24. červenec 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 17. 7. do 24. 7. se celková situace mírně zhoršila oproti předchozímu týdnu zejména v povrchové vrstvě. Poměrně nepříznivá nadále zůstává na východě Čech na severu Českomoravské vrchoviny, a v některých regionech střední a severní Moravy. Výrazně horší je aktuálně situace v hlubší vrstvě, zatímco povrchová vrstva je s ohledem na roční období nasycena poměrně uspokojivě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo zvláště na východě území. V povrchové vrstvě je situace na úrovni normálních hodnot na celém území nebo nad těmito hodnotami, např. v oblasti jižních Čech. Naopak na jižní Moravě již pozorujeme výrazný nedostatek vláhy pro rostliny, což je však pro tuto oblast v průběhu léta obvyklý stav. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na téměř 1/5 území, což je nárůst oproti 1/20 v minulému týdnu. Míra ohrožení suchem pro mělce kořenící rostliny se sice zhoršila, ale zůstává menší než na počátku měsíce. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní o něco více než 2/5 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje téměř 2/5 území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na více než 6 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než 3/10. Půdní vlhkost pod bodem snížené dostupnosti je nyní na ¼ plochy a extrémní stres zasuhuje cca 0,2 % území, a to na jižní Moravě a ve východních Čechách.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zásadně zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na téměř 1/5 území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde jsou zasaženy ⅖ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají necelá 4 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie nevyskytuje. Anomálie o intenzitě S4-S5 se i nadále nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k mírnému snížení vlhkosti půdy oproti minulému týdnu. Ve vrstvě 0-10 cm je na 7 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 9 % stanic a v 10-100 cm na 8 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních a západních Čechách, naopak nejnižší na jižní Moravě, v Praze, středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Celkově jsou území s pozitivním a negativním vývojem kondice vegetace přibližně v rovnováze. Nicméně kondice vegetace je relativně horší v oblasti severozápadních, severních a východních Čech, kde jsou změny oproti předchozímu období dosti markatní. Kromě toho je horší situace i východě Českomoravské vrchoviny a částech krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat další zlepšení kondice vegetace na jihu a západě Čech a další zhoršení na východě Čech a na střední a severní Moravě. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 117 zpravodajů z 51 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v týdnu od 10. do 17.7. Nadále je patrný posun v negativním hodnocení dopadů sucha v oblasti jižní Moravy, a zejména Středočeského a Ústeckého kraje i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší (s výjimkou jihozápadu území a jihu Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá, což musíme přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek v uplynulých týdnech, nicméně došlo ke znatelnému zlepšení prakticky na celém území. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, ale v některých lokalitách i pro kukuřici. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze dvou okresů. V dalších 17 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (17.7. – 23.7.2016) byly srážky zaznamenány hlavně v neděli (17.7.), ve čtvrtek (21.7.) a v sobotu (23.7.). V neděli byly největší úhrny především ve východních Čechách, a to i kolem 20 mm/den. Ve čtvrtek se tvořily převážně lokální velmi intenzivní bouřky, což způsobilo velké prostorové rozdíly. Na některých místech spadlo i více než 40 mm/den a o pár desítek kilometrů nepršelo vůbec. V sobotu déšť zasáhl hlavně oblast Čech, nejvíce jižní a západní Čechy. Na řadě míst přesahovaly úhrny 30 mm/den. Celkové týdenní rozložení srážek rozdělilo republiku na dvě poloviny – deštivé Čechy a sušší Moravu. V Čechách se nejčastěji úhrny pohybovaly mezi 20 – 40 mm/týden. Naopak na střední a severní Moravě spadlo jen do 5-10 mm/týden. Teploty vzduchu v uplynulém týdnu měly rostoucí tendenci. Na začátku týdne byly maximální teploty většinou kolem 23°C, naopak v sobotu se maxima už pohybovala kolem 28°C a v nížinách i přes 30°C. Minimální teploty vzduchu byly zaznamenány mezi 13°C až 17°C s tím, že koncem týdne byly vyšší. V uplynulém týdnu vál velmi mírný vítr, a to v průměru i pod 2 m/s. Pouze neděle a pondělí bylo lehce větrnější.