9. srpen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 2.8. do 9.8. v důsledku výsokých teplot a abscence srážek stále klesal obsah dostupné půdní vláhy v celém profilu a došlo k opětovnému zhoršení situace, která je patrná na základní mapě. Neutěšená situace momentálně panuje ve všech krajích, nicméně nejdéle trvá současná anomálie v krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, na východě Čech a na většině území Moravy.

 
Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem znovu snížilo téměř na celém území a zasahuje všechny produkčních oblasti ČR. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 9.8. zasaženo prakticky celé území státu. Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo 9/10 území (oproti 7/10 v minulém týdnu). Pouze 0,1% území ČR je vodou v povrchové vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na méně než 4% území, naopak nedostatek vláhy se objevil téměř na 9/10 území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti je téměř 99% území, zatímco profily s dostatečnou zásobou se na našem území prakticky nevyskytují (méně než 0,2%). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na více než 2/3 území oproti 4/10 v uplynulém týdnu. Míra nasycení půdního profilu dosáhla nejnižší hodnoty v letošním roce.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, jsme svědky již měsíc trvající výrazné anomálie téměř na celém území, ačkoli v některých regionech trvá tento stav podstatně déle. V porovnání s minulým týdnem se již tak poměrně špatná situace ještě zhoršila. Hodnotíme-li ČR jako celek, pak nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má prakticky celé území jak v povrchové vrstvě, tak v celém profilu. Výrazná anomálie zasahuje všechny kraje, zejména pak kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočinu a téměř celou Moravu. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, dosáhl 97 % v rámci celého půdního 97% a 90 % v povrchové vrstvě. Na přesně 8/10 plochy ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území převládá velmi nízká vlhkost půdy pod travnatým porostem především v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je na 70 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 45 % stanic a v 50-100 cm na 42 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) není registrována na žádné stanici. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují nejčastěji ve vyšších polohách, naopak nejnižší v nížinách prakticky na celém území.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 9.8. (zde). Série map poměrně jasně zachycuje období mírně zhoršené relativní kondice vegetace koncem června, a naopak spíše nadprůměrně dobrou kondici v první polovině července oproti obvyklým hodnotám v tomto období. Aktuální mapy z 26.7. až 9.8. pak jednoznačně zachycují nižší hodnoty relativní kondice vegetace na velké části území ČR, což můžeme jednoznačně přisuzovat vlivu pokračující suché epizody. (V případě mapy z 9.8. se jedná o operativní produkt, který může být v následujícím týdnu upřesněn díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících).
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se většině aktivních respondentů jeví jako velmi výrazné. Potvrdil se trend, kdy ve většině ze 22 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos. Významné až zásadní snížení výnosů v důsledku sucha pak očekávají okresy Plzeň sever, Písek, Strakonice, České Budějovice a Znojmo. Většina respondentů očekává, že sucho bude mít výrazně negativní dopady na výnos, a to zejména okopanin a kukuřice. Dopady na výnosy obilnin nejsou ve většině okresů vnímány jako zásadní. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě koresponduje velmi dobře s modelovými odhady. Naši zpravodajové zdůrazňují také negativní dopad na produkci ovoce a vinné révy (aktuálně v okresech Břeclav a Brno venkov, nicméně situace je vážná i v dalších okresech).
 
Na základě analýzy družicových dat v průběhu sezóny, očekáváme, že negativní dopady postihnou zejména jařiny, a v menší míře i ozimou řepku. Podle našich odhadů je negativní dopad sucha na výnos ozimých obilnin nižší, než se všeobecně očekávalo, což potvrzují i zprávy z probíhajícící sklizně a od našich respondentů. Naopak velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradojaové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako velké riziko vidíme aktuální výhled počasí pro měsíc srpen a počátek září.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden byl opět tropický a suchý. Srážek bylo na území České republiky zaznamenáno jen minimálně a šlo pouze o lokální bouřky. Dvě významnější bouřkové buňky se objevily minulý týden na Jižní Moravě, poté byly lokální srážky zaznamenány na severovýchodní Moravě, v západních a jižních Čechách. To se projevilo i v týdenních úhrnech, které byly na většině území České republiky nulové. Teploty vzduchu měly v minulém týdnu rostoucí trend, kdy počátek týdne byl v průměru o 5-7°C chladnější než jeho závěr. V maximálních teplotách byl tento rozdíl ještě větší. V neděli 2.8.2015 se maxima šplhala nejčastěji k 25°C, naopak v pátek a sobotu (7-8.8.2015) jsme zažili nejteplejší dny letošního roku a většina území měla maximální teplotu vyšší než 35°C, a na některých lokalitách stoupaly teploty i k hranici 40°C (většinou ve středních Čechách). Minimální teploty vzduchu v noci a nad ránem se pohybovaly minulý týden v rozmezí 15-20°C. Rychlost větru byla nejčastěji do 2 m/s, jen lokálně při bouřkových situacích přechodně vítr zesílil.