10. květen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (3.5. – 9.5.2020) byly zaznamenány srážky hlavně v pondělí, kde pršelo prakticky na celém území republiky. V následujících dnech se pak objevovaly hlavně lokální bouřky s místy intenzivními srážkami, ale plošně méně významnými. Nejvíce srážek bylo tedy zaznamenáno na jihozápadě Čech a severovýchodě Moravy a to nejčastěji od 15-25 mm za týden. Na zbytku území pak jen do 10 mm za týden, nejméně pak na jižní Moravě a v závětrné straně Krušných hor. Po většinu týdne bylo spíše chladněji s maximy od 12-18°C. Od čtvrtka se pak začalo oteplovat a denní teploty šplhaly nad 20°C, místy i nad 25°C. Noční teploty po celý týden až na sobotu klesaly na 0-5°C, lokálně dokonce pod bod mrazu.
V následujících 10 dnech modely sice očekávají vydatnější srážky, ale méně než se ještě před týdnem zdálo. Situace se přechodně zlepší ve vrstvě do 40 cm, ale na hlubší vrstvy to mít vliv nebude. To znamená, že dojde pouze ke krátkému zmírnění sucha, ale v horizontu 10 dnů se bude vracet do současného stavu.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden trochu zhoršila. V povrchové vrstvě jsou sledovány všechny stupně intenzity sucha. Pás extrémního sucha je sledován na severní a jižní Moravě a ve Slezsku, další oblast kde sucho zůstává ve výjimečném stavu je Krušnohoří. Hlubší sucho však zůstává také na Plzeňsku, na Novohradsku, v břeclavském výběžku a v Bílých Karpatech.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se trochu prohloubila. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále v jižních Čechách, především na Písecku, Třeboňsku a na Jindřichohradecku, ale také ve Slezsku a v Karlovarským kraji.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 99 % území České republiky, na 13 % se vyskytuje extrémní sucho. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu prohloubil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), i nadále však zůstává celá republika v záporné odchylce.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) se situace mírně prohloubila. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Plzeňska, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně z pěti nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Kategorie podnormální stav a „sucho“ vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se také i místa se stavem „extrémní sucho převážně v Jihočeském kraji a poté v povodí Labe, horní části Moravy.
V celém profilu do 1 m se k 10. 05. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 88 % území je deficit nejméně 20 mm, na 27 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršila hlavně ve střední části republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Více jak polovina území v této vrstvě má relativní nasycení půdy pod 50 %, což znamená pod bodem snížené dostupnosti. V oblastech, kde nasycení dosahuje pod 30 % lze očekávat projevy stresu suchem.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je oproti minulému týdnu na většině území spíše trochu horší.. Příroda se letos probudila zhruba o 14 dní dříve a v jižní části republiky je o 5–10 % více biomasy než je v tomto období obvyklé. Mapa signalizuje relativně časný počátek vegetace, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a odezvou rozvíjející se vegetace a svědčí o časném nástupu některých fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Mapy je třeba interpretovat opatrně, nicméně v doposud příznivé kondici vegetace se už od minulého týdne objevují nepříznivé signály. Aktuální zhoršení kondice vegetace je pravděpodobně kombinací nižších teplot, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu dubna. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz. Mezitýdenní zhoršování kondice vegetace, kterého jsme byly svědky po dobu posledních 2 týdnů, nakonec v řadě regionů vyústilo ve výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zjednodušeně vývoj vegetace přes svůj časný start zpomaloval tak dlouho až aktuální kondice vegetace zaostává za obvyklým stavem. Je nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, protože při vhodném průběhu počasí (chladnější a srážkově bohatší) mohou být negativní dopady překonány. Ačkoliv nastala změna charakteru počasí je potřeba počkat, zda-li byly plodiny zachráněny, a bude pokračovat jejich vývoj. Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene a ozimé pšenice a v menší míře u cukrové řepy, zatímco u řepky nejsou dopady zatím výrazné.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 05. Zprávy 377 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy.
Ve zhruba 75 % hlášených okresů je sledováno střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Šest okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z deseti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru se rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Deště, které přišly v posledních dnech, na mnoha místech pomohly vegetaci a ta začala opět růst a zazelenala se. Ovšem záleží, kolik spadlo srážek, jsou místa, kde srážek bylo velmi málo a situace je i nadále kritická. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, které v podstatě nerostou a panují velké obavy z první seče. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 05. V klatovském, znojemském, přerovském, pardubickém okrese a v okrese Frýdek-Místek jsou sledovány počínající projevy sucha. Praha-západ a Jihlava hlásí pokročilé projevy sucha. Brno-venkov nesleduje projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Index půdní vláhy oproti předcházejícímu týdnu dál klesá a to na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii, na pobřeží Černého moře, jihu Rumunska a také v Maďarsku a severním Srbsku. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru. V České republice je sledována nižší půdní vláha v okolí velkých řek a na jižní Moravě je stav nejhorší.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha snížila.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického pokračoval na většině území s výjimkou několika lokalit, kde spadly srážky, pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 41 % stanic, v 10 až 50 cm je na 20 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 6 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a v Čechách, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách a na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (3.5.–9.5.2020) byly zaznamenány srážky hlavně v pondělí, kde pršelo prakticky na celém území republiky. V následujících dnech se pak objevovaly hlavně lokální bouřky s místy intenzivními srážkami, ale plošně méně významnými. Nejvíce srážek bylo tedy zaznamenáno na jihozápadě Čech a severovýchodě Moravy a to nejčastěji od 15-25 mm za týden. Na zbytku území pak jen do 10 mm za týden, nejméně pak na jižní Moravě a v závětrné straně Krušných hor. Po většinu týdne bylo spíše chladněji s maximy od 12-18°C. Od čtvrtka se pak začalo oteplovat a denní teploty šplhaly nad 20°C, místy i nad 25°C. Noční teploty po celý týden až na sobotu klesaly na 0-5°C, lokálně dokonce pod bod mrazu. Mírně větrnější počasí panovalo od úterý do čtvrtka.

Předpověď a prognóza sucha: 

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.

10. květen 2020

stáhnout zavřít
10. květen 2020