22. říjen 2017

 Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 15.10. do 22.10.2017 přinesl sice relativně méně srážek, ale současně s koncem vegetačního období se výrazně zpomalil úbytek vody v půdě. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a střední Moravy, i když signál je s končící vegetační sezónou již poměrně málo zřetelný. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ zvláště pak v jižní polovině území. Stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v oblasti dolní toku Moravy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech.

 

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo jen mírně. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1,5% území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 3/4 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/5 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 1/4. Stres suchem zasahuje 5% plochy a situace je tak v hlubší vrstvě horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 55% území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na 9% území přičemž stres se aktuálně neobjevuje.

 

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila a zůstává dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 22.10. v celém profilu na 8% % území (oproti 3% před dvěma týdny). Hlubší vrstva byla zasažena z 14 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje mírně horší než obvyklý stav na 2,5 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1,5 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně vyskytují jen na zlomku území (0,1%).

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému vzestupu půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 35 % stanic, v 10-50 cm na 11 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních a jihozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Vegetace: S ohledem na končící vegetační sezónu se spolehlivost signálu začíná vytrácet.

Dopady sucha na zemědělskou produkci: Předpokládané dopady sucha odráží celkový vývoj v této sezóně. Dopady sucha jsou hodnoceny jako negativní až velmi negativní pro obilniny a řepku, což potvrdily i výnosové údaje SZIF, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří nadále okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Středočeského a Plzeňského. U 7 okresů je očekáván významný a u 4 okresů zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů Znojmo, Břeclav, Brno a Hodonín, ale s nimi i další okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Příbram, Plzeň-sever a jih a z Rokycan a Klatov. V dalších 14 okresech bylo pozorováno sucho, které snížilo výnos a v 12 sucho, které bylo bez dopadů. Celkem 8 ze 47 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha.

Deficit půdní vláhy:  Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě vyskytuje pouze na jihu Čech a to na 9% území. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. V celém profilu i nadále k 22.10. převažoval mírný deficit do 40 mm. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 23 % ČR, což je stejně jako v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm najdeme jen na 0,6 % území, zatímco deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Kumulovaný stres:  Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.
Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha: V tomto týdnu (23.10-29.10.2017) bude postupně slábnout příliv studené vzduchu od severozápadu, který ukončí průchod teplé fronty ve středu. Za ní se k nám bude přechodně dostávat teplý vzduch a to jen do víkendu, kdy pro změnu bude přes republiku přecházet studená fronta. Maximální teploty vzduchu budou tedy po velmi chladném pondělí postupně stoupat a nejtepleji by mělo být ve čtvrtek s hodnotami okolo 16-18°C. Na víkend se pak znovu ochladí a podle množství oblačnosti se budou maxima pohybovat od 10-15°C. Chladné počasí by pak mělo vydržet i v následujícím týdnu podle současného výhledu modelů. Nejvíce srážek by mělo spadnout dneska (v pondělí) a pak o víkendu. Celkové týdenní úhrny by měly být okolo 5-30 mm. Stav sucha se konci týdne bude zlepšovat. V povrchové vrstvě se mohou objevovat ještě slabé počáteční stavy v Jižních Čechách, ale srážky o víkendu tento stav přeruší a v celé České republice bude kategorie sucha S0, tedy bez rizika. V hlubších vrstvách 40-100 cm je stále sucho pozorováno v některých katastrech na jižní a střední Moravě, ale ke konci týdne se i zde bude stav postupně zlepšovat.