13. březen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 28.2. do 6.3. došlo k znovu ke zlepšení situace, a díky pokračujícím srážkám zejména na západě území je situace ve svrchních 100 cm půdy ve většině regionů mimo ohrožení suchem. Na severovýchodě území nadále přetrvává lokální nedostatek vláhy, a zvláště v hlubší vrstvě je zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na malou zásobu vody poutanou ve sněhu (zejména na východě území a v nižších polohách) existuje i přes aktuální zlepšení stavu riziko sucha zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod a vláhy hlubších vrstev půdního profilu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně nezměnilo a zůstává relativně dobré. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 13.3. prakticky nevyskytovala. Extrémní nedostatek vláhy nenastává a více než 96% území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 95% území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 0,1% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 95% území. Nenajdeme prakticky lokality se stresem suchem nebo s obsahem půdní vláhy pod bodem snížené dostupnosti. Nedostatek vláhy zůstává problémem prakticky již jen v některých enklávách na severu Moravy, ale zde bude pravděpodobně i v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila. Přesto nepříznivá situace přetrvává v kraji Moravskoslezském a Olomouckém (nikoliv však v povrchové vrstvě) a v omezeném rozsahu na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách, nicméně se v současné době nerozšiřuje. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 2% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na 8% území. Zřetelná anomálie stále zasahuje hlubší část profilu (13% území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 3% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie prakticky nevyskytují. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 0,5% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území ČR nedošlo k výrazným změnám vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-50 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 75 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 65 % VVK. Ve vrstvě 0-20 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 20-50 se vyskytuje na 5 % a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 24 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm v 21 % a v 50-100 cm na 17% stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se nadále vyskytují především v Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je období od podzimu hodnoceno jako vláhově normální, nicméně poslední odpovědi zachycují již zlepšení z posledních týdnů a objevují se i hodnocení nadprůměrné vodní bilance. Na druhé straně více než 20 lokalit klasifikuje průběh sezóny zatím jako spíše suší. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá vlhká a zvláště velmi vlhká půda. Dopady sucha na ozimy jsou hodnoceny jako zřetelné v oblasti středních a západních Čech a v menší míře i na Moravě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (6-12.3.2016) byl spíše srážkově chudší. Nejvíce pršelo v pondělí a v úterý, kdy se k nám tlačila frontální oblačnost a přinesla větší množství srážek, které byly na řadě míst sněhové. Nejvíce srážek spadlo ve východních Čechách, kde byly naměřeny v úterý i úhrny přes 20 mm/den. Na mnoha místech spadlo i více než 10 cm nového sněhu. Ten pak během zbytku týdne většinou v nižších a středních polohách roztál. Celkové týdenní úhrny prakticky kopírují stav z úterý. Tedy největší týdenní úhrny jsou právě na východní Moravě, a to od 20-30 mm/týden, jinak na většině území spadlo jen do 5 mm/týden. V uplynulém týdnu bylo chladněji hlavně v pondělí až do středy, kdy se maxima pohybovala většinou do 5°C. Ve čtvrtek se oteplilo, kde hlavně v nížinách se dostávala maxima i nad 10°C. Poté opět docházelo k postupnému ochlazování. Minimální teploty se celý týden pohybovaly většinou kolem bodu mrazu. Vítr byl dosti proměnlivý. Po větrné neděli (6.3.2016) se vítr výrazně zmírnil, ale koncem týdne (pátek-sobota) opět zesílil ze severovýchodního směru.