19. červen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 12.6. do 19. 6. zlepšily srážky situaci zejména v západní polovině území a na severu Čech, nicméně situace zůstává nepříznívá na východě Čech, Českomoravské vrchovině a zejména v oblasti střední a severní Moravy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo na západě území, zatímco v oblasti střední a severní Moravy se zhoršilo znatelně. V povrchové vrstvě je negativní situace zejména ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na necelé 1/3 území, což je méně oproti minulému týdnu (2/5). Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se také mírně zlepšila a zůstává okolo 6 %. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní méně než 2/5 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na 3/5 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na cca 8 % území a situace je tedy mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 0,1 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na téměř 1/2 území. Na téměř 10 % území klesla půdní vlhkost pod bod snížené dostupnosti.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila. Nižší než obvyklé nasycení půdního profilu se v neděli nacházelo ve východních Čechách a v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém. Nepříznivá situace panuje v obou vrstvách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na cca 2/5 území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají více než 1/5 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie vyskytují na 13 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5, vztaženo k danému týdnu, se projevily na 4 % území ČR, což je o polovinu méně než před týdnem.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračovaly lokální srážky z bouřek, které místy zvýšily vlhkost půdy, na části území, především na jižní Moravě ale pokračoval pokles vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 10 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 14 % stanic, v 10-50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především na jižní a střední Moravě a ve východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Vegetace v části území aktuálně postižené suchem vykazuje již po třetí týden v řadě zhoršování stavu, zatímco na západě území se obecně situace zlepšila s výjimkou Karlovarského kraje. Naopak velmi výrazně se stav vegetace zhoršil na východě Čech, Českomoravské vrchovině a částech krajů Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu zpravodajů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu korespondují s mapovými podklady z minulého týdne. Je nicméně patrný posun v negativním hodnocení dopadů sucha, kdy se poprvé setkáváme s hlášeními viditelných dopadů sucha i v oblasti jižní Moravy. Naopak odhady dopadů v suchem nejvíce postižené oblasti severozápadních Čech se mírně zlepšily. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší. V oblasti Moravy severní a střední a zejména západně od Prahy jednoznačně převažují hlášení o průběhu počasí v posledním čtvrt roce v kategoriích velmi až extrémně suchý. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá s patrným maximem sucha ve středu ČR, v oblasti středních Čech a na severu Moravy. Nicméně existují zřejmé lokální rozdíly, které lze přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, kdy významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze tří okresů. V dalších 12 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (12-18.6.2016) se na území České republiky spíše střídalo proměnlivé počasí. Srážky byly zaznamenány každý den. Plošně významnější byly v neděli 12.6.2016, kdy pršelo hlavně v západní části republiky, pak ve středu 15.6.2016, kdy byly nejvyšší úhrny hlavně v severní polovině republiky a také ve čtvrtek 16.6.2016, kdy se opět déšť objevil hlavně na západě republiky. Celkově nejvyšší úhrny srážek za uplynulý týden byly na severozápadě republiky, kde spadlo od 60 do 110 mm. Dále na západě republiky byly zaznamenány úhrny kolem 30-60 mm/týden. Naopak málo srážek bylo na Moravě, a to většinou jen do 10 mm/týden. Maximální teploty vzduchu se minulý týden pohybovaly většinou mezi 21-23°C. K přechodnému oteplení došlo ve čtvrtek 16.6.2016, kdy teploty vyšplhaly nad 25°C, ojediněle i k 28°C. Minimální teploty vzduchu oscilovaly nejčastěji od 9-13°C. Uplynulý týden byl většinou vítr slabší, pouze v pátek 17.6.2016 vystoupal v průměru na 3 m/s.