20. září 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 13.9. do 20.9. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, opět zhoršila a půdní profil jako celek se nadále vyznačuje nedostatkem vláhy zejména v kraji Jihočeském, Plzeňském, na jihu Středočeského, na rozhraní Královéhradeckého a Pardubického a v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, a Olomouckém. Naopak poměrně vysoké hodnoty půdní vlhkosti se vyskytovaly v Krušných horách, Krkonoších a také na Českomoravské vrchovině (s lokálními výjimkami) či v oblasti Bílých Karpat.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů spíše snížilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 20.9. zasaženo něco přes 7/10 území státu (oproti 1/2 v minulém týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě jsou ohrožena více než 8% území a opět se vyskytují nejextrémnější kategorie. Výrazně méně než ⅕ území ČR je nasycena v této vrstvě dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno pouze na 13% území, naopak nedostatek vláhy se objevil na 3/4 území (což je zhruba stejný stav jako v uplynulém měsíci). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti je nadále více než ¾ území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na 1/5 území, což je o 5% více než v minulém týdnu. Od letošního minima nasycení půdy, které bylo dosaženého v týdnu od 2.-9.8., doposud nedošlo k zásadnímu obratu.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, mohli jsme sledovat mírné zhoršení stavu ve většině suchem nejpostiženějších oblastí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má více než 1/3 území v povrchové vrstvě a v celém profilu pak 2/3 území. Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu nejvíce v kraji Moravskoslezském, dále v kraji Olomouckém (především sever), Královéhradeckém, většině území Jihočeského a Plzeňského kraje a o něco méně v kraji Středočeském. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, výrazně překročil 1/2 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, a překročil opět 1/10 v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 26% území ČR, což je výrazné zhoršení oproti předchozímu týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se oproti minulému týdnu mírně zvýšila vlhkost půdy v orniční vrstvě na většině území, v hlubších vrstvách se vlhkost nezměnila. Ve vrstvě 0-10 cm je na 30 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 35 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je ve vrstvě 0-10 cm a 10-50 cm na 10 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v západních, středních a východních Čechách a na severní a střední Moravě.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 20.09. (zde). Mapy z 26.7. až 30.8. jednoznačně zachycují nižší hodnoty relativní kondice vegetace na téměř celém území ČR, což můžeme jednoznačně přisuzovat vlivu suché epizody. Aktuální mapa naznačuje další zlepšení stavu oproti minulému týdnu, ale horší než obvyklý stav vegetace nyní panuje na většině území Čech a Moravy, a zvláště pak ve všech regionech, kde zaznamenáváme nižší než obvyklou půdní vlhkost. (V případě mapy z 20.9. se jedná o operativní produkt, který může být v následujícím týdnu upřesněn díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících).
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci se nyní významné části aktivních respondentů jeví jako velmi výrazné zejména u kukuřice, brambor, cukrové řepy, ale také ovoce. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení je očekáván negativní dopad na výnos. Zásadní snížení výnosů v důsledku sucha je nyní hlášeno z 5 okresů oproti 4 v uplynulém týdnu. Dopady letošního sucha na výnosy obilnin nejsou ve většině okresů vnímány jako zásadní. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v řadě případů již zachytilo nárůst půdní vlhkosti v průběhu září, a také velké lokální rozdíly. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Velké riziko negativních dopadů spatřujeme podobně jako naši zpradajové pro kultury s delší vegetační dobou než obilniny, zejména pak kukuřici, brambory, cukrovou řepu, pícniny a některé trvalé kultury. Jako aktuální riziko nadále vidíme výhled počasí na konec měsíce srpna a počátek září (viz prognóza zde).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu byla naše republika hlavně pod vlivem přechodů studených front, které však nepřinesly prostorově významnější srážky. V pondělí 14.9.2015 se vyskytovaly srážky hlavně v oblasti Beskyd a Zlínského kraje, denní úhrny se zde pohybovaly do 15 mm. Dále více srážek spadlo v pátek, ale v relativně úzkém pásu zasahující Jihočeský kraj. Celkově byly v minulém týdnu zaznamenány sice srážky skoro na celém území České republiky, ale šlo vesměs o úhrny do 5 mm/týden s výjimkou výše popsaných území. V první polovině týdne se pohybovaly maximální teploty vzduchu mezi 20-25°C. Ve středu a ve čtvrtek (16-17.9.2015) se přechodně oteplilo. Ve čtvrtek dokonce teploty vzduchu dosahovaly až 33°C, jednalo se tedy o tropický den. V pátek se začalo ochlazovat, a to převážně v západní polovině republiky, kde teploty spadly i o více než 10°C. Na Moravě byl pokles menší. V sobotu 19.9.2015 se pak maxima pohybovala na území České republiky většinou mezi 20-22°C. Minimální teploty byly minulý týden dost rozkolísané, ale nejčastěji se vyskytovaly mezi 10-15°C. Noc ze středy na čtvrtek byla ale na několika místech tropická, jelikož teplota neklesla pod hranici 20°C. V minulém týdnu se dosti střídaly větrné dny s těmi klidnějšími. Vyšší rychlosti větru byly zaznamenány hlavně v neděli, pondělí a ve čtvrtek.