8. listopad 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (1.11 – 7.11.2020) přes nás nejdříve přešla zvlněná studená fronta, ale poté se začala prosazovat tlaková výše a s ní spjaté inverzní počasí. Srážky se tedy vyskytovaly v první polovině týdne, poté začalo stále trvající delší období bez srážek. Nejvíce srážek spadlo v pásu od jižních Čech po Orlické hory a to většinou okolo 20-35 mm za týden. Na Moravě poté o něco méně a to v rozpětí 10-20 mm za týden. Nejméně pršelo opět na západě republiky a to do 5 mm za týden. Za zvlněnou studenou frontou se i ochladilo. V první polovině týdne dosahovaly maxima více než 15°C, poté se ochladilo na 8-11 °C.
Podle aktuálních výstupů modelů by měl být listopad zatím spíše sušší. Ve svrchní vrstvě bude sice klesat půdní vláha, ale stále půjde o vysoké hodnoty.

Aktuální intenzita sucha: Stupně INTENZITY SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) nejsou sledovány. Příchozí srážky zlepšily stav natolik, že tato část půdy je aktuálně bez rizika sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se i v minulém týdnu mírně snížila. V této části půdy se vyskytují pouze drobné lokality se stavem snížené úrovně půdní vláhy.
Aktuálně se sucho na území České republiky v podstatě nevyskytuje.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se nyní vyskytuje kladná odchylka v podstatě na celém území České republiky. Deficit je sledován jen lokálně a na malé rozloze.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na východní polovině republiky a v západní části Jihočeského kraje převažuje nadnormální až výrazně nadnormální vodnost. Normální vodnost převažuje v západní polovině republiky. Místy se vyskytují i podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 08. 11. vyskytuje deficit zhruba na 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 59 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 28 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo k mírnému zvýšení relativního nasycení na Moravě. I nadále na většině území převažuje vysoké relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních, severozápadních a severních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány zbytku nezmíněného území.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. V oblasti severozápadních Čech však nespadlo takové množství srážek jako na zbytku území a vegetace se zde nedokázala dostat do dobré kondice jako v ostatních částech republiky.
V současné době je na většině území kondice vegetace v dobrém stavu. Drobnými výjimkami je oblast východně od Prahy a Ostravsko.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Louny a Most je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, jeden okres hlásí ztráty mezi 30–40 %. Dále 19 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 14 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (54 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (32,5 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 69 % hlášení) až vlhká (cca 23 % hlášení).
Příchozí srážky v posledních týdnech komplikují podzimní práce a na mnoha místech technika stojí a dochází ke zpoždění. Není možné set ani sklízet. Na mnoha místech nedošlo k dosetí ozimých plodin.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 11. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 9 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil v podstatě na celém sledovaném území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Všeobecně půdní vlhkost se snižuje s postupem na jih zájmového území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo především na Moravě, v jižních Čechách a na Vysočině ke zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 74 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 39 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (1.11 – 7.11.2020) přes nás nejdříve přešla zvlněná studená fronta, ale poté se začala prosazovat tlaková výše a s ní spjaté inverzní počasí. Srážky se tedy vyskytovaly v první polovině týdne, poté začalo stále trvající delší období bez srážek. Nejvíce srážek spadlo v pásu od jižních Čech po Orlické hory a to většinou okolo 20-35 mm za týden. Na Moravě poté o něco méně a to v rozpětí 10-20 mm za týden. Nejméně pršelo opět na západě republiky a to do 5 mm za týden. Za zvlněnou studenou frontou se i ochladilo. V první polovině týdne dosahovaly maxima více než 15°C, poté se ochladilo na 8-11 °C. Podobně na tom byly i noční teploty, kdy zpočátku byly okolo 10 °C, naopak od čtvrtku padly na bod mrazu. Vítr byl slabý s průměrnými denními rychlostmi pod 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 9.11.2020) bude převažovat vliv tlakové výše a bude pokračovat inverzní charakter počasí. To bude znamenat časté mlhy a nízkou oblačnost. Za těchto situací se nevyskytují srážky. Ty se mohou objevit velice slabě na rozpadající se frontě v pátek a poté na dalším frontálním systému v pondělí. V dalších 10 dnech se čeká, že naprší do 5 mm. Teploty vzduchu budou hodně závislé na výskytu nízké oblačnosti. Na většině území budou maxima jen mezi 7-10 °C. Noční teploty pak mezi 3-6 °C. Půda sice bude mírně ztrácet vlhkost v povrchové vrstvě do 40 cm, ale stále bude hodně nasycena a to více než na 70 %. Ani za 10 dnů se tedy nikde nebude projevovat ani náznak půdního sucha.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 25. listopadu, se předpokládá, že teploty vzduchu ve vyšších výškách (okolo 1500 m – 850 hPa) budou nadprůměrné, ale to díky inverznímu charakteru počasí je zavádějící. V nížinách čekáme teploty zhruba na úrovni dlouhodobého průměru. Za celé období se srážek příliš nečeká.
Podle aktuálních výstupů modelů by měl být listopad zatím spíše sušší. Ve svrchní vrstvě bude sice klesat půdní vláha, ale stále půjde o vysoké hodnoty.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.