2. červenec 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Minulý týden od 25.6. do 2.7.2017 zpočátku velmi teplé a suché počasí vystřídal příliv oceánského chladného vzduchu. Srážky v druhé polovině týdne především na severu a severozápadě Česka výrazně zmírnily do té doby prohlubující se sucho. Postižena však nadále zůstává jižní část republiky, především pak jižní Morava, kde se minulý týden vyskytlo srážek minimálně. Nárůst suchých oblastí se projevil minulý týden výrazně na kondici vegetace, s příchodem studené fronty se stav však zlepšil téměř na celém území ČR. Na jižní Moravě se ale nadále zřetelně na kondici vegetace projevuje suboptimální zásoba vody v půdě. Srážky minulého týdne přinesly výrazné zlepšení z pohledu nasycení v povrchové vrstvě na západě a severozápadě území, velmi nepříznivá situace však přetrvává v Jihomoravském kraji. Současně epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě především v krajích Jihomoravském, Olomouckém a na východě Vysočiny. Navzdory případům s intenzivními lokálními srážkami, které rychle odtékají, se v krajině projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v některých oblastech zmírnil. V celém profilu zůstávají nejvíce postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva v jižních a ve východních Čechách. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní i střední Moravě, a zvláště ve východních či jižních Čechách. V příštích dnech očekáváme opět spíše zhoršení současného stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo především v povrchové vrstvě. Situace však zůstává nadále na téměř polovině území neuspokojivá, zejména na jižní Moravě. Navzdory vydatným srážkám v druhé polovině týdne se nedostatečné nasycení vláhou v hlubší vrstvě dokonce prohloubilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více jak ⅖ území, dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje ¼ ČR. U téměř ⅕ území přetrvává pokles pod hranicí, u níž dochází k projevům sucha. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 22 % území (tj. o 6 % méně než před týdnem), zatímco nedostatek zasahuje téměř ⅖ území (oproti ⅓ v minulém týdnu). Stres suchem zasahuje již přes 11 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 1/5 území (oproti 70 % ve druhé dekádě května), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 35 % území (tj. pokles o 12 % oproti minulému týdnu). Výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje stejně jako v minulém týdnu 9 % území. Půdní vlhkost tak výrazně zaostává za obvyklým průběhem.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila, ale jen mírně. Pokračovalo lokální zlepšení situace v oblasti východních Čech a celkově příznivý vývoj v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/10 území (stejně jako minulý týden). Hlubší vrstva je zasažena téměř z ⅕, zatímco povrchová vrstva prakticky vůbec. V této vrstvě bylo zlepšení situace oproti počátku jara nejvíce patrné. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají jen 5 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na necelém 1 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na Moravě a jihu Čech pokračoval pokles půdní vlhkosti v orniční vrstvě, naopak v západních a středních Čechách došlo k jejímu růstu. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 25 % stanic, v 10 až 50 cm je na 32 % stanic a v 50-100 cm na 25 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 VVK) se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, v 10-50 cm se nevyskytuje a v 50-100 cm na 6 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na horách v Čechách, nejnižší především v nížinách na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - V okresech Znojmo a Břeclav pozorujeme nadále negativní projevy sucha na vegetaci, i když oproti minulému týdnu se situace v této oblasti také mírně zlepšila. Na většině zbývajícího území se drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme dokonce pozorovat zlepšení stavu kondice vegetace v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. Toto zlepšení je spojeno s vyššími úhrny srážek v druhé polovině minulého týdne. Očekávaný další vývoj vláhové bilance se zřejmě projeví v pokračování zhoršené kondice vegetace na jihu území.Tomu odpovídá i prognóza výnosů, která signalizuje výrazné snížení výnosů proti roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 138 zpravodajů z 51 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že v povrchové vrstvě se situace oproti předchozímu týdnu opět zhoršila zvláště na východě území. Na počátku týdne podle zpravodajů dominoval suchý stav půdy s výjimkou východních a místně i západních Čech a do jisté míry i severní Moravy. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než třetiny z nich jako extrémně suché. Hranice suchem postižených oblastí probíhá přibližně severní hranicí krajů Ústeckého, Středočeského, Vysočiny a středem kraje Olomouckého. Na sever od této pomyslné hranice je situace lepší i co do nasycení půdy. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz. Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány opět negativněji než v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 19 a 23.6., kdy se situace ještě výrazně zhoršila. Výhledy jsou negativní jak pro obilniny a řepku tak i pro okopaniny a kukuřici. Negativní jsou i zprávy z vinic a sadů. Mezi nejvíce postižené patří okresy krajů Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského Plzeňského kraje a Jihočeského kraje, ale také kraje Vysočina. U 13 okresů (oproti 14 v minulém týdnu) je odhadován významný až zásadní dopad na výnos. Odhady dopadů do výnosů se zlepšily v Čechách, a dosti znatelně se zhoršil výhled pro Moravu. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nejhorší zprávy z oblasti okresů Písek, Příbram, Plzeň-sever, Louny a Litoměřice. V dalších 19 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos (oproti 16 minulý týden) a v 9 sucho, které je prozatím bez dopadů. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.
 
Deficit půdní vláhy: Na prakticky celém území ČR s výjimkou okresů Šumperk a Jeseník a částečně oblasti Moravskoslezských Beskyd panuje deficit půdní vláhy, což je nepříznivá zpráva s ohledem na hlavní obilniny a řepku, u nichž je nepříznivě ovlivněna tvorba výnosu. Nadále převažuje mírný deficit do 40 mm, Ačkoli došlo ke zlepšení situace, deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 55 % ČR. Oproti minulému týdnu se zmenšil výskyt výrazného deficitu na úrovni 40-80 mm z 38 na 28 % území. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém a Jihomoravském v oblasti severně od Brna.
 
Kumulovaný stres: Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole). Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny na pomezí krajů Jihomoravského a Vysočiny, v oblasti Litovelského Pomoraví a také na hranici krajů Pardubického a Královéhradeckého. V posledních třech měsících sucho dosti výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i podél toku Vltavy směrem na západ a na Třeboňsku.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (25.6 – 1.7.2017) jsme na části území České republiky zažili opačný extrém, kdy došlo k prudkým a vydatným dešťům a na některých řekách musel být vyhlášen 1. SPA. Nejvíce srážek spadlo ve středu a ve čtvrtek, a to převážně v Čechách. Denní úhrny na některých lokalitách přesahovaly i 60 mm. Plošněji významnější déšť byl i v sobotu, a to opět v Čechách. V Krkonoších spadlo i přes 20 mm/den, ale v nižších polohách to bylo nejčastěji jen do 5 mm/den. Za celý týden nejvíce srážek bylo zaznamenáno v Plzeňském a Středočeském kraji, kde spadlo od 80-100 mm/týden. Naopak na Moravu většinou srážky vůbec nedošly a na velké části území byly úhrny jen v řádu několika milimetrů za týden. V první polovině týdne byly maximální teploty nejčastěji od 26-29 °C, kdy na Moravě bylo tepleji než v Čechách. Příliv teplého vzduchu vyvrcholil ve středu, kdy se maxima šplhala na jižní Moravě i k 34 °C. Po přechodu fronty došlo k ochlazení. Citelnější bylo v Čechách, kdy maxima spadla ve čtvrtek ke hranici 19-21 °C. Morava si držela do konce týdne maxima na rozmezí 26-28 °C, v Čechách byla zhruba o 2-3°C nižší. Minimální teploty oscilovaly mezi 10-15 °C. Větrnější počasí bylo spíše v druhé polovině týdne. Nejvyšší rychlosti byly zaznamenány při přechodu fronty ve středu a ve čtvrtek.