13. září 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 6.9. do 13.9. se situace pokud jde o zásobení půdní vláhou výrazně zlepšila v povrchové vrstvě, ale profil jako celek se nadále vyznačuje nedostatkem vláhy zejména v kraji Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Libereckém, na jihu a východě Středočeského a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém. Naopak poměrně vysoké hodnoty půdní vlhkosti se vyskytovaly v Krušných horách, Krkonoších a zvláště pak na Českomoravské vrchovině (s lokálními výjimkami) či v oblasti Bílých Karpat.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů opět mírně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 13.9. zasaženo něco přes ½ území státu (oproti ⅗ v minulém týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě jsou ohrožena méně než 3% území a prakticky se nevyskytují nejextrémnější kategorie. Nicméně pouze na ⅕ území ČR je nasycení v této vrstvě dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno pouze na 13% území, naopak nedostatek vláhy se objevil na 3/4 území (což je zhruba stejný stav jako v uplynulém měsíci). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti je nadále více než 7/10. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na 14% území, což je o 2% méně než v minulém týdnu. Míra nasycení půdního profilu dosáhla svého letošního minima v týdnu od 2.-9.8., nicméně přes postupná zlepšení k zásadnímu obratu doposud nedošlo.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, jsme i nadále svědky mírného zlepšení stavu oproti minulému týdnu ve většině suchem nejpostiženějších oblastí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 1/5 území v povrchové vrstvě a v celém profilu pak 2/3 území. Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu v kraji Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraje, většinu území Plzeňského a o něco méně Jihočeského kraje, dále Moravskoslezský kraj a sever Olomouckého kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se těsně přiblížil 1/2 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, ale méně než 5 % v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 18% území ČR, což je mírné zlepšení oproti předchozímu týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračuje období s nízkou vlhkostí půdy na většině území, nejnižší vlhkosti se vyskytují ve vrstvě 10 až 100 cm. Ve vrstvě 0-10 cm je na 24 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 37 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je ve vrstvě 0-10 cm a 10-50 cm na 10 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v západních, středních a východních Čechách a na severní Moravě.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 13.09. (zde). Mapy z 26.7. až 30.8. jednoznačně zachycují nižší hodnoty relativní kondice vegetace na téměř celém území ČR, což můžeme jednoznačně přisuzovat vlivu suché epizody. Aktuální mapa naznačuje zlepšení stavu oproti minulému týdnu, ale horší než obvyklý stav vegetace přetrvává zvláště v regionu jižních Čech a severní Moravy, a také prakticky ve všech regionech, kde zaznamenáváme nižší než obvyklou půdní vlhkost. (V případě mapy z 13.9. se jedná o operativní produkt, který může být v následujícím týdnu upřesněn díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících).
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se mnoha aktivním respondentům jeví jako velmi výrazné zejména u kukuřice, brambor a cukrové řepy. Pokračuje trend, kdy ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení je očekáván negativní dopad na výnos. Zásadní snížení výnosů v důsledku sucha je nyní hlášeno ze 4 okresů oproti 3 v uplynulém týdnu. Dopady letošního sucha na výnosy obilnin nejsou ve většině okresů vnímány jako zásadní. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v řadě případů již zachytilo nárůst půdní vlhkosti, a také velké lokální rozdíly. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou. Naši zpravodajové zdůrazňují také negativní dopad na produkci ovoce a vinné révy (aktuálně ve 3 okresech).
 
Prognóza výnosů na základě družicových dat v průběhu sezóny se velmi dobře shoduje s výsledky sklizňového zpravodajství, kdy byly podle očekávání negativně ovlivněny spíše jařiny. Naše odhady naznačovaly, že negativní dopad sucha na výnos ozimých obilnin bude nižší, než se všeobecně předpokládalo, což dokládají i zprávy z probíhajícící sklizně a od našich respondentů. Naopak velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradajové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny, zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako aktuální riziko nadále vidíme výhled počasí na konec měsíce srpna a počátek září (viz prognóza zde).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu jsme byly spíše pod vlivem proměnlivého počasí. Na území České republiky sice pršelo skoro každý den, ale úhrny byly většinou slabé nebo jen lokální. Celkově více srážek spadlo spíše v první polovině týdne, naopak od pátku do neděle (11-13.9.2015) pršelo jen sporadicky. Nejvíce srážek v uplynulém týdnu bylo zaznamenáno v oblasti Krkonoš, dále na pomezí jižních, středních Čech a Vysočiny. Týdenní úhrny se zde většinou pohybovaly od 10-30 mm. Naopak méně srážek bylo zaznamenáno hlavně na Moravě. Teploty vzduchu byly minulý týden relativně vyrovnané. Průměrné teploty byly většinou kolem 12°C, až od pátku se začalo oteplovat a průměrné teploty se zvedly zhruba o 4°C. Maximální teploty celý týden většinou atakovaly hranici 18-20°C, o víkendu se dostaly i nad hranici 25°C. Minimální teploty byly nízké hlavně uprostřed týdne (úterý až čtvrtek) s hodnotami kolem 5-7°C na většině území a lokálně klesaly i pod bod mrazu. Silný vítr se vyskytoval hlavně v neděli 6.9.2015, kdy průměrné rychlosti větru se dostávaly i nad hranici 4 m/s. Ve zbytku týdne byl vítr naopak klidný.