9. září 2018

Shrnutí:
V tomto týdnu se nám zmírnil rozsah sucha a to hlavně v oblastech, kde byly jeho projevy mírnější. Sníženou kapacitou vody trpí 58 % území republiky. Plocha extrémního sucha se ale od minulého týdne nezmenšila (17 %). Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají nadprůměrné teploty vzduchu. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

V uplynulém týdnu (2. 9. – 8. 9. 2018) jsme byli zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Poté se v počasí začal projevovat vliv tlakové výše. To se projevilo také v rozložení srážek. Těch bylo nejvíce v neděli až úterý. Většina srážek spadla v jižní polovině republiky, kde byly úhrny většinou od 25-50 mm/týden, což odpovídá přesně naší týdenní předpovědi. Na severním okraji republiky nepršelo vůbec nebo jen pár milimetrů a směrem na jih srážek přibývalo. Maximální teploty během týdne byly nejčastěji od 22-26 °C a nebyl tam zásadní mezidenní rozdíl. Vláhový deficit v půdě se tedy na jihu území snížil a to dosti podstatně, ve středu a na severu však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno zvláště v severních Čechách. Na 31 % území přesahuje deficit 40 mm a na 9 % plochy pak 60 mm, tedy v zásadě stejně jako před týdnem. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zde prozatím uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí a části Německa, se suchem zasažených oblastí však největší zlepšení zažila Česká republika.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na velké části území zůstává neuspokojivá. Nicméně letošní suchá epizoda z pohledu plošného rozsahu zvolna ustupuje, nicméně zatím neočekáváme její ukončení. I nadále na téměř 2/3 území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám ve středu, na severu a na východě Čech a v hlubší vrstvě pak na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a zčásti v Jihomoravském a to v jeho severní části ale také Plzeňském a Karlovarském. Zprávy o hladinách podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Zlepšení tedy zatím stačilo na zlepšení v povrchové vrstvě půdy.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 9. 9. v celém profilu na 59 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 85 % (tedy o 10 % méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec srpna na 30 % území tedy přibližně jako před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 39 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 17 % což je podobná hodnota jako před týdnem. Byť sucho ustupuje dynamika ústupu oproti minulému týdnu výrazně zvolnila.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se opět mírně snížil. Nejhlubší deficit nadále zasahuje sever a východ Čech a v menší míře pak i jih a západ Čech, sever kraje Jihomoravského, a části krajů Olomouckého, Zlínského i Moravskoslezského. V jádru aktuální epizody v Čechách je nejvíce zasažen střed a sever kraje Středočeského a v ještě větší míře všechny kraje ve východních a severních Čechách. Nadále platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých vrtech a také průtoky ve vodních tocích dle zpráv kolegů z ČHMÚ.
V celém profilu do 1 m se k 9.9. vyskytuje deficit na prakticky celém území Čech a v části Moravy i když zde došlo k výraznému zlepšení. Na 63 % území je deficit nejméně 20 mm, na 33 % pak deficit nejméně 40 mm a na 9 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.
Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo v povrchové vrstvě zvláště na jihu území a větší části Moravy a ve vrstvě 40-100 cm stagnovalo, což se perfektně shoduje s měřeními půdní vlhkosti. Nicméně situace je nepříznivá podél pravého břehu toku řeky Moravy a dále pak v celé oblasti Polabí, Poohří a na dolním a středním toku řeky Vltavy v Čechách i na Vysočině. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 38 % území, nedostatečná na 6% zatímco relativně dobře nasycena je na 37% území. Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 8 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 63 % území a na 17 % se stále pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení tj. lze očekávat projevy stresu suchem.

Kondice vegetace: Relativní kondice vegetace je nadále na většině území horší než je obvyklé, s výjimkou Frýdecko-Místecka, Javornicka a lokálně na jihu Čech. Bohužel během sezóny došlo na předpokládané vyčerpávání rezerv půdní vláhy, který dlouhodobě dynamiku rozvoje vegetace zlepšovaly. Toto zhoršení jsme předvídali od května s tím, jak bude ubývat disponibilní vláha. V posledním týdnu jsme pozorovali zhoršení kondice vegetace na západě území. S ohledem na končící sezónu lze očekávat spíše stagnaci nebo mírné zhoršování kondice vegetace, které probíhá již od počátku května. Relativní dynamika signalizuje, že dopady sucha jsou reálné a projevují se i na výnosech (viz www.vynosy-plodin.cz). Podobný vývoj sledujeme již několik týdnů nejen v ČR ale i v Braniborsku a nyní i větší části Německa, Nizozemí, Belgii a Dánsku. Naše odhady jsou potvrzovány zprávami od našich respondentů v části dopady na zemědělství.

Dopady na zemědělství: Zprávy 219 zpravodajů z 62 okresů ukazují lepší stav nasycení povrchové vrstvy, ale současně potvrzují, co již ukázaly mapy kondice vegetace. Mapa dokládá také, že obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice se v některých okresech naplnily a očekávají se negativní dopady i na produkci brambor a cukrovky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 62 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Vysoký je počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 20 okresech. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 29 okresech a v 15 pak škody středního rozsahu. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky zvýšily vlhkost půdy na jihu a východě ČR ve vrstvě 0 až 50 cm, na ostatním území vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 15 % stanic, v 10 až 50 cm je na 44 % stanic a v 50-100 cm na 62 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 3 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu území, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (2. 9. – 8. 9. 2018) jsme byly zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Poté se v počasí začal projevovat vliv tlakové výše. To se projevilo také v rozložení srážek. Těch bylo nejvíce v neděli až úterý. Většina srážek spadla v jižní polovině republiky, kde byly úhrny většinou od 25-50 mm/týden, což odpovídá přesně naší týdenní předpovědi. Na severním okraji republiky nepršelo vůbec nebo jen pár milimetrů a směrem na jih srážek přibývalo. Maximální teploty během týdne byly nejčastěji od 22-26 °C a nebyl tam zásadní mezidenní rozdíl. Noční a ranní teploty vzduchu byly vyšší do úterý, poté s nočním vyjasněním klesly. I tak byly často mezi 10-15 °C. Větrněji bylo v první části týdne a to v souvislosti tlakovou níží. Poté vítr zeslábl.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území jen k menším změnám a situace se nejvíce k lepšímu změnila v oblasti ČR a Rakouska. Půdy na střední Moravě a zvláště v Polabí i nadále ukazují nasycení podobné jako nejvíce suchem zasažené oblasti Braniborska v Německu. Lze říci, že pozorovaná epizoda sucha v roce 2018 na území ČR souvisí s podobně intenzivní epizodou zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, ale s ohledem na roční dobu není nikterak neobvyklá.
Jih sledovaného území se nadále vyznačuje výrazně lepší než obvyklou kondicí vegetace s výjimkou některých regionů v jihovýchodním Maďarsku. Velmi dobrá kondice vegetace je současně pozorována na východě domény v pásu států od Běloruska na severu po Bulharsko na jihu. Celkově je letošní situace na jihovýchodě domény neobvykle dobrá. Naopak po nesezónně vysokých teplotách a jasném počasí se projevuje vliv nedostatku vláhy zejména v Německu, v oblasti BENELUXU a na jihu Dánska a zvláště v ČR. Zhoršení vidíme i ve východní Francii. Kondice vegetace v těchto regionech je až o 25 % horší než je obvyklé. Výrazně horší je kondice vegetace prakticky v celé České republice, a v menší míře i v severním Rakousku, jihozápadním Polsku a v některých regionech Slovenska.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (10.9. – 17.9.2018) budeme většinou pod vlivem tlakové výše s přílivem teplého vzduchu od jihu. Ve čtvrtek se začne k nám přibližovat studená fronta, která by měla převážně v pátek přinést na naše území srážky. Ty ale nebudou příliš vydatné. Nejčastější úhrny by měly být do 10 mm/týden, na některých místech nemusí pršet vůbec. Teploty vzduchu budou vyloženě letního charakteru. Příliv teplého vzduchu by měl vrcholit ve středu a ve čtvrtek, kdy nejsou vyloučeny i tropické teploty vzduchu. Poté se mírně ochladí na maxima mezi 20-25°C. Minimální teploty se ještě budou udržovat nejčastěji mezi 10-15°C. Rozsah sucha se bude mírně zvětšovat v první půlce týdne. S předpokládanými srážkami v pátek by se prohlubování mělo zastavit a zase vrátit na hodnoty odpovídající současnému stavu. Stále bude pokračovat horší situace v hlubších vrstvách 40-100 cm, kde budou nadále pozorovány kategorie S4 a S5 v podobném rozsahu jako nyní. Povrchová vrstva 0-40 cm bude zasažena suchem jen v malém procentu území a to hlavně na severu. Relativní nasycení půdy v celém profilu 0-100 cm bude zůstávat nejhorší stále v Polabí a to nejčastěji jen na 20-40 %. Naopak v jižní polovině republiky bude půda k příští neděli nasycena z 50-70 %.
Podle dlouhodobého výhledu modelu GFS ensemble (do 26. září) budou teploty vzduchu nadále nadprůměrné a to až dokonce o 8 °C v období od 18-22. září. Ke konci měsíce budou postupně klesat k obvyklým hodnotám, ale stále lehce nad nimi. Srážkově bude období spíše slabší nebo průměrné. Není zde zatím predikované delší období s vyšším úhrnem srážek.
Podle dlouhodobého výhledu modelu ECMWF ensemble (až do 7. října) je předpověď teplot vzduchu velice podobná. Na dalších 14 dní předpovídá tento model nadprůměrné teploty vzduchu. Pro konec září a počátek října pak předpokládá průměrné hodnoty. Srážky predikuje tento model průměrné.
Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval. Naopak čekáme stagnaci současného stavu, či mírně zhoršování a to hlavně díky stále nadprůměrným teplotám.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše nadprůměrné. Srážky jsou očekávány spíše blízké průměru. Aktuální dopad sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou bude proto přes jisté zlepšení v uplynulých 2 týdnech pokračovat.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou jižní Moravy a části jižních Čech k nižšímu než obvyklému nasycení až do první dekády října.. V případě severních, středních a východních Čech, severu Jihomoravského kraje, ve středu kraje Olomouckého a v kraji Moravsko-slezském i Zlínském se setkáváme s negativní prognózou až poloviny první dekády listopadu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.