2. září 2018

Shrnutí:
Díky zvlněné studené frontě se v od pátku vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Jedná se o zásadní zlepšení, ačkoliv sucho kategorií S4 a S5 zasahuje nadále 15% území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm je 9% ČR. Kondice vegetace se však i tak zhoršila a s ní i prognóza výnosů doposud nesklizených plodin. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

V uplynulém týdnu (26. 8. – 1. 9. 2018) se charakter počasí konečně změnil a ke konci týdne se díky zvlněné studené frontě vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Srážkově bohatší byl také pátek a neděle. Celkově byly srážky zaznamenány na celém území republiky. Na Moravě byly úhrny nejčastěji mezi 30-70 mm/týden. Nad Čechami pršelo o něco méně a to většinou okolo 15 - 20 mm/týden. Pouze v Jižních Čechách přesahovaly úhrny 40 mm/týden. Vláhový deficit v půdě díky kombinaci nižších teplot a vydatných srážek zlepšil dosti podstatně. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno zvláště v severních Čechách. Na 33 % území přesahuje deficit 40 mm (oproti 58 % před týdnem) a na 9 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí české sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zde prozatím uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na velké části území zůstává neuspokojivá. Nicméně letošní suchá epizoda po maximu v předminulém týdnu ustupuje. Na téměř 77 % území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy) oproti 92 % před týdnem. Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám ve středu, na severu a na východě Čech a v hlubší vrstvě pak na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a zčásti v Jihomoravském a to v jeho severní části ale také Plzeňském a Karlovarském. Zprávy o hladinách podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Zlepšení tedy zatím stačilo na zlepšení v povrchové vrstvě půdy.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 2. 9. v celém profilu na 72 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 95 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec srpna na 33 % území tedy zlepšení oproti 85 % před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 55 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 17 % což je o 36 % méně než před týdnem a značí výrazný ústup sucha.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se po dlouhé době výrazně snížil. Nejhlubší deficit nadále zasahuje sever a východ Čech a v menší míře pak i jih a západ Čech, sever kraje Jihomoravského, a části krajů Olomouckého, Zlínského i Moravskoslezského. V jádru aktuální epizody v Čechách je nejvíce zasažen střed a sever kraje Středočeského a v ještě větší míře všechny kraje východních a severních Čech. Nadále platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých vrtech a také průtoky ve vodních tocích dle zpráv kolegů z ČHMÚ
V celém profilu do 1 m se k 2. 9. vyskytuje deficit prakticky na celém území Čech a významné části Moravy. Na 70 % území je deficit nejméně 20 mm, na 33 % pak deficit nejméně 40 mm a na 9 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem výrazně zvýšilo v povrchové vrstvě a ve vrstvě 40-100 cm stagnovalo, což se perfektně shoduje s měřeními půdní vlhkosti. Nicméně situace je nepříznivá podél pravého břehu toku řeky Moravy a dále pak v celé oblasti Polabí, Poohří a na dolním a středním toku řeky Vltavy v Čechách i na Vysočině. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 49 % území, nedostatečná na 8 % zatímco relativně dobře nasycena je na 22 % území. Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 4 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 77 % území a na 23 % se pohybujeme pod úrovní 30% nasycení tj. lze očekávat projevy stresu suchem.

Kondice vegetace: Relativní kondice vegetace je nadále na většině území horší než je obvyklé s výjimkou Frýdecko-Místecka, Javornicka a v regionech na jihu Čech. Došlo na předpokládané vyčerpávání rezerv půdní vláhy, který dlouhodobě dynamiku rozvoje vegetace zlepšovaly. Toto zhoršení jsme předvídali od května s tím, jak bude ubývat disponibilní vláha. V posledním týdnu pozorujeme zhoršení kondice vegetace prakticky na celém území. S ohledem na končící sezónu lze očekávat spíše stagnaci nebo mírné zhoršování kondice vegetace, které probíhá již od počátku května. Právě relativní dynamika signalizuje, že dopady sucha jsou reálné a projevují se i na výnosech (viz www.vynosy-plodin.cz). Podobný vývoj sledujeme již několik týdnů nejen v ČR ale i v Braniborsku a nyní i větší části Německa, Nizozemí, Belgii a Dánsku. Naše odhady jsou potvrzovány zprávami od našich respondentů v části dopady na zemědělství.

Dopady na zemědělství: Zprávy 207 zpravodajů z 63 okresů ukazují horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a potvrzují, co již ukázaly mapy kondice vegetace. Nicméně zachycují situaci před příchodem studené fronty koncem minulého týdne. Dokládá také, že obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice se v některých okresech naplnily. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 63 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Vysoký je počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 22 okresech. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 22 okresech a v 17 pak škody středního rozsahu. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky zvýšily vlhkosti půdy na většině území ve vrstvě 0 až 10 cm, ve větších hloubkách vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10 až 50 cm je na 50 % stanic a v 50-100 cm na 62 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 24 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 3 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě, nižší především v nížinách v severních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (26. 8. – 1. 9. 2018) se charakter počasí konečně změnil a ke konci týdne se díky zvlněné studené frontě vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Srážkově bohatší byl také pátek a neděle. Celkově byly srážky zaznamenány na celém území republiky. Na Moravě byly úhrny nejčastěji mezi 30-70 mm/týden. Nad Čechami pršelo o něco méně a to většinou okolo 15 - 20 mm/týden. Pouze v Jižních Čechách přesahovaly úhrny 40 mm/týden. Příliv teplého vzduchu vrcholil ve středu, kdy maximální teploty vzduchu přesahovaly hranici 30 °C. Poté se začalo ochlazovat. V sobotu maxima tak byla většinou mezi 16-19 °C. Nechladnější noc v uplynulém týdnu byla v pondělí, kdy minimální teploty klesaly i pod hranici 5 °C. Poté se pohybovaly mezi 10-15 °C. Vítr byl mírný s průměrnou rychlostí okolo 2 m/s.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo ke zhoršení na většině sledovaného území opět s výjimkou oblasti Belgie, Nizozemí a Dánska, a Švýcarska kde se však situace nezměnila radikálně. Půdy na jižní a střední Moravě a zvláště v Polabí i nadále ukazují nasycení podobné jako nejvíce suchem zasažené oblasti Braniborska v Německu. Lze říci, že pozorovaná epizoda sucha v roce 2018 na území ČR souvisí s podobně intenzivní epizodou zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na Chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, ale s ohledem na roční dobu není nikterak neobvyklá.

Jih sledovaného území se nadále vyznačuje výrazně lepší než obvyklou kondicí vegetace s výjimkou některých regionů v jihovýchodním Maďarsku. Velmi dobrá kondice vegetace je současně pozorována na východě domény v pásu států od Běloruska na severu po Bulharsko na jihu. Celkově je letošní situace na jihovýchodě domény neobvykle dobrá. Naopak po nesezónně vysokých teplotách a jasném počasí se projevuje vliv nedostatku vláhy zejména v Německu, v oblasti BENELUXU a na jihu Dánska a zvláště v ČR. Zhoršení vidíme i ve východní Francii. Kondice vegetace v těchto regionech je až o 25 % horší než je obvyklé. Výrazně horší je kondice vegetace prakticky v celé České republice, a v menší míře i v severním Rakousku, jihozápadním Polsku a v některých regionech Slovenska.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (2. 9. – 9. 9. 2018) budeme zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Během týdne pak se dostane naše území do nevýrazného tlakového pole a o víkendu k nám postoupí ze západu okluzní fronta. Srážky se tedy čekají hlavně v pondělí a pak postupně začnou slábnout. Další srážky budou přicházet o víkendu. Do neděle včetně čekáme vyšší úhrny v jižní polovině republiky a to do 50 mm/týden. V severní části republiky by mělo pršet méně a to v průměru okolo 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu budou stále spíše letního charakteru, tedy mezi 20-25 °C ve svých maximech a v noci a ráno budou klesat minimální teploty na 10-15 °C. V oblasti sucha bude situace spíše stagnovat. V povrchové vrstvě 0-40 cm se příliš nic nemění, zde by měl být momentální stav bez pozorovaného sucha na většině území republiky i ke konci týdne. V hlubších vrstvách 40-100 cm se pozorované sucho bude i nadále objevovat a jeho plocha se příliš měnit nebude, jen pozvolna plocha s extrémním a výjimečným suchem mírně zmenšovat. Ke konci týdne bude tedy v Polabí relativní nasycení půdy na průměrných 30-40 %. V jižní polovině republiky se bude udržovat na 50-60 %.
Dlouhodobý výhledem (do 19. září) modelu GFS ensemble předpokládá, že teploty vzduchu budou zhruba o 3 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. Srážky se budou vyskytovat hlavně v období 8-13. září. Podobně predikuje teploty vzduchu i ECMWF ensemble. Pro druhou polovinu září předpokládá pak již teploty vzduchu průměrné. Tento model předpokládá, že srážky budou vesměs průměrné.
V nejbližší době jednoho týdne nepředpokládáme, že by se mělo sucho prohlubovat, ale v následujících týdnech měsíce září by mohlo se sucho pomaličku rozšiřovat díky vyšším teplotám vzduchu.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA 9. 9. – 28. 10. 2018

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše nadprůměrné. Srážky jsou očekávány spíše blízké průměru a nadprůměrné pouze v prvním týdnu. Aktuální dopad sucha se s ohledem na pokračující spotřebu vody vegetací a krajinou bude proto přes jisté zlepšení pokračovat.
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území k nižšímu než obvyklému nasycení až do konce září s výjimkou jižní Moravy, kde se situace výrazně zlepšila. V případě severních, středních a východních Čech, severu Jihomoravského kraje, ve středu kraje Olomouckého a v kraji Moravskoslezském i Zlínském se setkáváme s negativní prognózou až do konce října.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.