a během týdne dokonce se dostávat nad 15 °C. Ve vrstvě do 40 cm nebude u půdní vláhy pozorována zásadní odchylka od obvyklých hodnot. Relativní vlhkost svrchní vrstvy by měla zůstat na vysokých hodnotách na většině území, ale v závětří Krušných hor (pokud tam neudeří bouřky) se bude zhoršovat. V delším časovém horizontu by se zde mohlo sucho opět rozvíjet i v této vrstvě. V hlubších vrstvách 40–100 cm se bude během následujících 10 dnů situace mírně zlepšovat. V celém profilu 0–100 cm bude počínající sucho (nejmírnější kategorie) jen na 15 % území, horší kategorie budou jen na velmi malém procentu republiky.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 24. června se předpokládá, že teploty budou většinou nadprůměrné a to o 3-5°C.
V minulém týdnu bylo zaznamenáno na našem území větší množství srážek a vlhčí období bude pokračovat i nadále. Půjde většinou o bouřkové situace, proto bude je v předpovědích těžké přesně lokalizovat. Modely slibují většinou 40–60 mm v dalších 10 dnech, ale zároveň by mělo být období teplotně nadprůměrné.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Příští týden by měl být z těchto týdnů pravděpodobně nejteplejší. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do poloviny června je cca 10–50% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Do konce června je přibližně 10–30% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony Čech a Moravy. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do srpna. Do začátku listopadu je pak jen přibližně 50–70% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do listopadu letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na Hané.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.