1. květen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (24.4.–30.4.2022) byly srážky hlavně v období od neděle do úterý. Poté spíše převládalo suché počasí. Srážkové úhrny byly značně prostorově nerovnoměrné. Nejvíce pršelo v celé západní polovině Čech včetně Šumavy a to kolo 15-30 mm za týden. Okolo 20 mm spadlo i na střední Moravě. Naopak na jižní Moravě na mnoha místech spadlo jen do 1 mm za týden. Zhruba na polovině republiky byly zaznamenány úhrny jen do 5-10 mm za týden (jižní Morava, vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj). V první polovině týdne bylo relativně chladno s maximem jen mezi 10-15°C. Poté došlo k oteplení na 15-18°C, lokálně i okolo 20°C. .
V tomto týdnu čekáme průměrné teploty vzduchu a častější lokální bouřky. Půdní vlhkost se bude dosycovat převážně ve vrstvě do 40 cm, ale jen v místech, kde se přeháňky objeví. Spodní vrstvy budou stále zůstávat sušší.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden změnila a došlo opět k prohloubení sledovaného sucha. Hlavní centra nejhlubšího sucha se nachází východně od Prahy, na Táborsku a hranicích Čech a Moravy. Zde je sledováno extrémní až výrazné sucho, na tyto oblasti navazují oblasti s mírným a počínajícím suchem.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zhoršil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován deficitní stav o více než 5 mm na většině území, lepší situace je sledována v severním a západním pohraničí.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se nyní začal vyskytovat v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší, zatímco na jižní Moravě je stav kladný.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. Nadnormální vodnost je sledována místy v severních pohraničních horách a v západních Čechách, kde se vyskytuje také velmi často normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 01. 05. vyskytuje deficit na cca 81 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 49 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 7 % je záporná odchylka o více jak 40 m

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 20–60 %. Nižší stav je sledován v především v Polabí, na střední a dolní Vltavě a na jižní Moravě, kde je stav pod bodem snížené dostupnosti. Poté nižší stav je sledován v jižních Čechách a v severozápadních Čechách. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních Čechách, v severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na Moravě, v jižních a místy v západních Čechách a v severním Polabí mírně horší kondici vegetace než je pro tuto dobu obvyklé. Důležitým prvkem v nadcházejícím období bude dostupnost vláhy pro jejich start na startu sezóny.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24.04. Zprávy 220 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 12 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„spíše sušší bez dopadů“ (40 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (36 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (50 % hlášení) až vlhký (20 % hlášení).
Vegetace se pomalu probouzí a naplno čerpá dostupnou vodu. Na většině místech se v minulém týdnu vyskytly tak potřebné srážky, místy byly hlášeny mrazy, které ovlivnily vývoj vegetace

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24. 04. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, ve vsetínském okrese je hlášeno počínající sucho.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY v rámci sledovaného území projevuje velmi rozmanitě. Všeobecně lze říci, že sevevýchodní část sledovaného území má stav lepší. Nižší stav je sledován v severní Itálii, v Maďarsku, v severním Srbsku a pobřeží Černého moře.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 17 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní Moravě, východních a severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (24.4.–30.4.2022) byly srážky hlavně v období od neděle do úterý. Poté spíše převládalo suché počasí. Srážkové úhrny byly značně prostorově nerovnoměrné. Nejvíce pršelo v celé západní polovině Čech včetně Šumavy a to kolo 15-30 mm za týden. Okolo 20 mm spadlo i na střední Moravě. Naopak na jižní Moravě na mnoha místech spadlo jen do 1 mm za týden. Zhruba na polovině republiky byly zaznamenány úhrny jen do 5-10 mm za týden (jižní Morava, vysočina, Královehradecký a Pardubický kraj). V první polovině týdne bylo relativně chladno s maximem jen mezi 10-15°C. Poté došlo k oteplení na 15-18°C, lokálně i okolo 20°C. Noční teploty nejblíže k bodu mrazu (1-5°C) byly od úterý do pátku. Vítr byl silnější jen počátkem týdne, poté se uklidnil a byl pod denními průměry 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 2.5.2022) budeme nejdříve pod vlivem nevýrazného tlakového pole. Postupně ho začne nahrazovat tlaková výše ležící severozápadně od našeho území. V pondělí až čtvrtek se budou hlavně v odpoledních hodinách objevovat častější bouřky s intenzivními, ale krátkými přeháňkami. Poté by se srážky ve větší míře mohly objevit další úterý, ale to je ještě dosti daleko. V dalších 10 dnech proto očekáváme velké prostorové rozdíly v úhrnech srážek. V místech kde se neobjeví častější bouřky, to může být do 15 mm za 10 dnů. Naopak v místech s častějšími přeháňkami může být zaznamenáno i více než 60 mm za 10 dnů. Teploty vzduchu budou celkem stabilní a to mezi 17-20°C. V noci by se neměly příliš dostávat pod 5°C. Díky častým přeháňkám se bude zlepšovat půdní nasycení vláhou hlavně ve svrchní vrstvě do 40 cm. Ke konci týdne se ale začne opět mírně vysušovat. V hlubších vrstvách 40-100 cm se nic zásadního nezmění a zde bude většinou větší deficit půdní vláhy, než je obvyklé i minimálně v horizontu dalších 10 dnů. Snížená půdní vlhkost v celém profilu bude na 40-60 % území republiky. Mírné a horší sucho pak na 15-40 % území.
Střednědobý výhled do 18. května předpokládá, že teploty se budou pohybovat většinou kolem dlouhodobého průměru. Po 12 květnu je šance aspoň podle části modelů na mírné oteplování. Maximální teploty se budou většinou pohybovat po celé období mezi 17-22°C. Noční mrazy se již příliš nečekají. Po celé období by mělo převládat přeháňkové počasí.
Dlouhodobá předpověď do 13. června předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné nebo jen lehce nadprůměrné. U srážek není opět viditelný žádný zásadní signál a je předpoklad, že bude pršet „normálně“.
V tomto týdnu čekáme průměrné teploty vzduchu a častější lokální bouřky. Půdní vlhkost se bude dosycovat převážně ve vrstvě do 40 cm, ale jen v místech, kde se přeháňky objeví. Spodní vrstvy budou stále zůstávat sušší.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.

1. květen 2022

stáhnout zavřít
1. květen 2022