Tým Intersucha

Tým Intersucha

Tým projektu Intersucho je tvořen řadou významných českých vědců a vznikl v roce 2012, kdy byla zahájena činnost samotného projektu. Tým tvoří nejen vědci, ale také odborní pracovníci zajišťující provoz webového portálu. Mezi další významné vědecké kolegy řadíme i naše spolupracovníky ze zahraničí (Evropa, USA).

 

Kde vidíme smysl naší práce? Naši činnost vnímáme jako odpověď na rostoucí riziko výskytu období sucha ve střední Evropě, které je v posledních letech s velkou pravděpodobností nejvyšší za posledních 130 let. Pro Českou republiku, která je odkázána na rovnoměrné rozložení srážek během roku, jde podle výsledku nejen našich výzkumů o zcela zásadní věc. Proto jsme se rozhodli uchopit problematiku sucha komplexně a nezabýváme se tak jen aktuálními projevy sucha v dané sezóně. Ambicí týmu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Protože jde o mezioborový projekt, tak se na jeho řešení podílejí meteorologové, odborníci na fyziku atmosféry, klimatologové, specialisté na historickou klimatologii, agro-klimatologové, dendrochronologové, eko-fyziologové, historici, archiváři či socio-ekonomové ve spolupráci s experty, kteří zpracovávají a interpretují družicová data. Tým doplňuje programátor a specialisté na využití geografických informačních systémů.

Jednotliví členové týmu jsou představeni v medailoncích.

 • prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
    |  

  prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

  se myšlenkou funkčního a víceúrovňového systému pro monitoring sucha zabývá od roku 2001. Ve spolupráci s ostatními členy řešitelského kolektivu se tento cíl daří realizovat. Zoodpovídá za architekturu a metodiky systému, navrhoval a řídí jeho vývoj a zabývá se vyhodnocováním jeho výsledků. Vede nebo se podílí na studiích analyzujících příčiny a dopady aktuálních epizod sucha. V rámci své výzkumné činnosti se intenzivně věnuje studiu sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zoohledněním dopadů změny klimatu.

 • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
    |  

  prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

  se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů změny a variability klimatu na polní plodiny, včetně dopadů zemědělského sucha na agrosystémy. Propojením růstových modelů, indexů sucha a výsledků polních experimentů buduje pedagogickou a výzkumnou platformu využitelnou pro vzdělávání, základní i aplikovaný výzkum a současně jako datovou bázi využitelnou k přednáškám pro praxi.

 • Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
    |  

  Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

  se dlouhodobě zabývá zpracováním klimatologických údajů od kontroly kvality dat přes homogenizaci, časovou a prostorovou analýzu těchto řad až po zpracování výstupů klimatických modelů. Pro tyto účely aplikuje již ověřené nebo nové postupy a vytváří softwarový nástroj použitelný pro širší vědeckou komunitu (AnClim, ProClimDB).

 • Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.
    |  

  Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

  je absolventem Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU, doktorát získal v oboru fyzické geografie. Tématem disertační práce byl vztah změny klimatu a révy vinné. V současnosti se zabývá kontrolou kvality dat, homogenizace, tvorbou technických řad, analýzou časových řad a zpracování výstupu klimatických modelů.

 • RNDr. Aleš Farda, Ph.D.
    |  

  RNDr. Aleš Farda, Ph.D.

  se věnuje klimatickému modelování se zaměřením na použití regionálních klimatických modelů ve vysokém prostorovém rozlišení. Tyto aktivity jsou doplněny i výzkumem klimatu s pomocí globálního modelu ARPÉGE (CNRM-CM5). Bádání je zaměřeno zejména na projekce možných stavů budoucího klimatu, ale rovněž na rekonstrukce historického klimatu se zřetelem na oblast střední Evropy.

 • PD Dr. Ulf Büntgen
    |  

  PD Dr. Ulf Büntgen

  je vedoucí dendrologické skupiny Švýcarského federálního výzkumného institutu WSL, výzkumným pracovníkem Oschegerova centra pro výzkum klimatických změn (OCCR) na Univerzitě v Bernu a také vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně. Je velmi aktivní v publikační činnosti, mimo jiné publikuje v časopisech Nature, Science, PNAS, Frontiers in Ecology and the Environment. Svým výzkumem letokruhů propojuje archeologii, biologii, klimatologii, ekologii a historii.

 • Dr. Ing. Martin Možný
    |  

  Dr. Ing. Martin Možný

  je klimatolog a agrometeorolog, expert COST-ESSEM. Působí na Mendelově univerzitě v Brně a Českém hydrometeorologickém ústavu. Odbornými zájmy jsou agrometeorologie a fenologie, monitoring sucha, výstraha před požáry, modelování růstu a vývoje rostlin, klimatické změny, meteorologická pozorování; výpar, evapotranspirace, půdní teploty a vlhkost, promrzání půdy.

 • Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.
    |  

  Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.

  je zodpovědná za zpracovávání a správu databáze a vizualizaci dat monitoringu sucha v rámci geografického informačního systému (GIS). Věnuje se prostorové analýze dat v dopadových studiích změny klimatu na agrosystémy. V současnosti se zabývá analýzou satelitních snímků a využitím metod dálkového průzkumu pro monitoring a prognózu sucha v České republice.

 • Bc. Jan Balek
    |  

  Bc. Jan Balek

  se většinu času věnuje tvorbě softwaru v programovacím jazyku Delphi (AgriClim, SoilClim,atd.). Dále se podílí na zpracování meteorologických a pedologických dat využitelných pro dopadové studie změny klimatu na zemědělskou produkci. Okrajově se zabývá tvorbou webových prezentací.

 • Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
    |  

  Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

  se věnuje výzkumu dlouhodobých fenologických řad planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v lužních lesích na jižní Moravě. V rámci projektu se mimo jiné zabývá fenologií zemědělských plodin a interakcí s planě rostoucími rostlinami během suchých let. Dále také shromažďuje databázi historických klimatických a proxy dat pro potřeby výzkumu suchých period v rámci střední Evropy.

 • doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
    |  

  doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

  se v rámci své odborné činnosti věnuje modelování růstu a vývoje zemědělských plodin v současných i očekávaných klimatických podmínkách. Dále se zabývá měřením a modelováním vodní bilance krajiny, metodami hodnocení zemědělského sucha a jeho následnými dopady na lokální a regionální úrovni. V rámci této činnosti rovněž spolupracuje s farmáři a zástupci zemědělské praxe.

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
    |  

  prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

  Masarykova univerzita

  je profesorem fyzické geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se věnuje problematice změn a kolísání klimatu v českých zemích a ve střední Evropě. Specializuje se na studium variability klimatu v období přístrojových pozorování, rekonstrukce klimatu na základě dokumentárních pramenů a na analýzu hydrometeorologických extrémů podle dokumentárních údajů a systematických meteorologických a hydrologických pozorování (historická klimatologie a historická hydrologie).

 • doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
    |  

  doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

  je odborníkem v oblasti klimatologie, historické klimatologie. Zabývá se také rekonstrukcí klimatu na základě dokumentárních údajů a přírodních proxy dat v poslední miléniu. Je také odborníkem v metodách kvantitativní rekonstrukce, analýz časových řad meteorologických prvků a jejich klimatologických charakteristik. Věnuje se také studiu biofyzikálních parametrů metodami dálkového průzkumu Země a digitálního zpracování obrazu.

 • RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.
    |  

  RNDr. Martin Dubrovský, Ph.D.

  je statistickým klimatologem (absolvent MFF UK v Praze) a zabývá se zejména konstrukcí klimatických dat (reprezentujících současné i budoucí klima) pro studie zaměřené na analýzu dopadů změny klimatu. Mezi jeho odbornosti patří: (a) Konstrukce stochastických meteorologických generátorů, jejich validace a využítí v "dopadových" studiích. (b) Konstrukce scénářů změny klimatu z výstupů globálních a regionálních klimatických modelů (GCM a RCM); pro použití v dopadových studiích jsou vytvářeny ansámbly scénářů reprezentujících nejistoty v projekci budoucího klimatu. (c) Analýza dopadů změny klimatu na klimatické charakteristiky (včetně charakteristik sucha).

 • Ing. Milan Fischer, Ph.D.
    |  

  Ing. Milan Fischer, Ph.D.

  Tématem jeho dosavadního vědeckého bádání je kvantifikace spotřeby vody ekosystémů a zemědělských kultur částečně nahrazujících tradiční pěstované plodiny. Konkrétně se jedná se o tzv. bioenergetické plodiny a trvalé travní porosty. Hlavní otázkou je zda zvýšení podílu pěstování těchto kultur může negativně či pozitivně ovlivnit tlak na vodní zdroje. Mimoto se zabývá analýzami a modelováním biofyzikálních vztahů mezi půdně-klimatickými podmínkami, fyziologií, spotřebou vody, produkcí a vývojem těchto specifických (agro)ekosystémů.

 • doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
    |  

  doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.

  Pracuje jako vedoucí sekce výzkumu pro IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., a spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně. Jeho odborné zájmy zahrnují lesnictví, produkční ekologii lesa, adaptační a mitigační strategie ve vazbě na změny prostředí. Ve své práci propojuje základní a aplikovaný výzkum. Zajišťuje výuku lesnictví na Přírodovědecké fakultě JČU v Českých Budějovicích. Je národním expertem pro vykazování emisní bilance sektoru krajiny a lesnictví v rámci požadavků Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

 • doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
    |  

  doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

  je zaměstnancem Ústavy ochrany lesa a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se mimo jiné dopadům klimatických změn na lesy a na hospodaření v nich a návrhům možných adaptačních opatření.

 • Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.
    |  

  Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

  vystudovala Fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Pracuje v oboru historické klimatologie, kde se zabývá převážně analýzou záznamů o počasí z dokumentárních pramenů v českých zemích, a také zpracováním meteorologických měření z přístrojového období. Předmětem výzkumu je také studium výskytu a statistické zpracování hydrometeorologických extrémů jako jsou např. povodně, sucha, a dále analýzou časové a prostorové variability klimatu v ČR.

 • Ing. Matěj Orság
    |  

  Ing. Matěj Orság

  se zabývá vlivem limitujících klimatických faktorů (sucho, vysoké teploty, mráz, vítr) na produkci plantáží rychle rostoucích dřevin. Zejména pak na identifikaci a kvantifikaci vlivů těchto faktorů pomocí ekofyziologických měření (napr. měření intenzity transpiračního proudu - sap-flow) a jejich vztahem k akumulaci nadzemní biomasy. Je také spoluzodpovědný za zakládání, realizaci a vyhodnocování terénních experimentů.

 • Ing. Gabriela Pozníková
    |  

  Ing. Gabriela Pozníková

  je studentkou doktorského programu Aplikovaná bioklimatologie na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity. Specializuje se na vodní režim v krajině. Ve své dizertační práci se zabývá srovnávání metod měření evapotranspirace (ET) v zemědělské krajině. Jejím hlavním zaměřením je měření ET scintilometrickou metodou nad různými zemědělskými kulturami České republiky a Rakouska.

 • Mgr. Lucie Kudláčková
    |  

  Mgr. Lucie Kudláčková

  se zabývá zpracováním a vizualizací dat v geografických informačních systémech (GIS). Zpracovává získané podklady od zemědělců, jakožto spolupracujících partnerů, kteří reportují aktuální dopady sucha v katastrálních územích. V rámci svého pracovního zaměření se podílí na produkci podkladů pro portály www.intersucho.cz a www.vynosyplodin.cz. V rámci projektu pak zajišťuje především tvorbu mapových a grafických výstupů.

 • Mgr. Monika Bláhová
    |  

  Mgr. Monika Bláhová

  se zabývá zpracováním, správou a vizualizací dat v geografických informačních systémech (GIS). Zaměřuje se hlavně na automatizaci zpracování geografických dat a zpracování dat dálkového průzkumu země.

 • Ing. Eva Pohanková
    |  

  Ing. Eva Pohanková

  je studentkou doktorského studijního programu Obecná produkce rostlinná na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Tématem její disertační práce je Modelování vývoje a růstu ječmene jarního. Součástí její práce je sběr a zpracování dat určených pro kalibraci, validaci a následné porovnání vybraných růstových modelů v klimatických podmínkách České republiky. V rámci své práce provádí měření na polních pokusech a ve spolupráci s ÚKZUZem zpracovává data z dlouhodobých experimentů s polními plodinami.