22. listopad 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 15.11. do 22.11. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, zásadně zlepšila a na většině území (s výjimkou nižších poloh na střední a severní Moravě a ve Slezsku) dosáhla nejlepších hodnot od měsíce března. Povrchová vrstva je ve srovnání s letními měsíci podstatně lépe zásobena na většině území, nicméně nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává, zvláště na SV území.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, a zvláště na západě je nejlepší za posledních 7 měsíců. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 22.11. zasaženo méně než 1% území. Situace extrémního nedostatku vláhy v této vrstvě na území ČR až na vyjímky nenastává a více než 9/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (oproti 3/4 minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na téměř 2/3 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na ⅕ území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 4/5 území, což je výrazně více než v minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává méně než 5%, ve srovnání s ⅕ v minulém týdnu. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území nevyskytují. Pokračuje tedy znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na stále významné části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému také zlepšila. Nejhorší situace panuje v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu kraje Zlínského. V hlubší vrstvě přetrvává sucho v některých enklávách v jižních, západních, středních a východních Čechách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na necelých 2% a v celém profilu přetrvává negativní stav na méně než ⅕ území (oproti ½ v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu (na ⅓ území) a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá nyní o něco více než 1/10 plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo méně než 1% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 3% území ČR, oproti 12% před týdnem.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu vydatné srážky v minulém týdnu na většině území výrazně zvýšily vlhkost půdy. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 3 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 50 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 20 % ve vrstvě 10-50 cm a na 3 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci jsou nadále vnímány jako významné zejména u cukrové řepy a u porostů ozimých plodin (případně meziplodin), kterým nicméně napomáhalo aktuální zlepšení vláhové bilance. Celkový průběh počasí zlepšil vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě, přesto v některých oblastech (zejména ve východní části ČR) panuje výrazný nedostatek vláhy. Ve většině hodnocených okresů se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se zapojováním porostů obilnin a řepky, přetrvávají problémy u ovocných stromů, ale také problémy s obděláváním půdy zejména na severovýchodě ČR. Nicméně v porovnání s předchozími týdny je situace příznivější. Senzorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě potvrzuje výrazné zlepšení stavu v této vrstvě s lokálními výjimkami. Z pohledu celé sezóny hodnotí většina lokalit sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu přes naše území přecházel jeden frontální systém za druhým. Prostorově významné srážky byly v neděli 15.11.2015 a dále ve čtvrtek a pátek (19-20.11.2015). V neděli spadly srážky nejvíce na Českomoravské vrchovině a v Krkonoších. Úhrny tu byly většinou přes 15 mm/den, v Krkonoších dokonce více než 70 mm/den. Ve čtvrtek nejvíce pršelo v Čechách, kde úhrny dosahovaly hodnot mezi 10-40 mm/den. Naopak na Moravě spadlo jen kolem 5 mm srážek. V pátek bylo deštivěji v jižní polovině republiky, a to nejvíce v jižních Čechách, kde byly zaznamenány úhrny vyšší než 20 mm/den. Celkově v minulém týdnu spadlo více srážek v Čechách než na Moravě. Týdenní úhrny se v Čechách pohybovaly nejčastěji mezi 20-50 mm, na Moravě od 10-30 mm, s výjimkou Beskyd, kde spadlo i 70 mm srážek. Nejvyšší zaznamenané úhrny za minulý týden byly v Krkonoších, kde napršelo i více než 150 mm. Teploty vzduchu byly po většinu týdne na listopad vysoké. Maxima se pohybovala od 10-17°C. O víkendu (21-22.11.2015) došlo k prudkému ochlazení a maximální teploty byly většinou kolem 5°C. Podobný vývoj měla i minimální teplota. Po celý týden byla nejčastěji kolem 5°C (ve středu i kolem 8°C), ale o víkendu spadly minimální teploty i pod bod mrazu. Minulý týden byl i dosti větrný, a to díky hluboké tlakové níži. Nejvyšší rychlosti větru byly zaznamenány hlavně v neděli 15.11.2015 a ve středu 18.11.2015. Průměrné rychlosti byly kolem 5 -8 m/s a nárazy na řadě míst přesahovaly 20 m/s.