16. červenec 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 9.7. do 16.7.2017 přinesl zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Díky nižším teplotám se výrazně zpomalila spotřeba vody rostlinami, což spolu s dozráváním hlavních plodin a snížením jejich spotřeby napomohlo ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní Moravě přetrvává výrazně neuspokojivý stav. Suchem postižena nadále zůstává rozsáhlá oblast východně od horního toku Vltavy až k hranicím Slovenska. V hlubší vrstvě je pak situace výrazně horší a sucho v nějaké podobě zasahuje ⅘ území. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se epizoda sucha projevuje nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. V těchto regionech se v krajině projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu se nicméně zvýšil, i když je z mapy vodního deficitu patrný výrazný lokální deficit srážek. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody a podstatné snížení průtoků na většině toků hlášný kolegy z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše přetrvání dosavadního neuspokojivého stavu s možným zlepšením v příštím týdnu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo alespoň mírně ve všech vrstvách a všech parametrech. Situace je nicméně neuspokojivá na polovině území, zejména na jižní a střední Moravě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/3 území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 1/4 ČR. U 7 % území přetrvává pokles pod hranicí, u níž dochází k projevům sucha. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 15 % území (tj. o 1 % více než před týdnem), zatímco nedostatek zasahuje ½ území (stejně jako v minulém týdnu). Stres suchem zasahuje již přes 17 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 1/10 území (oproti 70 % ve druhé dekádě května), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 44 % území (tj. oproti 53 % v minulému týdnu). Výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 7 % území. Půdní vlhkost tak nadále výrazně zaostává za obvyklým průběhem.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila zejména v povrchové vrstvě. Stav půdní vlhkosti je nicméně nadále neuspokojivý, zvláště na jižní polovině území, kde se se suchem setkáváme již několik týdnů v řadě, se projevuje i výrazné zhoršení kondice vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než ½ území (oproti ¾ před týdnem). Hlubší vrstva je nadále zasažena téměř z 9/10 (tedy téměř stejně jako v minulém týdnu), ale povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav na ⅕ území ČR, což je výrazné zlepšení oproti ⅖ před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 36 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na více než 1/10 území, což je nejlepší situace za posledních 5 týdnů.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území půdní vlhkosti v orniční vrstvě stagnovaly, lokální bouřky zvýšily vlhkost půdy pouze místně. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 32 % stanic, v 10 až 50 cm je na 40 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 VVK) se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 15 % stanic, v 10-50 cm na 5 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severu území na horách, nižší v nížinách na jihu území, nejvíce na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - V okresech Třebíč, Znojmo, Břeclav, Vyškov, Brno-venkov, Blansko a v okresech na jihu Olomouckého kraje, pozorujeme nadále negativní projevy sucha na vegetaci. Současně je zhoršení kondice vegetace patrné na celé jižní polovině ČR s výjimkou severní a centrální části kraje Vysočina. Na většině severní poloviny území (s výjimkou severozápadních Čech) se drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme ale pozorovat zlepšení stavu kondice vegetace na většině území. Toto zlepšení je spojeno s vyššími úhrny srážek a celkově příznivějším průběhem teplot v uplynulém týdnu. Očekávaný další vývoj vláhové bilance se zřejmě projeví v pokračování zhoršené kondice vegetace na jihu území. Tomu odpovídá i prognóza výnosů, která pro tuto část ČR signalizuje výrazné snížení výnosů proti roku 2016 i oproti průměru posledních 5 let.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 125 zpravodajů ze 53 okresů ukazují, že v povrchové vrstvě se situace oproti předchozímu týdnu zásadně nezměnila. Na počátku tohoto týdne bylo na západě území i na severní Moravě vidět sušší až mírně vlhký charakter půdy, nicméně na řadě lokalit v Čechách zůstává půda i na povrchu suchá. Naopak na Moravě, a zvláště Moravě jižní, je vlhkost půdy velmi nízká. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než třetiny z nich jako extrémně suché. Hranice suchem postižených oblastí nadále probíhá přibližně severní hranicí krajů Ústeckého, Středočeského, Vysočiny a středem kraje Olomouckého. Na sever od této pomyslné hranice je situace i nadále lepší i co do nasycení půdy. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz. Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány negativněji než v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 2.7 a 10.7. Výhledy jsou negativní až velmi negativní jak pro obilniny a řepku, tak i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. U 8 okresů je očekáván významný a u 6 okresů dokonce zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Rokycany, Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 21 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos a v 6 sucho, které je prozatím bez dopadů. Pouze 9 z 53 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.
 
Deficit půdní vláhy: Na prakticky celém území ČR s výjimkou pohraničního pásu na severu a západě Čech a enkláv zasažených lokálními srážkami (např. větší území v okresech Písek, Příbram či Žďár nad Sázavou) panuje deficit půdní vláhy, což je nepříznivá zpráva s ohledem na hlavní obilniny, řepku, ale také kukuřici a okopaniny, u nichž je nepříznivě ovlivněna tvorba výnosu, resp. průběh vegetace. Převažuje mírný deficit do 40 mm, nicméně celková úroveň deficitu se snížila. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 64 %, ČR což je stejně jako v minulém týdnu. Oproti minulému týdnu ubylo výrazného deficitu na úrovni 40-80 mm z 29 % na 13 % území a deficit větší než 80 mm najdeme na 0,5 % území. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém, Jihomoravském v oblasti severně od Brna a Jihočeském na východ od Vltavy.
 
Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu Čech a západně od řeky Vltavy, zvláště na lehčích půdách. Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (9.7 – 15.7.2017) bylo počasí celkem proměnlivé. Srážkové úhrny byly tentokrát o trochu vyšší než v minulém období, ale většinou byly způsobeny bouřkovou činností. Nejintenzivnější srážky byly v pondělí, kdy bouřky zasáhly hlavně střední a severní Moravu. Na Žďársku byly zaznamenány úhrny vyšší než 70 mm/den. Dále prostorově významnější srážky byly v sobotu, kdy se od severu k jihu tvořily intenzivnější přeháňky. Celkový úhrn srážek byl prostorově dosti proměnlivý. V Čechách se pohybovaly hodnoty většinou mezi 15-25 mm/týden, ale vyskytla se zde i místa s úhrny nad 50 mm/týden. Na Moravě byla proměnlivost ještě větší. Na střední Moravě úhrny dosahovaly hodnot i od 40-80 mm/týden. Na jihu Moravy byly zaznamenány srážky od 10-30 mm/týden a na severní Moravě od 15-40 mm/týden. V neděli a pondělí byly prakticky na celém území České republiky vysoké teploty, které překračovaly hranici 30 °C. V úterý a ve středu došlo k mírnému ochlazení na maxima okolo 24-27 °C v Čechách a 27-29 °C na Moravě. Ve čtvrtek s průchodem studené fronty se k nám začal dostávat chladný severozápadní vzduch a maximální teploty poklesly až do soboty včetně na pouhých 20 °C. Podobný průběh byl i u minimálních teplot. Počátkem týdne jsme zažily na několika místech tropickou noc, kdy teplota vzduchu neklesla pod 20 °C. Naopak na konci týdne, v pátek, dokonce poklesly teploty na Šumavě pod bod mrazu a na většině území se pohybovaly od 5-8 °C. V uplynulém týdnu lze považovat pondělí až čtvrtek za větrnější. Po zbytek týdne byl naopak vítr slabý. Často bylo zvýšení rychlosti větru vázáno na bouřkovou činnost.