21. srpen 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 14.8. do 21.8. se celková situace zhoršila v porovnání s předchozím týdem a nepříznivá situace se prohloubila hlavně v krajích Pardubickém, Královehradeckém a Vysočina. Výrazně horší je nadále situace v hlubší vrstvě, kde jsou suchem zasaženy i části krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Povrchová vrstva je nasycena stále poměrně uspokojivě, i když i zde aktuálně došlo k úbytku půdní vláhy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo výrazněji a zhoršení je patrné nadále v pásu mezi kraji Vysočina, Pardubickým a Královéhradeckým. Území se sníženou zásobou půdní vláhy se rozrostlo od tohoto pásu dále na západ i na východ. V povrchové vrstvě se změna ve srovnání s minulým týdnem projevila nejvíce, situace na úrovni normálních či nadnormálních hodnot je zřejmá již jen jihozápadním, severozápadním a severovýchodním okraji republiky. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na více než ½ území, což je nárůst vzhledem k minulému týdnu o 22 %. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu poklesla na polovinu oproti minulému týdnu a pokrývá 14 % území CŘ. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na ⅕ území, zatímco nedostatek zasahuje přes ⅖ území a situace je podobná jako před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na 10 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než ⅙ území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná již na ½ území. Extrémní stres zasahuje cca 4.3 % území, a to na jihovýchodě kraje Vysočina, ve východních a středních Čechách, ale i v kraji Jihomoravském.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zhoršila a shoduje se s předpovědí. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 25 % území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde je zasaženo více než 28 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 11 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie objevují ojediněle na 1 % území. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují sporadicky, zvláště v hlubší vrstvě půdního profilu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo díky srážkám k zvýšení vlhkosti půdy v povrchové vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubších vrstvách naopak vlhkost mírně klesla. Ve vrstvě 0-10 cm je na 14 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 29 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 2 % stanic a v 10-100 cm na 8 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních a západních Čechách, naopak nejnižší ve středních a východních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Celkově převažuje pozitivní vývoj kondice vegetace oproti minulému týdnu a aktuální stav je nejlepší od začátku července. Nicméně existují poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Kondice vegetace je relativně horší nadále v oblasti severozápadních, středních a východních Čech, dále částečně v krajích Jihomoravském a Olomouckém. Nicméně postupné zlepšování v důsledku příznívých podmínek pro vývoj vegetace v průběhu srpna je zřejmé např. na animaci posledích 4 týdnů. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat spíše podobnou situaci, event. mírné zhoršení kondice vegetace, to je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Zároveň začíná být odhad kondice vegetace ovlivňován probíhajícími sklizňovými pracemi.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 105 zpravodajů ze 47 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních týdnech. Nadále převažuje negativní hodnocení dopadů sucha zejména v případě krajů Ústeckého a Středočeského i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako normální až sušší. Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je jako nedostatečná hodnocena především v krajích středních a východních Čech a na jihovýchodě kraje Vysočina. Nicméně ve většině případů je nasycení povrchové vrstvy poměrně dobré. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze čtyř okresů. V dalších 10 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (14.8-20.8.2016) se naše území vyskytovalo spíše v nevýrazném tlakovém poli a až ze soboty na neděli (20-21.8.2016) se k nám dostala zvlněná studená fronta, která přinesla výrazné množství srážek. Ty však z větší části spadly až v neděli 21.8.2016, která není součástí tohoto týdenního vyhodnocení (projeví se až ve výpočtu příští pondělí). Celkově bylo za uplynulý týden naměřeno většinou do 10 mm srážek. Na Moravě pršelo méně, pouze na Holešovsku spadlo kolem 20 mm díky lokální bouřce. V Čechách se nejvyšší úhrny pohybovaly kolem 30 mm/týden, ale na větší části území byly zaznamenány hodnoty od 5-10 mm/týden. V první polovině týdne k nám proudil chladný vzduch od severu a maximální teploty vzduchu postupně klesaly. Naopak v druhé polovině týdne se proudění změnilo na jihozápadní, a to k nám přineslo teplý vzduch. V neděli 14.8.2016 se pohybovala maxima kolem 28 °C a na jižní Moravě stoupala až k 30 °C. Poté teploty vzduchu klesaly k nejchladnějšímu dni, středě, kdy maxima byla nejčastěji mezi 22-24°C. V sobotu 20.8.2016 se opět maxima dostala na hodnoty kolem 28°C a ve středních Čechách dokonce nad hranici 30°C. Průběh minimálních teplot vzduchu byl obdobný jako u maxim. Díky jasnějším nocím uprostřed týdne klesala minima na letní období velice nízko, a to k 6-10°C. Vítr byl v uplynulém týdnu většinou poklidný s průměrnými rychlostmi pod 2 m/s.