1. duben 2018

Shrnutí
V uplynulém týdnu (25. 3. 2018 – 31. 3. 2018) přes naši republiku přecházelo více frontálních systémů, ale oproti předpovědi, která slibovala po delší době velké množství srážek, jich nakonec tolik nebylo. Hlavně pršelo ve středu a v sobotu. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a na Šumavě, ale jinak to bylo nejčastěji jen okolo 2-5 mm/den. Vláhový deficit v půdě se mírně zlepšil na celém území, ale jeho charakter přetrvává zvláště pak v případě krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a také Moravskoslezského kraje. Nadále ale jen výjimečně (v 0,6 % území) přesahuje 40 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, byť se situace oproti minulému týdnu zlepšila alespoň na západě ČR a v lokálně i v povodí Moravy a Odry. Na druhou stranu přetrvávají nesezónně nízké průtoky a nenaplnila se tak zcela předpověď z minulého týdne. Ve střední Evropě panuje nejnižší nasycení půdy v Rakousku a právě v ČR jak dokládají naše mapové výstupy pro tuto oblast.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je navzdory existujícímu deficitu díky na většině území trvajícímu vegetačnímu klidu relativně dobrá, ale v nejbližších dnech se situace začne výrazně měnit díky příchodu teplého počasí a očekávaného rychlého nástupu jara. Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně, nicméně znepokojivý je plošný rozsah a trvání deficitu v letošním roce. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 1. 4. v celém profilu na téměř 1/4 území. Hlubší vrstva byla zasažena ze 7 % (tedy více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro počátek března na necelé 1/3 území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 6% území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na méně než 1%.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy:  Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem nezměnilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 2% území, zatímco relativně dobře nasyceno je profil na 3/5 území. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně nevyskytuje.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy je nadále relativně mírný zasahující všechny kraje ČR nicméně pozitivní odchylky nalézáme na jihovýchodě a severozápadě území. Naopak nejhlubší deficit pak zasahuje západ kraje Jihomoravského a východ kraje Jihočeského a dále kraje Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy a regionálně kraje Středočeský a Moravskoslezský. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice nepříznivá, ale na prognózy pro sezónu 2018 je stále relativně brzy. Nicméně vývoj na středním a dolním toku řeky Moravy, na severu Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. K tomu přispívá i slabá sněhová pokrývka během uplynulé zimy. To podle našeho názoru posílí dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 1. 4. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na polovině území ČR, nicméně i nadále je pouze méně než 0,7 % území zasaženo deficitem mezi 40 až 60 mm.

Kumulovaný stres: Aktuální hodnoty kumulovaného stresu neukazují od počátku roku výskyt hodnot pod 30% nasycení (stres suchem) a hodnoty za posledních 6 měsíců v sobě integrují především sušší konec uplynulého roku.

Dopady na zemědělskou produkci: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 25.3. Zprávy 143 zpravodajů z 53 okresů ukazuje relativně příznivý stav a tendenci k vysychání povrchové části profilu což je důležité pro umožnění polních prací. Pouze lokálně se objevovaly zprávy o spíše sušší orniční vrstvě (v posledním týdnu na 13 lokalitách) a negativní vodní bilanci, která je hlášena 6 zpravodaji (z toho 5 v Čechách). V některých okresech jsou hlášeny projevy sucha a ohrožení osevů ozimů, (např. okres Tábor, Kladno, Pardubice kde stále přetrvává vodní deficit) což je i případ několika dalších okresů zvláště v Čechách (Louny a nově okresů na východě Jihomoravského a západě Zlínského kraje). Otázkou zůstává průběh srážek na počátku jara a doplnění zásoby vody v půdě, kde nemůžeme počítat se sněhovou pokrývkou.

Kondice vegetace: Relativní kondice vegetace je na většině území horší, než je obvyklé zvláště pak na severu Čech. Tento stav nelze prozatím spojovat s negativními dopady sucha a odráží především relativně pozdní nástup jara, kdy se nástup vegetačního období mírně opožďuje oproti hodnotám běžným v období 2000-2017. Podobná situace panuje na většině území střední Evropy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k zvýšení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm a ke stagnaci vlhkosti ve vrstvě 10-100 cm na většině území. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 45 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jihozápadní Moravě a ve středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (25. 3. 2018 – 31. 3. 2018) přes naši republiku přecházelo více frontálních systémů, ale oproti předpovědi, která slibovala po delší době velké množství srážek, jich nakonec tolik nebylo. Hlavně pršelo ve středu a v sobotu. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a na Šumavě, ale jinak to bylo nejčastěji jen okolo 2-5 mm/den. V sobotu přes nás přecházela tlaková níže a na ní se tvořily i první bouřky. Silnější konvektivní činnost se objevila východně od Brna. V tento den byly výrazné prostorové rozdíly. Na velké části republiky spadlo jen pár milimetrů, ale lokálně se objevily srážky i okolo 30 mm/den. To se projevilo i v týdenních úhrnech. V Čechách byly týdenní úhrny okolo 5 mm, v Krkonoších, Šumavě a Orlických horách i okolo 20 mm/týden. Na Moravě v pásu od Břeclavi po Jeseníky spadlo většinou okolo 20 mm/týden, jinak jen mezi 5-10 mm/týden. Týden byl chladnější, až o Velikonočním víkendu se začalo postupně oteplovat. Do středy byly maxima nejčastěji do 10°C, poté se začalo oteplovat až k 15°C. Minimální teploty ještě klesaly pod bod mrazu. Teplejší noc a ráno byly ve čtvrtek a v sobotu. Větrnější počasí bylo v neděli a ve čtvrtek, jinak bylo proudění slabé.

Předpověď sucha a prognóza: V tomto týdnu (2. 4 – 8. 4. 2018) bude do čtvrtka pokračovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu. To bude přechodně přerušeno postupem studené fronty ze čtvrtka na pátek. Poté se opět obnoví příliv teplého vzduchu a vliv tlakové výše. Celkově bude tento týden srážkově chudý. Pršet by mělo jen ve čtvrtek, ale velmi málo. Celkové týdenní srážky se předpokládají do 2 mm. Během týdne čekáme převážně teplé počasí s výjimkou čtvrtka a pátka, kdy se přechodně ochladí. Maxima budou nejčastěji mezi 15-20°C, kdy tepleji v první polovině týdne bude v Čechách. Díky studené frontě se pak teploty ve čtvrtek propadnou na 10-13°C, ale o víkendu se zas dostanou nad hranici 15°C. Minimální teploty budou nejčastěji od 4-7°C. Sucho díky malému množství srážek, vyšším teplotách a i slunečnějšímu počasí bude mít spíše tendenci se dále prohlubovat a to hlavně v povrchové vrstvě 0-40 cm. Méně relativní vlhkosti, než je v tuto dobu obvyklé, se začne projevovat i v hlubších vrstvách 40-100 cm, kde už i tento týden pozorujeme první náznaky sucha.

Předkládané předpovědi jsou založené na 5 numerických predikčních modelech (IFS, GFS, GEM, Global UM a ARPEGE), přičemž model IFS je modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď (a využívaný např. webem yr.no), zatímco model ARPEGE je podkladem pro předpovědní model ALADIN, který využívá Český hydrometeorologický ústav. Využití 5 modelů poskytuje lepší představu o možných nejistotách v předpovědi a alternativách vývoje.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 2 týdnech nejprve nadprůměrné a naopak druhá polovina dubna by měla spíše chladnější charakter s tím, že tyto teploty budou doprovázet spíše podprůměrné srážky. Aktuální dopad je s ohledem na nižší spotřebu vody vegetací a krajinou zatím malý, nicméně očekáváme poměrně výrazné změny v průběhu měsíce dubna. Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních a středních Čech, okolí řek Moravy, Svratky, Svitavy a Dyje a sever Moravsko-slezského kraje k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce dubna. V případě středních a jižních Čech a střední a jižní Moravy se lokálně setkáváme s negativní prognózou až do konce měsíce května, a byť tento odhad je zatížen velkou nejistotou ukazuje na existující riziko dlouhodobějšího jarního sucha minimálně lokálně.

Situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají dosti výrazný propad v nasycení půdy na většině území ČR zvláště pak jižní Moravy. Podobný vývoj pozorujeme rovněž v severovýchodním Rakousku a v menší míře se týká i enkláv na východě Německa. Naopak většina území Polska, Ukrajiny, Běloruska a téměř celý Balkánský poloostrov vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Naopak na pobřeží Jaderského moře, při ústí Dunaje a v severní Itálii se objevují enklávy s poměrně nízkým, které jsou obdobné jako v Rakousku a ČR. (Lokálně se nadále nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné ve většině domény s výrazným zhoršením právě na území ČR.

Většina území se vyznačuje horší než obvyklou kondicí vegetace, která je současně horší i oproti minulému týdnu, nicméně tento vývoj spíše odráží pozdní nástup jara oproti letům 2000-2017 a na vyhodnocení vlivu nedostatku vláhy si budeme muset několik týdnů počkat.

1. duben 2018

stáhnout zavřít
1. duben 2018