11. září 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 4.9. do 11.9. se situace dále zhoršila a nedostatek vláhy se prohloubil hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém a Vysočina, ale také v kraji Jihočeském, Středočeském a na severu kraje Olomouckého. Nedostatek vláhy přetrvává i v hlubší vrstvě, kde jsou kromě zmíněných krajů suchem zasaženy části krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Povrchová vrstva je nasycena nedostatečně na většině území.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo. Území se sníženou zásobou půdní vláhy pokrývá většinu území s výjimkou pohraničních pohoří a dobře nasycené půdy v kraji Moravskoslezském. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje již na více než 9/10 území, což je stejně jako v uplynulém týdu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu zůstává nízká na úrovni cca 3 %. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na méně než 1/7, zatímco nedostatek zasahuje více než ½ území a situace je horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 18 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 1/20 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná již na 7/10 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje téměř 1/5 území, a to v kraji Vysočina, ve východních a středních Čechách, ale zčásti i v kraji Jihomoravském a Jihočeském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 7/10 území s tím, že je postižena i hlubší vrstva, kde jsou zasaženy více než ⅖ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 2/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie objevují na ⅔ území. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na 13 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo k dalšímu poklesu vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubších vrstvách se vlhkost mírně snížila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 26 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 40 % stanic a v 50-100 cm na 28 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-50 cm na 2 % stanic a v 50-100 cm na 5 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují na Šumavě a v Beskydech, nejnižší ve středních a východních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - Celkově nadále převažuje pozitivní stav kondice vegetace, ale počíná se dle předpokladů v důsledku trvajícího sucha zhoršovat, byť s několikatýdenním zpožděním. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti východních a ve středu Čech, dále částečně v krajích Jihomoravském a Vysočina. V uplynulém týdnu došlo ke zhoršení kondice na většině území. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů i z hlediska lokalizace postižených oblastí. Nadále očekáváme mírné zhoršení kondice vegetace, a to zvláště ve východních Čechách a na Vysočině.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 121 zpravodajů ze 49 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativní hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální (na Moravě) až sušší, resp. extrémně suché (Čechy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena především v krajích středních a východních Čech, na jihovýchodě kraje Vysočina a na jižní Moravě. Nicméně na řadě míst je subjektivně stanovené nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze tří okresů. V dalších 12 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha, a naopak ve stejném počtu okresů není žádný negativní dopad na výnosy očekáván.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (4.9 - 10.9.2016) bylo počasí zpočátku spíše pod vlivem zvlněné studené fronty, ale od poloviny týdne se začala prosazovat tlaková výše se slunným a teplým počasím. Po ránu se objevovaly první významné mlhy a inverze. Významné srážky se vyskytovaly na zvlněné studené frontě v neděli a v pondělí (4-5.9.2016). V neděli pršelo hlavně na východě a severovýchodě Moravy, a poté v Krušných a Jizerských horách. V těchto oblastech spadlo nejčastěji mezi 10-20 mm/den. V pondělí pršelo převážně ve východních Čechách a také na severovýchodě Moravy. Denní úhrny v těchto místech dosahovaly 15-30 mm/den. Celkově v uplynulém týdnu byl zaznamenán déšť prakticky na celém území České republiky, ale jsou zde značné prostorové rozdíly. Na většině území napršelo jen do 10 mm/týden, ale například na severovýchodě Moravy i kolem 50 mm/týden. V neděli se maximální teploty ještě na většině území pohybovaly mezi 26-30 °C, ale příchod studené fronty znamenal výrazné ochlazení, a to až o 10 °C. V pondělí a úterý maxima většinou dosahovala hodnot kolem 20 °C. Ve středu se již oteplilo a až do konce týdne vydržely vysoké teploty vzduchu. Od čtvrtka až do soboty byl zaznamenán opět tzv. „tropický“ den. Minimální teploty vzduchu můžeme v uplynulém týdnu hodnotit jako relativně vyrovnané. Nejčastěji se pohybovaly mezi 9-14 °C. Se studenou zvlněnou frontou byly spjaty i vyšší rychlosti větru v první polovině týdne. Naopak v druhé půlce vítr postupně slábl.