8. květen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (1.5. – 7.5.2022) jsme byli pod vlivem nevýrazného tlakového pole, což znamenalo velmi proměnlivé počasí s ohledem na oblačnost a srážky během dne. Často se objevovaly intenzivní, ale pouze lokální srážky, u kterých nelze předpovědět, kdy a kde se přesně objeví. Srážky se tedy objevovaly každý den, ale většinou jen na menším území. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a na Vysočině a to až okolo 40 mm za týden. Nejméně naopak na severozápadě Čech, kde většinou vůbec nepršelo. Na zbytku území republiky se jednalo o úhrny převážně do 10 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly po většinu týdne okolo 18-21°C.
V dalších 10 dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dosti liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden změnila a došlo ke snížení sucha. Hlavní centra nejhlubšího sucha se nachází východně od Prahy a na střední Moravě. Zde je sledováno extrémní až výrazné sucho, na tyto oblasti navazují oblasti s mírným a počínajícím suchem. Další lokality s nižšími stupni jsou na Ostravsku, v okolí Prahy a v severozápadních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden nepatrně snížila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 53 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav zlepšil v jižní polovině republiky. Na zbytku území je sledován deficitní stav o více než 5 mm na většině území, neutrální situace je sledována místy v severním a západním pohraničí.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se nyní začal vyskytovat v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav normální vodnosti. Podnormální vodnost je sledována však převážně ve středu republiky.
V celém profilu do 1 m se k 08. 05. vyskytuje deficit na cca 76 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 40 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 20–60 %. Nižší stav je sledován v především v Polabí, v severovýchodních Čechách a na jižní Moravě, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních Čechách, v severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci:

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01.05. Zprávy 209 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 15 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 14 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pět okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (40 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (36 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (44 % hlášení) až sušší (31 % hlášení).
Vegetace se naplno probouzí a čerpá intenzivně dostupnou vodu. Na většině místech se v minulém týdnu vyskytly potřebné srážky. V některých místech je hlášeno sucho a plodiny trpí suchem, což omezuje i přijímaní živin z půdy. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm vlivem srážek, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, v 10 až 50 cm je na 17 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 16 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území kolísala vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 13 % stanic, v 10 až 50 cm je na 19 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 22 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 13 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní a střední Moravě, východních a severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 9.5.2022) budeme nejdříve pod vlivem tlakové výše ležící severovýchodně od naší republiky. Díky tomu k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Ve čtvrtek a pátek nás ovlivní zvlněná studená fronta, za kterou dojde k ochlazení. Podle síly zvlněné fronty bude záležet na množství srážek, které spadne na území republiky. Modely se shodují, že srážky nebudou na celém území republiky, ale pak panuje velký rozdíl v tom, kolik a kde naprší. Spolehlivější model ECMWF předpokládá jen velmi malé úhrny, maximálně do 15 mm v dalších 10 dnech. Naopak vlhčí model GFS čeká na Moravě úhrny vyšší než 30 mm za 10 dnů. Je nutné tedy sledovat upřesňující předpovědi. Nejdříve teploty vzduchu nám porostou nahoru a svého vrcholu dosáhnou ve středu a ve čtvrtek, kdy se dostaneme přes 25 °C. Pak se mírně ochladí na maxima okolo 20-22 °C. Noční teploty budou převážně mezi 10-15 °C. Riziko chladnějších nocí může být počátkem příštího týdne (okolo 5 °C). Půdní sucho bude ovlivněno hlavně nejistotou ve srážkách. Podle pesimistické verze se nám bude prohlubovat sucho v obou vrstvách a to do 40 cm a i do 100 cm. Za 10 dnů tedy snížená půdní vlhkost může být až na 90 % území republiky. Mírné a horší sucho pak na 70 % území a výjimečné či extrémní na 20 %.
Střednědobý výhled do 25. května se podle druhu modelů opět celkem liší. Shoda panuje, že do 14. května budou teploty nadprůměrné. Poté oba modely počítají ochlazení, ale ECMWF menší a drží teploty nadprůměrné, model GFS spíše průměrné. Celkově ale by maxima v období od 16-25. května budou pohybovat od 17-22°C. Srážek by mělo být málo.
Dlouhodobá předpověď do 20. června předpokládá, že v týdenních odchylkách budou vzduchu až do 13. června nadprůměrné, poté jen průměrné. U srážek tento dlouhodobý výhled předpokládá, že do konce května bude tendence k suchému počasí.
V dalších 10 dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dosti liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.