Krizový režim

Co vlastně děláme:

Během celého roku sbíráme od pondělí 8:00 do čtvrtka do 12:00 on-line dotazníky. V dotazníku hodnotíte stav porostů, který aktuálně panuje v daném katastrálním území. V případě informace o půdní vlhkosti by měla informace ideálně vystihovat stav, který platil v neděli v 7:00 ráno (nicméně z praktických důvodů je možné vztahovat k neděli nebo  pondělí a uvést to v komentářovém poli). V případě otázek na změny vodní bilance pak hodnotíte předchozí týden od neděle 7:00 do neděle 7:00.


Jak dotazníky vyplňovat:

Při vyplňování sběru dat přecházíme v průběhu roku 2018 na dva režimy sběru dat tj. standartní a krizový režim.    


Standartní režim:

 • Pokud není uvedeno jinak, běží sběr dat ve standartním režimu;
 • Data jsou pravidelně zveřejňována na stránkách www.intersucho.cz  pod záložkou „dopady na zemědělství“, stručně komentovány a jsou k dispozici všem respondentům i široké veřejnosti;
 • Sběr dat probíhá v týdenním kroku od pondělí 8:00 do čtvrtka 12:00
 • Respondent volí ze seznamu katastr, ve kterém hospodaří
 • Pokud hospodaří na 2-3 katastrech vyplňuje hlášení pro ten z katastrů, který považuje za reprezentativní. Pokud jde o katastry sousedící nebo blízké a velmi podobné, může uvádět informace souhrnně, s tím že budou vykazovány pod jménem katastru, který považuje za reprezentativnější pro oblast svého hospodaření;
 • Hospodaří-li na 4 a více katastrálních územích doporučujeme:
 1. Zvolit katastr nejlépe vystihující podmínky podniku (průměrný katastr), jako druhý pak katastr, ve kterém se sucho projevuje obvykle nejdříve (např. z důvodu lehkých půd). Pokud takový na sucho citlivý katastr v rámci podniku není, tak volte katastr, který se nachází co nejdále od centra podniku; Smyslem je postihnout celou variabilitu podmínek v rámci podniku.
 2. V případě větších podniků (nebo u hospodářství s menšími výměrami v několika sousedních katastrech), lze v případě standartního režimu slučovat zprávy z blízkých katastrálních území.
 3. Alternativně lze podávat hlášení ze všech katastrů, na nichž podnik hospodaří s tím, že v nich nepěstované plodiny nebudou hlášeny;


Krizový režim:

 • Je vyhlašován týmem InterSucha po konzultacích s pracovníky komoditního úseku MZe, SZIF, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců;
 • Je sdělen respondentům emailem a uveden v záhlaví dotazníku
 • Sběr se řídí pravidly pro standartní režim s těmito odlišnostmi:
 1. Zprávy je nutné formulovat pouze na základě pozorování v rámci daného katastru a není možné sdružovat informace z více katastrů do jednoho (na rozdíl od standartního režimu);
 2. Respondentům je doporučeno reportovat data ze všech katastrů, ve kterých hospodaří, zvláště pokud je riziko poklesu výnosu větší než 30%. tak aby je v případě vzniku nároku na odškodnění bylo možné využít;
 3. V případě reportování poklesu výnosu o 30 a 50% je nutné alespoň 1x přiložit fotodokumentaci potvrzující postižení porostu. Doporučeno je dokumentování škod pomocí fotografií opakovaně. Snímky musí být vždy s uvedením katastru, data a místa pořízení;
 • Zpracovaná informace je kromě uveřejnění na www.intersucho.cz okamžitě zasílána rovněž pracovníkům komoditního úseku MZe, ale také vedení Agrární komory ČR, Zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců;
 • Případný nesoulad mezi uveřejněnými podklady a realitou rozporují zástupci  Agrární komory ČR, Zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců případně ÚKZÚZ nebo SZIF a to neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů, aby bylo možné tento nesoulad prověřit; prosím konzultuje s Mgr. Monikou Bláhovou, Telefon: +420 545 133 094; Email: moblahovaa@gmail.com
 • Po ukončení krizového režimu budou automaticky obnoveny Vámi předem vytvořené skupiny katastrů a historie vašeho zpravodajství.